• Karar No: 2007/UY.Z-2122
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :102
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2122
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi,
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Mithatpaşa Nu:14 06100 Yenişehir Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.06.2007 / 314
Başvuruya konu ihale:
 2007/43230 İhale Kayıt Numaralı “Atıksu Arıtım Tesisi Kaynak, Montaj, Boya-Kaplama ve İzolasyon İşlerinin Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.06.2007 tarih ve 06.04.38.0111/2007-22 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü’nce 08.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Atıksu Arıtım Tesisi Kaynak, Montaj,Boya-kaplama ve İzolasyon İşlerinin Yapılması” ihalesine ilişkin olarak 12.06.2007 tarih ve 314 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ekinde yer alan 8 Haziran 2007 tarihli Kurtuluş Gazetesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başkanlık bildiriminde özetle, 8 Haziran 2007 tarihli Kurtuluş Gazetesinde ve gazete haberini esas alan Başkanlık İsteminde Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü’nün “Atık Su Arıtma Tesisi” yapım ihalesinin 497.668 YTL teklif veren Afyonkarahisarlı firmaya değil, 3. sırada bulunan ve 649.000 YTL teklif veren başka bir ilden başka ilden bir firmaya verilerek Devlet’in 151.000 YTL zarara uğratıldığı, Baraz A.Ş.’nin iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki iş deneyim belgesinin benzer iş tanımındaki işlerin tamamını kapsadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 50 nci maddesinde “Bir sözleşme kapsamında, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

 

Gerçek kişi veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için ise, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenlenir. Belediyece düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Baraz Mak. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye sunduğu teklif dosyası içerisinde sunduğu MB (Balküpü) Şeker Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenen belgenin Yönetmelikte belirlenen şartları karşılamadığı, bu nedenle Baraz Mak.İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul