• Karar No: 2007/UY.Z-2142
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :32
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2142
Şikayetçi:
 Arde İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 28.Sokak No:1/D Merkez AYDIN
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Efeler Caddesi Yeni Sanayi Karşısı AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.06.2007 / 15926
Başvuruya konu ihale:
 2006/194592 İKN|li “ Aydın İncirliova Jandarma Subay Astsubay (20 Daire) Lojman İnşaatı Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 06.0398.0085/2007-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Aydın Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 02.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ Aydın İncirliova Jandarma Subay Astsubay (20 Daire) Lojman İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Arde İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.06.2007 tarih ve 15926 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 02/03/2007 tarihinde  Aydın Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından  2006/194592 ihale kayıt numaralı “ Aydın İncirliova Jandarma Subay Astsubay (20 Daire) Lojman İnşaatı Yapım İşi” ihalesinin yapıldığı, ihale komisyonun 28.03.2007 tarihli kararı ile ihalenin ilk olarak firmaları üzerinde bırakıldığının bildirildiği, daha sonra  idarenin ilgili müdürlüğüne yapılan ihbarlar neticesinde, ihbarların  idarece resen incelendiği ve bu inceleme sonucunda firmalarının  anahtar teknik personeli olan  İnşaat Mühendisi Ata Yeşilmen’in Yapı Denetim Firması’nda da çalışmasının  4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’nun  3 üncü maddesine aykırı olduğunun   idarece tespit edildiği, bunun sonucunda firmalarının  teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin ikinci en avantajlı teklif sahibi olan Mimsa İnş. San. ve  Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının bildirildiği, bu kararın firmalarına tebliğinden sonra 11.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, 4708 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aykırı işlemden dolayı firmalarının yerine İnşaat Mühendisi Ata Yeşilmen’in sorumlu tutulması gerektiği, söz konusu şahsın yapı denetim kuruluşunda da çalıştığının öğrenilmesi üzerine anılan şahsın firmaları ile ilişkisinin kesildiği, firmalarının teklifinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinden daha düşük olması nedeniyle ihalenin firmaları üzerinde bırakılmasının kamu yararı oluşturacağı ifade edilerek, Kurumca itirazen şikayet başvuruları hakkında inceleme yapılarak karar verilmesi talep edilmiştir.

 

İncelenen ihalede;  başvuru dilekçesine temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde tespit edilen aykırılığın İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ıncı maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 15.06.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliğin  süresinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun şekil yönünden reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 


   Oybirliği i
le karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul