• Karar No: 2007/UY.Z-2137
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :40
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2137
Şikayetçi:
 Sadık KOCA Sanayi Cad. Ulus İşhanı D Blok No:119 Ulus/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara İl Özel İdaresi Turgut Özal Bulvarı İskitler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.05.2007 / 13967
Başvuruya konu ihale:
 2007/30748 İhale Kayıt Numaralı “Polatlı - Avdanlı Sulama Tesisi E.N.H. ve Trafo Postası İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 06.03.40.0065/2007-28 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ankara İl Özel İdaresi tarafından 10.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Polatlı - Avdanlı Sulama Tesisi E.N.H. ve Trafo Postası İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Sadık KOCA’nın 14.05.2007 tarih ve 13967 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; teklifinin aşırı düşük olarak değerlendirilerek, ihalenin kendisinden 971 YTL daha fazla teklif veren başka bir istekli üzerinde bırakıldığı, ihalede şahsı ve kamunun zarara uğratıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 24.05.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin süresinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 22 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlemiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun şekil yönünden reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul