• Karar No: 2007/UY.Z-2177
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :32
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2177
Şikayetçi:
 Okyanus Müh. ve İnş. A.Ş., Harbiye Mah. Tavuskuşu Sok. Nu: 7/2 Dikmen / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, H.Gazi Mah. Mamak Cad. Nu: 213 Mamak Çarşı Mamak / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.05.2007 / 15528
Başvuruya konu ihale:
 2007/36499 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Muhtelif Mahallelerde Beton Merdiven Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.06.2007 tarih ve 06.03.77.0111/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nce 20.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Muhtelif Mahallelerde Beton Merdiven Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Okyanus Mühendislik ve İnşaat Aş’nin 14.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 28.05.2007 tarih ve 15528 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; açık ihale usulü ile yapılan ihaleye 3 adet teklif verildiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin firmalarınca verildiği, 2 firmanın teklifinin belgelerinin geçersiz olmaları nedeniyle değerlendirme dışı kaldığı, ihale yetkilisince ihalenin iptal edildiği, iptal işleminin hukuki dayanağının olmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan  inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 40 ıncı maddesinin altıncı bendinde “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü,

 

İşe ait idari şartnamenin 35 inci maddesinde “35.1-İhale komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

35.2-İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir.

35.3-Ayrıca, isteklilerden birinin talepte bulunması halinde İdare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini de talep eden istekliye bildirecektir.” düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalede, 3 adet ihale dokümanı satıldığı, 3 adet teklif verildiği, bu tekliflerden sadece bir tanesinin geçerli olduğu dikkate alındığında ihalenin “ihalede rekabet ortamının sağlıklı olarak teşekkül etmemesi nedeniyle ve şartnamenin 35 inci maddesince” gerekçesiyle ihale yetkilisince iptal edilmesi işleminin yerinde ve idarenin takdirinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul