• Karar No: 2007/UY.Z-2163
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :15
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2163
Şikayetçi:
 Cebe İnşaat Bilgi İşlem Turz. Otom. San. ve Tic. - Ahmet Belice İş Ortaklığı, Pirireis Mahallesi 1103 Sokak No:5 Faikbey Apt. 1/1 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş- Narlı Belediye Başkanlığı, Bahçelievler Mah. Gaziantep Caddesi No:29 Narlı/KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14775
Başvuruya konu ihale:
 2007/23530 İhale Kayıt Numaralı “Narlı (Kahramanmaraş) Kanalizasyon İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 06.03.51.0187/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş- Narlı  Belediye  Başkanlığı’nce 02.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Narlı (Kahramanmaraş) Kanalizasyon İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Cebe İnşaat Bilgi İşlem Turz. Otom. San. ve Tic. - Ahmet Belice İş Ortaklığı’nın 07.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.05.2007 tarih ve 14775 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece makine ve ana ekipman listelerini vermedikleri gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıklarını, ancak teklifleri ekinde yapı araçları taahhütnamesini makine ve ana ekipman listesini içine alacak şekilde noter onaylı olarak verdiklerini, ayrıca kendi malı olan ekipmanı amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile teklifleri ekinde verdikleri,

 

            2) İdarece iş deneyim belgelerinin benzer iş kapsamında olmadığının belirtildiği, ancak her ne kadar sundukları iş deneyim belgesinin adı benzer iş ile uymasa da, iş deneyim belgesi ekinde sundukları kesin hak ediş raporları ve yapılan imalat listeleri incelendiğinde işin mahiyet olarak benzer iş kapsamındaki işlerden oluştuğu, benzer iş kapsamındaki imalatların istenen iş deneyim tutarını karşıladığı, nitekim Kamu İhale Kurulu’nun 30.12.2003 tarih ve 2003/UKZ-894 sayılı kararında da iş deneyim belgesinin değerlendirilmesinde önemli olanın işin adının birebir benzemesi değil işin mahiyetinin benzemesi olduğunun belirtildiği,

 

            3) Değerlendirme dışı bırakılma nedenlerinden birinin de birim fiyat teklif mektuplarının en üstünde yazılan tarih nedeniyle tekliflerinin geçerlilik süresinin dolması olduğu, ancak 4734 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde teklif geçerlilik süresinin ihale tarihi ile başlayacağının belirtildiği, nitekim teklif mektuplarının 3 üncü maddesinde de teklifin geçerlik süresinin ihale tarihinden itibaren başlayacağının belirtildiği, dolayısıyla bu sürenin başlangıcında teklif mektubunun en üstüne sehven yazılan tarihin değil Kanunda ve teklif mektubu içeriğinde belirtilen ihale tarihinin esas alınması gerektiği,

 

            4) İdarece teklif mektubu eki olan birim fiyat cetvelleri ve birim fiyat tariflerinin standart formlarla birlikte verildiği, buna rağmen verdikleri birim fiyat teklifi ekinde aynı birim fiyat tariflerinin kullanılmadığının belirtildiği, ancak teklifleri ekinde verdikleri teklif mektubu eki birim fiyat cetvelleri ve birim fiyat tariflerinde her ne kadar standart formlar kullanılmasa da, bunların  içeriğinin standart formlara uygun olduğu,

 

            Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata  uygun olmadığı ve kendilerinin en uygun teklifi verdikleri iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde “İstekli ihale konusu işi yerine getirebilmek için işin süresi boyunca aşağıda belirtilen sayı ve nitelikte yapı aracını işe başlama tarihinden itibaren iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir ve istenen asgari ana ekipman listelerini vermeleri yeterlik kriteri olarak belirlenmiştir.” düzenlemesi, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde “İdare, ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeler isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri belirleyebilir (standart formlar KİK041.0/Y, KİK042.0/Y).Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yönetmeliğin bu maddesi kapsamında sunulacak belgeler ise KİK041.0/Y, KİK042.0/Y nolu standart formlar olarak düzenlenmiştir. KİK041.0/Y nolu standart form Yapı Araçları Taahhütnamesi olarak düzenlenmiş ve 1 nolu dipnotunda bu taahhütnamenin, ihale dokümanında öngörülen yapı araçlarının kiralamak suretiyle temin edileceğinin taahhüt edilmesi halinde düzenleneceği belirtilmiştir. KİK042.0/Y nolu standart form Yapı Araçları Bildirisi olarak düzenlenmiş ve 1 nolu dipnotunda bu form, isteklinin kendi malı olan veya kendi malı sayılan yapı araçlarının bildirilmesi halinde düzenleneceği belirtilmiştir. Dolayısıyla isteklilerin yapı araçları taahhütnamesini sunduğu durumlarda ayrıca yapı araçları bildirisini sunmaları gerekmemektedir. Başvuru sahibince sunulan yapı araçları taahhütnamesinin yapı araçlarına ait bildirimi de içerdiği, teklif kapsamında ihale komisyonu kararında belirtildiğinin aksine yapı araçları bildirisinin de ayrıca sunulduğu, kaldı ki yapı araçları bildirisi sunulmasa ve taahhütname yapı araçları listesini içermese bile taahhütnamenin sunulmasının yeterli olduğu, idarece böyle bir şartın yeterlik kriteri olarak öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A V grubu işlerin belirlendiği, anılan tebliğde bu grubun kanalizasyon ve/veya yağmur suyu şebekeleri, yer altı ve/veya yer üstü sulama suyu tesisleri, su isale hatları, su depoları, su kuleleri, terfi hatları, pompa istasyonları ile idarece belirlenecek benzer nitelikteki işlerden oluştuğu, başvuru sahibince teklif kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen “35 mt genişliğinde ve 35 km uzunluğunda cadde ve bulvarların yapım işi”ne ait iş bitirme belgesi olduğu ve ekinde hak edişlerin ve yapılan işlere ait imalat listesinin ve bu imalatlara ilişkin ödenen fiyatların sunulduğu, idarece iş deneyim belgesinin A V grubu iş deneyim belgesi olmaması nedeniyle kabul edilmediği tespit edilmiştir.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde “İstekliden, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu madde ile amaçlanan işi yapabilecek nitelikteki isteklilerin ihaleye teklif vermesidir. Dolayısıyla benzer iş değerlendirilirken sadece işin adının değil işin mahiyetinin ve yapılan imalatların da dikkate alınması gerekmektedir.

 

            Bu bağlamda isteklice sunulan iş deneyim belgesi eki imalat listeleri incelendiğinde drenaj hendeği kazılması, büz döşeme, temel tabanı ve büz etrafı, Q 100 PVC boru döşeme, Q 150 içme suyu boru döşeme, Q 150 baş bağlama, Q 150 PVC boru döşenmesi, baca yapılması, su alma yapısı, sert Q 200 PVC pis su boruları, geçme muflu plastik boru montaj, beton boru nakli ve benzeri imalatların olduğu, bu imalatların ihale konusu iş ve A V grubu işlerle benzer nitelikte olduğu, idarece bu hususlar değerlendirilmeden iş deneyim belgesinin kabul edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak; Başvuru sahibince sunulan teklif mektubunun üzerinde 02.09.2006 tarihinin yer aldığı, idarece teklif mektubunun üzerindeki bu tarihin ileride hukuki sonuç doğuracağından bahisle teklif mektubunun kabul edilmediği,

 

Yapılan incelemede, teklif mektubunun içeriğinde ihalenin adının da verilerek 02.04.2007 tarihinde yapılacak ihaleye teklif verildiğinin belirtildiği, teklifin ihale tarihinden itibaren geçerli olduğunun açıkça yer aldığı, teklif mektubu üzerinde ihale kayıt numarasının da doğru bir şekilde yer aldığı, dolayısıyla hangi ihaleye teklif verildiğinin teklif mektubundan açıkça anlaşıldığı, teklif mektubunun bir bütün olduğu dikkate alındığında, sırf teklif mektubunun üzerinde yer alan tarihin ihale tarihi olmaması nedeniyle teklif mektubunun kabul edilmemesinin yerinde olmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak; İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde yer alan 58 inci maddesinde  “İhale dosyası içerisinde boş olarak verilen birim fiyat tarifleri, birim fiyat teklif cetveli ve birim fiyat teklif icmal tablosu aynen kullanılarak doldurulacak ve teklif ekinde kaşelenmiş ve imzalanmış olarak verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

İdarece başvuru sahibince sunulan birim fiyat tarifleri ile ihale dokümanında verilen birim fiyat tarifleri arasında farklılıklar olduğu gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında ihaleye katılımı için gerekli yeterlilik kriterleri ve bu yeterlilik kriterlerine ilişkin standart formların belirtildiği, anılan Kanunun 30, 36 ve 37 nci maddeleri gereğince isteklilerce teklif edilen fiyatların, teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelde belirtilmesinin esas ve yeterli olduğu, ayrıca aynı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 maddesinde yer alan hüküm uyarınca idarece hazırlanan şartnamelerde yapılan düzenlemelerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamaya yönelik olması gerekmektedir.

 

Bu itibarla İdari Şartnamede yer verilen ve idarece teklif değerlendirmesine esas alınan bahse konu  düzenlemenin ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği, kaldı ki  ihaleye teklif veren bütün firmaların teklif mektuplarında ihale konusu işi ihale dokümanında belirtilen şartlar doğrultusunda yapacaklarını taahhüt ettikleri dikkate alındığında, birim fiyat tariflerinin ayrıca istenilmesinin yerinde de olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca ihaleye katılım için yeterlik kriterlerine tip idari şartnamenin 7 nci maddesinde yer verildiği dikkate alındığında, yeterlik kriterlerine idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde yer verilmesinin de uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

Açıklanan gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin teklifinin teklif mektubu kapsamında istenen birim fiyat tarifleri gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İşe ait idari şartnamenin 7.2.2 nci maddesinde “İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeler;

İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ den küçük olması,

yeterlik kriteridir ve sunulan belgelerde yukarıda sayılan bu üç kriter birlikte aranır.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son üç yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesi,

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün VIII/J maddesinde İsteklilerin bilanço ile ilgili yeterliklerinin değerlendirilmesinde birden fazla yıla ait kriterlerin dikkate alınmasının söz konusu olduğu durumlarda, yılların tutarları toplanmak suretiyle ortalama tutar bulunarak bu ortalama tutarlar üzerinden bilanço oranları hesaplanacaktır.” düzenlemesi,

 yer almaktadır.

Buna göre, son yıl oranları belirtilen kriterleri sağlamayan isteklilerin yukarıda belirtilen oranları sağlayıp sağlamadıkları her bir yıla ait oranlar bulunup bunların ortalaması alınmak suretiyle değil, her bir oranda esas alınan tutarlar ayrı ayrı toplanıp ortalaması alınarak bu ortalama tutarlar üzerinden istenen oranların sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.

a) Sunulan tekliflerin incelenmesi neticesinde Çalışkan İnş. İç. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin bilançoya ilişkin belgeleri sunmadığı, Özkayım İnş. Nak. Tur. Or. Ür. Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2006 yılına ait bilançosunu sunmadığı, bu iki firmanın bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken geçerli teklif olarak kabul edildiği, bunun ise mevzuata aykırı olduğu,  

b) Halil ERTUĞRUL ve Tahiroğlu İnş. Mad. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifleri kapsamında sunulan bilançolarının incelenmesi neticesinde, tebliğin ilgili hükmünde geçen düzenlemenin aksine her bir yıla ait cari oranların ayrı ayrı hesaplanıp bunların ortalaması alınmak suretiyle cari oranın dikkate alındığı, tebliğ doğrultusunda cari orana ait tutarlar ayrı ayrı toplanıp ortalaması alınarak cari oran hesaplandığında bahsi geçen isteklilerin cari oranlarının istenen asgari değerleri sağlamadığı, isteklilerin tekliflerinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken idarece geçerli teklif olarak kabul edildiği, bunun ise mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

2) İşe ait idari şartnamenin 7.2.3 üncü maddesinde “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler. Bu belgelerde, son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

Sunulan tekliflerin incelenmesi neticesinde, Halil Ertuğrul’un teklifi kapsamında iş hacmine ilişkin belgelerin hiçbirini sunmadığı, İbrahim GÜZEL’in teklifi kapsamında sadece son iki yılın gelir tablosunu sunduğu, Akfen Petrol Ürünleri Med. İnş. Taah. San. Ltd. Şti.’nin sadece son yıla ait gelir tablosunu sunduğu, Karataş İnş. Taah. Tic. İt. İh. Nak. Ltd. Şti.’nin sunduğu gelir tablolarının hesaplanması sonucu toplam cirosunun 540.409,80 YTL olması gerekirken 525.496,02 YTL olduğu bunun ise teklif edilen değerin % 14,59’una denk geldiği, dolayısıyla istenilen asgari değeri karşılamadığı, isteklilerin bu gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmaları gerekirken bu hususların dikkate alınmadığı, bunun ise mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

3) İşe ait idari şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesinde en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi veya inşaat yüksek mühendisinin anahtar teknik personel olarak istenildiği tespit edilmiştir. 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).” düzenlemesi yer almakta, bu maddede geçen KİK039.0/Y nolu standart form ile de sunulması gereken anahtar teknik personel listesi düzenlenmektedir. 

Sunulan tekliflerin incelenmesi neticesinde Aktel Yapı San. Tic. Ltd. Şti.’nin standart formla düzenlenen anahtar teknik personel listesini sunmadığı, Özkayım İnş. Nak. Tur. Or. Ür. Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personele ait  hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesini sunmadığı, isteklilerin bu gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmaları gerekirken bu hususların dikkate alınmadığı, bunun ise mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

4) İşe ait idari şartnamenin 7.3.2.2 nci maddesinde İSO 9001 belgesinin istendiği tespit edilmiştir. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde “Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 nci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. İdarelerce belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde ise, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.

Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelendirme kuruluşlarının veya akreditasyon kurumlarının kurulu oldukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenleme doğrultusunda isteklilerce sunulan kalite belgeleri ekinde Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısının bulunması veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmişse belge üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasının yer alması gerekmektedir.

  Sunulan tekliflerin incelenmesi neticesinde Baran İnş. Tur. Eml. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Tahiroğlu İnş. Mad. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu kalite belgelerinin yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmadığı tespit edilmiş, isteklilerin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken tekliflerinin değerlendirmeye alınması mevzuata aykırı bulunmuştur.

5) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler arasında “Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütnamenin (Standart Form KİK 027.2/Y)” de yer aldığı, isteklilerden Rem-Ova İnş. Taah. San. Tic. A.Ş.’nin iş deneyim belgesi olarak yarıdan fazla hissesine sahip olan Ramazan GENÇ’e ait iş deneyim belgesini sunduğu, ancak  bu taahhütnamede hem isteklinin hem de belge sahibinin imzasının yer alması gerekirken belge sahibinin imzasının yer almadığı, isteklinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bu hususun dikkate alınmadığı, bunun ise mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

6) İşe ait idari şartnamenin 27.3 üncü maddesinde “Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.” düzenlemesinin yer aldığı, Özmet İnş. - ABV İnş. Ortak Girişimi tarafından sunulması gereken geçici teminatın her iki ortakça ayrı ayrı sunulan geçici teminat mektupları ile karşılandığı, isteklice sunulan teklif mektubunun geçerlik süresinin 90 gün olduğu dolayısıyla sunulan geçici teminat mektuplarının da ihale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli olması gerektiği, ortaklardan ABV firmasının sunduğu geçici teminat mektubunun süresinin ise 119 gün olduğu tespit edilmiş, isteklinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bu hususun dikkate alınmaması mevzuata aykırı bulunmuştur.

7) Özimko İnş. ve Tic. Ltd. Şti., Hamza AKBAŞ, İbrahim GÜZEL, Mitaş Proje İnşaat Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Rem-Ova İnş. Taah. San. Tic. A.Ş., Umut Yapı Taah. Boru Orm. ve Madencilik Sanayi Tic. A.Ş., Aktel Yapı San. Tic. Ltd. Şti., İMT Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti., Tumaz İnş. Müh. Mim. ve Tic. Ltd. Şti., Hataş İnş. Tan. San. ve Tic. Ltd. Şti., Özmet İnş. - ABV İnş. Ortak Girişimi, Karataş İnş. Taah. Tic. İt. İh. Nak. Ltd. Şti., Tekbudak İnş. Mimarlık Müh. Ltd. Şti.,’nin tekliflerinin yapı araçları listesi olmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan isteklilerin noter onaylı yapı araçları taahhütnamesi sundukları, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda bahsi geçen 42 nci maddesi uyarınca yapı araçları taahhütnamesini sunana isteklilerden ayrıca yapı araçları listesinin istenemeyeceği göz önüne alındığında idarenin bu işleminin anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu, İbrahim GÜZEL, Rem-Ova İnş. Taah. San. Tic. A.Ş., Umut Yapı Taah. Boru Orm. ve Madencilik Sanayi Tic. A.Ş., Aktel Yapı San. Tic. Ltd. Şti., İMT Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti., Hataş İnş. Tan. San. ve Tic. Ltd. Şti., Özmet İnş. - ABV İnş. Ortak Girişimi, Karataş İnş. Taah. Tic. İt. İh. Nak. Ltd. Şti., Tekbudak İnş. Mimarlık Müh. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin başka gerekçelerle de değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden bunlara ilişkin işlem değerlendirmenin esasına etkili olmamakla birlikte, Özimko İnş. ve Tic. Ltd. Şti., Hamza AKBAŞ, Mitaş Proje İnşaat Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Tumaz İnş. Müh. Mim. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

8) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 nci maddesi “Teklifler değerlendirildikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanlar tespit edilir. İhale komisyonu bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” düzenlemesini içermektedir. Buna göre idareler geçerli teklifler üzerinden yaptıkları değerlendirme sonucunda teklifi aşırı düşük sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama istemek,  yapılan açıklamaları da değerlendirerek ekonomik açıdan en avantajlı teklifi tespit etmek zorundadırlar.

            İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde ihale komisyonunun geçerli teklifler üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda aşırı düşük sınır değeri tespit ettiği, isteklilerce verilen fiyatların birbirlerine yakın olması ve komisyonca işin yapılabilirliğine kanaat getirildiğinden dolayı aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılmamasına karar verdiği tespit edilmiş, bu durum Yönetmeliğin bahsi geçen maddesine aykırı bulunmuştur

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul