• Karar No: 2007/UY.Z-2174
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :27
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2174
Şikayetçi:
 Ayhan KARABAĞ, Ataç 2 Sokak No:66/9 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı Halil Rıfat Paşa Cad. No:2 28400 Şebinkarahisar/GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.04.2007 / 11807
Başvuruya konu ihale:
 2007/44422 İKN|li “Mezbahane Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 06.02.98.0176/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şebinkarahisar Belediye Başkanlığınca 11.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2007/44422 İKN´li “Mezbahane Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ayhan KARABAĞ’ın 20.04.2007 tarih ve 11807 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, şikayete konu ihalenin 11.05.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, iddianın uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede;

 

Başvuru konusu ihalenin, ihaleye teklif verilmemiş olması ve ihale dosyasının eksik olması gerekçeleriyle, 11.05.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalenin 11.05.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında, karar verilmesine yer olmadığına,

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul