• Karar No: 2007/UY.Z-2176
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :31
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2176
Şikayetçi:
 MKL İnşaat Taahhüt Ticaret, Varlık Mah. Beypazarı Cad. Nu: 21/4 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Devlet Hastanesi, Bahçelievler Mah. Çamlık Cad. Nu: 2 19200 ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.05.2007 / 15618
Başvuruya konu ihale:
 2006/188709 İhale Kayıt Numaralı “Çorum Devlet Hastanesi Ameliyathane ve Yan Üniteleri Tadilatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.06.2007 tarih ve 06.03.89.0111/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çorum Devlet Hastanesi’nce 30.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çorum Devlet Hastanesi Ameliyathane ve Yan Üniteleri Tadilatı” ihalesine ilişkin olarak MKL İnşaat Taahhüt Ticaret Mürşit Kamil Leblebici’nin 17.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.05.2007 tarih ve 15618 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede anahtar personele ilişkin SSK belgelerinin onaylı olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, ihalenin 266.000 YTL daha yüksek bedelle verildiği, anahtar teknik personelleri ihale tarihinden kısa bir süre önce işe aldıkları, işe giriş bildirgelerini SSK’ya APS ile gönderdikleri, 1 ila 7 arasında sigortalı çalıştıran işyerlerinin SSK’ya bildirgeleri APS ile gönderebileceği, ihale tarihi ile kesinleşen ihale kararı arasında 3 ay gibi bir süre olmasına rağmen bu sürede onay eksikliğinin tamamlatılmadığı veya SSK’dan sorulmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin isteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeleri düzenleyen 41 inci maddesinde “İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgeler ile isteklinin yönetim kadrosu ve işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler, deneyim süresini gösterir ilgili meslek odası üye belgesi veya işletmedeki çalışma süresini tevsik eden sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgelerinin istenmesinin ve incelenmesinin gerekli görüldüğü ihalelerde bu bilgi ve belgelerin bir kısmı veya hepsi istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” kısmında “E – Belgelerin Sunuluş Şekli” başlığı altında ise “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Tekrar İşe Giriş Bildirgesini internet üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumuna gönderen işverenler için bu belgelerin sağ tarafındaki barkod, belgenin anılan Kurum tarafından alındığına dair onayı göstermektedir. Bu nedenle ihaleye katılacak isteklilerin sunacakları söz konusu barkodu taşıyan bu belgelerin ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumunca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.” hükmü,

 

Yer almaktadır.

 

İstekli tarafından ihale dosyasında sunulan, anahtar teknik personele ilişkin “SSK işe giriş bildirgesi” incelendiğinde, söz konusu belgenin tebliğin anılan hükmüne uygun olmadığı, üzerinde “barkod” veya SSK’ya ait bir onay yer almadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle şikayet sahibi isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasında anılan Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul