• Karar No: 2007/UY.Z-22
  • Toplantı No: 2007/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,08.01.2007 tarih ve 2007/UY.Z-22 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 22.01.2007 tarih, 2007/UY.Z-225 olmuştur.
Toplantı No :2007/001
Gündem No :26
Karar Tarihi:08.01.2007
Karar No :2007/UY.Z-22
Şikayetçi:
 Özçelik İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Necatibey Cad. Hanımeli Sokak No:13/5 06430 Sıhhiye/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Eskişehir Yolu 9.Km 06100 Lodumlu/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2006 / 41190
Başvuruya konu ihale:
 2006/146299 İhale Kayıt Numaralı “Bakım-Onarım ve Tadilat İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.12.2006 tarih ve 06.08.00.0176/2006-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü’nce 30.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2006/146299 İhale Kayıt Numaralı “Bakım-Onarım ve Tadilat İşi” ihalesine ilişkin olarak Özçelik İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.12.2006 tarihli yazısı ile reddiüzerine, başvuru sahibinin  20.12.2006 tarih ve 41190 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihaleye ilişkin 14.11.2006 tarihinde kendilerine tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında özet olarak, ihale komisyonunca ihalenin firmaları üzerine bırakıldığının, ihale yetkilisince, Müsteşarlık Makamında yapılan toplantıda alınan sözlü karar gerekçesi ile ihalenin iptal edildiğinin ifade edildiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdikleri ihalede, ihalenin iptaline ilişkin işlemin iptal edilmesi ve ihalenin firmaları üzerine bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ihalenin iptaline ilişkin iddialarının, iptal işleminin gerekçesiyle bağlı ve sınırlı olarak değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Şikayetçi tarafından 17.11.2006 tarihinde ihalenin iptaline ilişkin idareden gerekçelerin bildirilmesini talep ettiği,

 

            İdarece 22.11.2006 tarih ve 250.73.00.17-12/6220 sayılı yazı ekinde ihalenin iptaline ilişkin gerekçe raporunun gönderildiği,

 

            Söz konusu raporda “Kamu İhale Kurumu ihale no 2006/146299 olan, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Başkanlığı) Hizmet Binasının bakım onarım ve tadilatı işinin ihalesi 30.10.2006 tarihinde saat 14:00 de Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda yapılmıştır.

 

            İhale Komisyonunca 31.10.2006 tarihinde imza altına alınmış olan kararda ihaleye 2 (İki) adet iştirakçi olduğunu, belgeleri tam olan bu iştirakçilerden 228,000 YTL bedel teklif ederi Özçelik İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi ile 249.000 YTL bedel teklif eden Nil Yapı Malzemeleri ve İnş. Tic. Ltd. Şti.´nin teklifleri komisyon olarak karara bağlanmış olup, karar ihale yetkilisi olarak tarafıma sunulmuştur.

 

            İhalenin yapıldığı gün olan 30.10.2006 tarihi saat 14:45 sularında Müsteşarlık Toplantı Salonunda, Müsteşar Vekili Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI’nın Başkanlığında yapılan Müsteşar Yardımcıları, Ramazan KADAK, Nihat PAKDİL: Ferhan ŞELLİ, Strateji Geliştirme Başkanı Ahmet YÜCER, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı M. Halis BİLDEN, Emlak Şube Müdürü Halil AKSOY. İnşaat Şube Müdürü Behçet ÖZCANLI, Mali İşler Şube Müdürü Mehmet DOĞAN ve Merkez İkmal Müdürü olarak benim de katıldığım toplantıda ihale konusu olan binanın yıkılarak yerine Bakanlık Hizmet Binası yapılması kararlaştırılmıştır. Kamu zararı oluşturulmaması için, ihalesi yapılan Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Başkanlığı) Hizmet Binasının bakım onarım ve tadilatı işi ihalesinin iptal edilmesi sözlü olarak tarafıma söylenmiştir.

 

            Bu durumda, söz konusu binaya onarım ve tadilat için bir harcama yapılmasının hazine menfaati açısından uygun olmayacağı düşüncesiyle, ihale tarafımdan onaylanmayarak iptal edilmiştir.” denildiği görülmüştür.

 

            Bu gerekçenin, şikayetçiye bildirimi üzerine, şikayetçi Özçelik İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 01.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulmuş, idarece şikayet başvurusuna verilen 06.12.2006 tarih ve  250.73.00.17-12/6498 sayılı yazıda, iptal gerekçesinin daha önceki yazı ekinde gönderildiği, bunun dışında verilecek herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı ifade edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında;

 

            “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

            İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” 

 

            hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan hüküm uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

            İhale yetkilisince, iptal gerekçesi olarak ifade edilen hususlar irdelendiğinde;

 

            İptale gerekçe olarak, Bakanlık bürokratlarınca ihale günü yapılan toplantıda, bakım-onarım ve tadilatı için ihaleye çıkılan binanın yıkılmasına ve yerine yeni bir hizmet binasının yapılmasına karar verildiğinin, alınan bu karar uyarınca da ihalenin iptal edilmesinin kendilerine sözlü olarak ifade edildiğinin belirtildiği, bu durumda, söz konusu binaya onarım ve tadilat için bir harcama yapılmasının hazine menfaati açısından uygun olmayacağı düşüncesiyle, ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

            İptal kararının, kamu kaynaklarının verimli ve uygun şartlarla kullanılması hususları göz önüne alınarak verildiği, bu şartlar altında gerçekleştirilen ihalenin sözleşme ile sonuçlandırılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale; 30.10.2006 günü saat 14.00’de yapılmış olup ihale, ihale yetkilisi tarafından; “İhalenin yapıldığı gün olan 30.10.2006 tarihinde saat 14.45 sularında Müsteşarlık Toplantı Salonunda yapılan toplantıda ihale konusu olan binanın yıkılarak yerine Bakanlık Hizmet Binasının yapılması kararlaştırılmıştır. Kamu zararı oluşturulmaması için, ihalesi yapılan Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ( Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Başkanlığı ) Hizmet Binasının Bakım ve Onarım Tadilatı işinin ihalesinin iptal edilmesi sözlü olarak tarafıma söylenmiştir” gerekçesiyle iptal edilmiştir.

 

            Aşağıda açıklanan nedenlerle ihalenin iptal kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

·         İhalenin konusu, mevcut bir binanın bakım, onarım ve tadilatı işidir. İdare bu amaçla ödenek temin etmiş, hazırlığını yapmış, ihale dosyasını hazırlamış ve ihtiyaç konusu işini açık ihale suretiyle ihaleye çıkartmıştır.

 

            Hal böyle iken ihale gününe kadar hiç gündeme gelmeyen bir hususun, ( yani tadilattan vazgeçilerek binanın yıkılıp yeni bir binanın yapılması hususu ) zarflar açıldıktan 45 dakika sonra gündeme getirilerek bu nedenle ihalenin iptaline gerekçe yapılması, alınan bu kararın objektifliği hususunda ciddi kuşku yaratan bir olgudur.

 

            Bilindiği üzere yeni bir binanın yapılması; ihtiyacın yatırım programında yer alması, ödeneğin temini, projenin yapılması gibi birçok işlemin gerçekleştirilmesinden sonra mümkün olabilmekte, bu işlemler de uzun bir süre almaktadır. Alınan kararın objektifliği, bu yönüyle de tartışılmalıdır.

 

·         İhale; ihale yetkilisi tarafından “sözlü” beyana istinaden iptal edilmiştir. Alınan karar bu yönüyle de uygun değildir.

 

  • 4734 Sayılı Kanunun 40’ncı maddesinde;

      “….İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç  beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü yer almaktadır.

 

            Somut olayda ihale, ihale komisyonunun 30.10.2006 tarihli kararı ile şikayetçi istekli üzerine bırakılmış, ihale yetkilisi ise ihaleyi kendi değerlendirmesi ile değil bir anlamda amirlerinin sözlü talimatı ile iptal etmiştir.

 

            İptal kararı bu yönüyle de Kanunun 40’ncı maddesine uygun değildir.

 

            Açıklanan nedenlerle idarenin, ihalenin iptal kararının iptalinin gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

                                                                                                          

                                                                                                                      K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                              Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul