En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2252
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :128
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2252
Şikayetçi:
 Ak-Eli İnşaat Ticaret Ltd. Şti., Kurtuluş Mahallesi 12. Sokak Camkıran Apt. 4/1 Merkez ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale Belediyesi, Kırıkkale Belediyesi Yenidoğan Mah. Zafer Cad 71100 KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.05.2007 / 14375
Başvuruya konu ihale:
 2007/26196 İhale Kayıt Numaralı “Kırıkkale İli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapımı ve İşletilmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.07.2006 tarih ve 06.03.45.0026/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırıkkale Belediyesi’nce 30.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kırıkkale İli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapımı ve İşletilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Ak-Eli İnşaat Ticaret Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.05.2007 tarih ve 14375 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük tekliflerine yönelik açıklamalarının ihale komisyonunca yeterli görülmemesinin haksız olduğu, ihalenin teklif fiyatı 1.5954.000,00 YTL daha pahalı olan istekli üzerinde bırakılması ile kamunun zarara uğratıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında teklif bedeli ile teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ile bunlara ait birim fiyatları gösteren hesap cetvelinin, idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun fiyat analizlerinin, yapımcı veya satıcılarından alınmış fiyatlar veya proforma faturaların ve ihalede istenen araçların kendi malı olduğunu gösteren Yeminli Mali Müşavir onaylı raporu ile faturaların sunulduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin teklif fiyatı yaklaşık maliyet ile karşılaştırıldığında;

 

İŞİN KISMI                          (YTL)

Teklif Fiyatı

Yaklaşık Maliyet

A) İNŞAAT İŞLERİ

2.141.326,50

2.339.303,13

B) 23 AY TESİSİN İŞLETİLMESİ

1.048.673,50

3.866.245,00

        - Personel

   637.800,00

   849.559,61

        - Dozer, Kompaktör, Paletli yükleyici,         Arazöz, Kamyon,Kamyonet

  

141.450,00

1.930.275,08

        - Örtü+larvasit+uçkun+boru

  132.640,00

   313.161,31

        - İşletme karı

  136.783,50

  773.249,00

TOPLAM (A + B)

3.190.000,00

6.205.548,13

 

            Başvuru sahibinin teklifinde özellikle katı atık depolama tesisinin işletilmesinde kullanılacak araçların maliyetinin yaklaşık maliyete göre çok düşük olduğu görülmektedir.

           

            Başvuru sahibinin teklifindeki araç fiyatlarına yönelik açıklamasında özetle; firmalarının akaryakıt ana bayileri olduğundan akaryakıtın piyasadan % 13 daha ucuza alındığı ve tüm imalatları kendi malı araçlarla yapacaklarından yeni yatırım yapmayacakları gibi makine kirası da ödemeyecekleri, bu nedenle araç fiyatı olarak yalnızca yakıt ve işletme giderlerinin gösterildiği belirtilmektedir.

 

            İhale komisyonunun başvuru sahibinin araç maliyetine yönelik açıklamalarına ilişkin değerlendirmesinde ise özetle; başvuru sahibinin teklifinden ve açıklamalarından bir akaryakıt ana bayisine sahip oldukları anlaşılamadığından ve ihale komisyonunca yapılan piyasa araştırmasında akaryakıt bayilerinin ortalama karının % 8 olduğu öğrenildiğinden bu durumun başvuru sahibine bir avantaj sağlamadığı, ayrıca tesisin işletilmesinde başvuru sahibinin kendi araçlarını kullanacağını belirtmesine rağmen bunların fiyatına amortisman ve diğer işletme giderlerinin yansıtılmadığı belirtilmektedir.  

 

Başvuru sahibinin ve ihale komisyonunun açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde, katı atık depolama tesisinin işletilmesinde kullanılacak araçların giderleri yaklaşık maliyetin % 31,11 ini oluşturduğu halde, başvuru sahibinin teklifinde araçların fiyatının yaklaşık maliyetteki tutarına göre çok düşük belirlenmesi karşısında, ihale komisyonunca başvuru sahibinin aşırı düşük teklifine ilişkin açıklamalarının yeterli görülmemesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalenin “Kırıkkale İl Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapımı ve İşletilmesi” olduğu, işin yaklaşık maliyetinin %37,7’sini tesisin yapımı, %62,3’ünü ise tesisin işletilmesi oluşturduğu anlaşılmıştır. İşin toplam süresi 28 ay olup bunun 5 ayını tesisin yapımı 23 ayını ise işletilmesi oluşturmaktadır.

 

İhale konusu işin içerisinde bulunan “katı atık depolama tesislerinin işletilmesi bölümü yaklaşık maliyetin %62.3’ünü oluşturmakta olup, tesisin işletilmesinin 4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan yapım tanımında belirtilen işlerden olmadığı gibi sayılan işlere de benzerlik göstermediği, “işletme” işinin hizmet alımı olduğu açıktır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde;

 

İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

 

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez. “ hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde yapım işinin hizmet alımı ile birlikte ihale edilmesinin tek şartı “aralarında doğal bir bağlantı” bulunması halidir. Doğal bağlantı ise, hizmet alımı veya yapım işinin birinin yapılması için diğerinin de yapılmasının ekonomik veya teknik olarak birbirine bağlı olmasını ifade eder.  Aksi halde bu iki ayrı nitelikteki alımın bir arada yapılması rekabeti engeller.

 

Başvuru konusu ihalede de birlikte ihale edilen hizmet alımı ve yapım işinin aralarında ekonomik veya teknik bir zorunluluk olmaksızın ihale edilmektedir. Dolayısıyla “işletme işi” hizmet alımı ile “yapım işi”nin ayrı ayrı ihale edilmesi gerekmektedir.

 

Bu haliyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle  çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul