• Karar No: 2007/UY.Z-2156
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :8
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2156
Şikayetçi:
 Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş (SSK Teftiş) Başkanlığı., Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Keçiören Belediye Başkanlığı., Kalaba Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Keçiören / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14873
Başvuruya konu ihale:
 2005/148415 İhale Kayıt Numaralı “Keçiören Şevkat Mahallesi Keçiören Spor Tesisleri Muhtelif Yapım İşleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 06.04.87.0186/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş (SSK Teftiş) Başkanlığının 22.05.2007 tarih ve 14873 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği, düzenlenen 15.06.2007 tarih ve 06.03.93.0186/2007-1 tarih ve sayılı Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 18.06.2007 tarih ve 2007/AK.Y-393.1 sayılı Kurul Kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiği,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

1- İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2-  Mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen işlemlerin ihalelere katılmaktan yasaklanmayı gerektirdiği anlaşıldığından, konunun değerlendirilmek, incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere ihaleyi gerçekleştiren Yenimahalle Belediye Başkanlığına ve ilgili bakanlık olan İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

3- Sahte olduğu tespit edilen kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur belgesi ile ihaleye iştirak eden Enerkon Kapı ve PVC Sistemleri Tic. Ltd. Şti. hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

karar verilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Yazılı başvuruda özetle; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (SSK Teftiş) tarafından çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sözleşme yapabilmek için birçok işverenin sahte “borcu yoktur” yazısı kullanmaları hususunun tahkiki sonucunda Soruşturma Raporu düzenlendiği,

 

            Soruşturma Raporunda;

 

            Sahte işyeri tescili, sahte sigortalı bildirimi, Kurum adına sahte evrak tanzimi ve benzer eylemlerle Kurumun dolandırılması hususunda sahte belge tanzim edilerek menfaat temin edildiği, değişik işverenler tarafından kullanılan sahte teminat iadesi, borcu yoktur ve ilişiksizlik belgesinin ele geçirilen belgelerle sınırlı olmayacağı düşünülerek Yenimahalle, Çankaya, Altındağ, Keçiören, Çubuk, Çankaya ve Pursaklar Belediye Başkanlıklarına yazı yazıldığı ve adı geçen belediye başkanlıklarından 2005-2006 yıllarında belediyelerine verilen “teminat iadesi”, “borcu yoktur” ve “ilişiksiz belgesi” yazılarının birer fotokopisi temin edilerek bu belgelerin Kurum kayıtlarıyla karşılaştırılmasının yapıldığı,

 

           Yapılan karşılaştırma sonucunda, ihale makamlarına verilen altı farklı “borcu yoktur” yazısının sahte olduğunun belirlendiği, bu belgelerden 4 adedinin TLT Grup Tic. Ltd. Şti.’nce Yenimahalle Belediyesine verildiği, 1 adedinin Çizge İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce Yenimahalle Belediyesine verildiği, 1 adedinin de Enerkon Kapı ve PVC Sistemleri Bil. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce Keçiören Belediyesine verildiği,

 

            Sahte “borcu yoktur” yazısı kullanan şirketler değerlendirildiğinde, TLT Grup Tic. Ltd. Şti.’nin 2005 ve 2006 yıllarında Yenimahalle Belediyesi tarafından açılan ihalelere girdiği ve bu ihalelerden bazılarını kazandığı, ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre yüklenici firmaların ihale makamı ile sözleşme yapabilmesi için ihale tarihi itibariyle  “kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu” bulunmadığını gösteren belgeyi ihale makamına vermesi gerektiği,

 

            Bu doğrultuda TLT Grup firmasının Yenimahalle Belediyesine verdiği 31.03.2005 tarih ve 149862 sayılı, 29.06.2006 tarih ve 986241 sayılı, 22.07.2005 tarih ve 281194 sayılı ve 26.01.2006 tarih ve 941126 sayılı “borcu  yoktur” yazılarının sahte olduğu,

 

            Adı geçen firmanın 28.02.2005, 30.06.2005 ve 31.12.2005 tarihi itibariyle Kuruma prim borcu bulunduğunun belirlendiği, bu nedenle 28.02.2005, 30.06.2005 ve 31.12.2005 tarihlerinde borcu yoktur yazılarını almasının mümkün olmadığı, 29.06.2006 tarihli “borcu yoktur” yazısında da benzer durumların olduğu,

 

            Sahte olduğu belirlenen belgeleri Yenimahalle Belediyesine veren ve bu yolla menfaat temin eden TLT Grup Tur. Ltd. Şti. ortak ve temsilcilerinin yapılan sahtecilikten sorumlu tutulmaları gerektiği,

 

           Sahte “borcu yoktur” yazısı kullanan Enerkon Kapı ve PVC Sistemleri Bil. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce Keçiören Belediyesine verilen 21.06.2005 tarih ve 86784 sayılı “borcu yoktur” yazısının sahte olduğu, zira “86784” giden evrak numarasının Ankara Sigorta İl Müdürlüğünce yazılan başka bir evraka ait olduğu, işyerinin belgenin alındığı tarih itibariyle Kuruma pirim borcu olduğu,

 

            Sahte olduğu belirlenen belgeyi Keçiören Belediyesine veren ve bu yolla menfaat temin eden Enerkon Kapı ve PVC Sistemleri Bil. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak ve temsilcilerinin yapılan sahtecilikten sorumlu tutulmaları gerektiği,

 

Sahte “borcu yoktur” yazısı kullanan diğer bir şirket olan Çizge İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.03.2005 tarih ve 160519 sayılı “borcu yoktur” yazısını Yenimahalle Belediyesine vererek sözleşme imzaladığı, fakat Kurum kayıtlarında yapılan incelemede belge üzerinde yazılı “160519” giden evrak numarasının sahte olduğu, zira bu sayının 20.12.2005 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş’ ye yazılan başka bir yazıya ait olduğu, ayrıca adı geçen işyerinin 28.02.2005 tarihinde Kuruma borcunun olduğunun belirlendiği, yapılan bütün tespitlerin 01.03.2005 tarih ve 160519 sayılı “borcu yoktur” yazısının sahte olduğunu gösterdiği,

 

            Sahte olduğu belirlenen belgeyi Yenimahalle Belediyesine veren ve bu yolla menfaat temin eden Çizge İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak ve temsilcilerinin yapılan sahtecilikten sorumlu tutulmaları gerektiği,

 

şeklinde belirlemeler yapıldığı ve SSK’ya prim borçları olmasına rağmen Yenimahalle ve/veya Keçiören Belediyelerince yapılan ihalelerde bilerek ve isteyerek sahte  “borcu yoktur” yazısı kullandıkları ve bu yolla menfaat elde ettikleri belirlenen TLT Grup İnş. Tur. Ltd. Şti., Enerkon Kapı ve PVC Sistemleri Tic. Ltd. Şti. ve Çizge İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. sahip ve kanuni temsilcileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması ve raporda belirtilen ve sahte belge kullandıkları anlaşılan işverenlerin tüm işyerlerine ait dosyaların tetkik edilerek Kurum alacağının ivedilikle takibinin sağlanmasını teminen ilgili Sigorta Müdürlüklerine talimat verilmesi şeklinde öneride bulunulduğu belirtilerek, adı geçen şirketler hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerince işlem yapılması talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Başvuru sahibinin iddiasında sahte olduğu belirtilen “kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur” belgelerinin, başvuru dilekçesinde belirtilen Belediyelerin yapmış oldukları ihalelerin hangilerinde kullanıldığının tespiti amacıyla 31.05.2007 tarih ve 1041-7174 sayılı yazıyla Keçiören Belediye Başkanlığından, 31.05.2007 tarih ve 1042-7173 sayılı yazıyla da Yenimahalle Belediye Başkanlığından belge ve bilgi istenilmiş olup,

 

          Keçiören Belediye Başkanlığından gelen 01.06.2007 tarih ve 1780-5092 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi neticesinde; Keçiören Belediye Başkanlığınca 14.10.2005 tarihinde gerçekleştirilen 2005/148415 İKN’li “Keçiören Şevkat Mahallesi Keçiören Spor Tesisleri Muhtelif Yapım İşleri İşi” ihalesinin Enerkon Kapı ve PVC Sistemleri Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, söz konusu yapım işi ihalesinde anılan şirket tarafından 21.06.2005 tarih ve 86784 sayılı kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgenin kullanıldığı anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu belge incelendiğinde belgeyi düzenleyen kuruluşun Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Ankara Sigorta İl Müdürlüğü olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine söz konusu belgenin anılan idare tarafından düzenlenip düzenlenmediği hususunda 20.06.2006 tarih ve 1209-8048 sayılı yazı ile bilgi istenilmiş olup, anılan idare tarafından da 22.06.2007 tarih ve 82786 sayılı yazı ile Kurumumuza bilgi verilmiştir. Anılan idareden gelen yazıda 21.06.2005 tarih ve 86784 sayılı kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgenin sahte olduğu ve belge sahibinin belgenin alındığı tarih itibariyle idarelerine prim borcunun bulunduğu ifade edilerek söz konusu belgenin idarelerince düzenlenmemiş olduğu belirtilmiştir.

 

Gerek Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan  başvuru dilekçesi ve gerekse de Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Ankara Sigorta İl Müdürlüğünün 22.06.2007 tarih ve 82786 sayılı yazısı incelendiğinde Enerkon Kapı ve PVC Sistemleri Tic. Ltd. Şti. tarafından 22005/148415 İKN’li  “Keçiören Şevkat Mahallesi Keçiören Spor Tesisleri Muhtelif Yapım İşleri İşi” ihalesinde sunulan 21.06.2005 tarih ve 86784 sayılı kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgenin sahte olduğu anlaşılmaktadır.

 

           4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinin (c) bendinde; “Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.” hükmü bulunmakta olup, bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında anılan Kanunun dördüncü kısmında belirtilen hükümlerin uygulanacağı belirlenmiştir.

 

            Söz konusu Kanunun “Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu”nu düzenleyen dördüncü kısmının “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinin birinci bendinde; “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.” ve “İsteklilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 59 uncu maddesinin ilk iki bendinde de; “Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanı sıra idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar. Bu kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz…” hükümleri bulunmaktadır.

 

            22.06.2007 tarih ve 26560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik”in geçici 1 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan başvurular ve incelemeler hakkında  24/5/2004 tarihli ve  25471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (b) bendi hükmü dışındaki hükümleri uygulanır.” hükmü, “Yürürlük” başlıklı 33 üncü maddesinde ise; “Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi ile iddiaların incelenmesine ilişkin hükümleri 22/6/2007 tarihinde, diğer hükümleri ise 1/8/2007 tarihinde yürürlüğe girer.” hükmü yer almaktadır.

 

          Anılan yönetmeliğin 25 inci maddesinde ise; “Kurul, itirazen şikayet başvuruları üzerine veya iddiaların incelenmesi sonucunda;

          a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda düzeltici işlemlerin belirlenmesi,

          b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihalenin iptali,

          c) İtirazen şikayet başvurusunun veya iddiaların uygun bulunmadığı,

          kararlarından birini verir.

 

          (2) Ayrıca Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde, tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere ilgili idarelere bildirilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

1- İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi de göz önünde bulundurulmak kaydıyla, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2- Mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen işlemlerin ihalelere katılmaktan yasaklanmayı gerektirdiği anlaşıldığından, konunun değerlendirilmek, incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere ihaleyi gerçekleştiren Yenimahalle Belediye Başkanlığına ve ilgili bakanlık olan İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

3- Sahte olduğu tespit edilen kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur belgesi ile ihaleye iştirak eden Enerkon Kapı ve PVC Sistemleri Tic. Ltd. Şti. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Yenimahalle Belediye Başkanlığının 14.10.2005 tarihinde yapmış olduğu 2005/148415 İKN’li ihale ile ilgili olarak yapılan incelemede;

 

          24/5/2004 tarihli ve 25471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Yönetmeliği değiştiren 22.06.2007 tarih ve 26560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesinde İddiaların İncelenmesinin Kabul koşulları ve inceleme Usulü Başlığı altında “ (1) İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

          a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

          b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

          c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

          d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

          koşulları aranır.

 

          (2) Kabul koşullarının bulunması halinde, Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi kararıyla birlikte ihale sürecine ilişkin de karar alınır. İnceleme, bu Yönetmelikte itirazen şikayet başvurusu için düzenlenen usule göre ve  iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak yapılır.”

 

          Aynı Yönetmeliğin Yürürlük maddesi başlığı altında 33. maddesinde ise “(1) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi ile iddiaların incelenmesine ilişkin hükümleri 22/6/2007 tarihinde, diğer hükümleri ise 1/8/2007 tarihinde yürürlüğe girer.” şeklinde düzenlemeler bulunmaktadır.

 

          24/5/2004 tarihli ve 25471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Yönetmeliğin 28. maddesinde iddiaların incelenmesine Kurulca karar verilebilmesi için sözleşmenin imzalanmamış olması kabul koşulları arasında sayılmazken 22.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğin 22. maddesinde; iddiaların incelenmesi istemli başvuruların Kurulca kabul edilebilmesi için başvuruya konu ihalenin sözleşmesinin imzalanmamış olması iddia incelenmesine geçilebilmesi kabul ön şartına bağlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin 33. maddesinde ise iddiaların incelenmesine ilişkin hükümlerin 22.06.2006 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

 

          Yukarıda zikredilen düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; 22.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesinde getirilen değişiklikle Kurul tarafından İddiaların İncelenmesi Kararı verilebilmesi için “Kabul koşulları” arasında sayılan başvuruya konu ihalenin sözleşmenin imzalanmamış olmasına ilişkin şartın somut olayda gerçekleşmediği, zira idarece 25 /10/ 2005 tarihinde sözleşmenin imzalanmış olduğu anlaşılmıştır. Usule ilişkin yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği anda uygulanması gereken hükümlerden olması ayrıca söz konusu yönetmeliğin İddiaların İncelenmesine ilişkin hükümlerin 22.06.2007 tarihinde yürürlüğe girmiş ve uyuşmazlığı sona erdiren nihai bir karar verilmemiş olması sebebiyle, başvuruya konu ihale ile ilgili olarak iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına ilişkin karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul