En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2153
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :5
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2153
Şikayetçi:
 Çaba İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Sokak Ata Apt. B Blok Kat: 1 No: 3 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ Genel Müdürlüğü XV. Bölge Müdürlüğü,Hamidiye Mah. Emniyet Cad. 63300 Yenişehir / ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.06.2007 / 16141
Başvuruya konu ihale:
 2007/38414 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa Ceylanpınar Taşkın Koruma İkmali” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 06.04.05.0019/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ Genel Müdürlüğü XV. Bölge Müdürlüğü’nce 25.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Şanlıurfa Ceylanpınar Taşkın Koruma İkmali” ihalesine ilişkin olarak Çaba İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 23.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.06.2007 tarih ve 16141 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Karşı Oy:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihaleye 2005 ve 2006 yıllarını kapsayan bilanço ve gelir tablolarını sundukları halde idarece ihalenin yapıldığı yıldan önceki son 3 yılın gelir tablolarının sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; idari şartnamenin “İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı 7.2.3 maddesinde, isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeleri teklifleriyle birlikte sunmaları gerektiği, bu belgelerde, son üç yılın ortalamasının, toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin %15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin %12’sinden az olmaması gerektiği, bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan isteklinin yeterli kabul edileceği bu şartları son üç yılda sağlayamayan isteklilerin, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilecekleri ve bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı yönünde düzenleme yer almaktadır.

 

          Aynı hususa ilişkin olarak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde ise, “Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.


Taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı hesabında, isteklinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu inşaat sektöründeki faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir.

          Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır…

Sunulan gelir tablosu ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir…” hükmü yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; başvuru sahibinin iş hacmine ilişkin olarak sadece 2005-2006 yıllarına ait gelir tablosunu sunduğu, ancak ihaleden önceki üç yıl kapsamı içerisinde olan 2004 yılına ait tabloyu sunmadığı görülmüştür.

 

            Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından iş hacmine ilişkin olarak 2004 yılının bilgilerinin sunulmaması hususunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesine aykırı olduğu ve anılan firmanın idarece bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul