En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2157
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :9
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2157
Şikayetçi:
 Hakan AKIN.,Birlik Mah. 44.Sok. 9/2 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Nevşehir Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü., Ragıp Üner Mah. 60. Cd. No: 1 (Avanos Yolu Üzeri) NEVŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.06.2007 / 17222
Başvuruya konu ihale:
 2007/57887 İhale Kayıt Numaralı “Nevşehir Ürgüp İlçesi Temenni Tepesi Kaya Islahı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 06.04.42.0186/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nevşehir Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 28.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Nevşehir Ürgüp İlçesi Temenni Tepesi Kaya Islahı İşi ihalesine ilişkin olarak Hakan  AKIN’ın 06.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  14.06.2007 tarih ve 17222 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Başvuru sahibinin teklifinin de değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye katılarak teklif verdikleri, idare tarafından gönderilen kesinleşen ihale kararının tebliği üzerine teklif mektubunda işin adının yazılmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının anlaşıldığı, teklif mektubunda işin adının yazılmasının sehven unutulduğu, teklif mektubunun kapsamlı bir şekilde incelendiğinde idari şartname ekinde verilen standart forma uygun olduğu, yazılı olduğu, teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olduğu, üzerinde kazıntı ve silinti bulunmadığı, ticaret ünvanı ve ad-soyad ile imzanın bulunduğu, kısacası teklif mektubunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen şekil şartlarını taşıdığı, ayrıca teklif mektubunda bir işin kimliği niteliğinde bulunan ihale kayıt numarasının yer aldığı, teklif zarfı ve başvuru mektubunda işin adının yer aldığı, dolayısıyla teklif mektubunda işin adının bulunmamasının teklifin niteliğini değiştirmediği ve teklifin hangi işe ait olduğu hakkında bir şüphe oluşturmadığı hususlarına yer verilmiştir.    

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde; teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgelerin bir zarfa konulacağı, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılacağı, zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürleneceği, teklif mektuplarının yazılı ve imzalı olarak sunulacağı, teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesinin, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmasının, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “teklif mektuplarının şekli” başlıklı 59 uncu maddesinde ise;

 

Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır. (standart formlar KİK018.0/Y, KİK019.0/Y).

 

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur :

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d)  Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

 

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin sunmuş olduğu teklif mektubu incelendiğinde işin adı kısmının boş bırakıldığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte teklif mektubunda ihaleyi yapan idarenin adının, ihale kayıt numarasının (2007/57887) ve ihale tarihinin (28.05.2007) doğru olarak yazılmış olduğu, ayrıca teklif mektubu üzerinde ad, soyad ve ticaret unvanının bulunduğu, mektubun imzalı olduğu, teklif edilen bedelin rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak yazıldığı, mektup üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmadığı, ihale dokümanının okunup kabul edildiğinin belirtildiği görülmüştür. Dolayısıyla başvuru sahibinin teklif mektubunda 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen zorunlu unsurların bulunduğu anlaşılmaktadır.  Öte yandan ihale kayıt numarası ihale konusu işin adı da dahil olmak üzere ihaleye ilişkin temel bilgilerin yer aldığı, ihaleye özel, tekrarlamayan basit ve sıralı bir numaradır. Bir başka anlatımla ihale kayıt numarası bir ihalenin kimliği niteliğini taşımaktadır.

Kaldı ki başvuru sahibinin teklif zarfı incelendiğinde zarf üzerinde olması gereken bilgilerin ihale konusu işin adı da dahil olmak üzere teklif zarfı üzerinde yer aldığı görülmüştür. Dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin başvuruya konu ihaleye ait olduğu hususunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin teklif mektubunda işin adının yazılmamış olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 68 inci maddesinde “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda ihale komisyonu, bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını değerlendirmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır.” düzenlemesi yer almaktadır. Başvuru konusu ihalede başvuru sahibi ve ihale üzerinde kalan firmanın aynı fiyatı teklif ettikleri, bahsi geçen her iki isteklinin de iş deneyim belgesi yerine Yönetmeliğin 55 inci maddesinin (c) bendi kapsamında mezuniyet belgelerini sundukları, ihale üzerinde kalan firma tarafından sunulan diplomanın mezuniyet yılının 1993, başvuru sahibi tarafından sunulan diplomanın mezuniyet yılının 1995 olduğu, bu nedenle ihale üzerinde kalan firmanın iş deneyiminin daha fazla olduğu, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda başvuru sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Başvuru sahibinin teklifinin de değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul