• Karar No: 2007/UY.Z-2255
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :138
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2255
Şikayetçi:
 İnelsan İnşaat Elektrik San. Tic. Ltd. Şti., Hastane 2.Cad. Santral Sokak Koza İş Merkezi Kat.5 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, İsmet İnönü Bulvarı 06100 Yücetepe / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.06.2007 / 16310
Başvuruya konu ihale:
 2007/40321 İhale Kayıt Numaralı “Mardin Kızıltepe İçme Suyu Tesisleri ve İsale Hattı 1. Kısım İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.07.2007 tarih ve 06.04.14.0187/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nca 27.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mardin Kızıltepe İçme Suyu Tesisleri ve İsale Hattı 1. Kısım İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak İnelsan İnşaat Elektrik San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.06.2007 tarih ve 16310 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Şikayete konu ihaleye ortak girişim olarak teklif verildiği, tekliflerinin ikinci en avantajlı teklif olması gerekirken, pilot ortak olan firmalarının 2006 yılına ait bilançosunun teklif dosyalarında yer almadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldıkları, firmalarınca 2005-2004-2003 yıllarına ait bilançolar ile 2006 yılı bilançosunun asli unsurları olan hak ediş raporlarının teklif dosyasına eklendiği, ancak 2006 yılına ait bilanço mükellefi oldukları Van Vergi Dairesinden ihale tarihinden bir gün evvel alınabildiğinden, ihalenin yapıldığı Ankara iline yetiştirilemediği, idarenin 2006 yılına ait bilançonun asli unsurları olan hak ediş raporlarını değerlendirerek bilançoyu tamamlatılabilir bir belge olarak görmesi gerektiği, ihalenin yapıldığı tarihte dahi firmalarının teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı söylentilerinin olduğu, idarenin uygulamalarıyla DSİ müteahhidi olarak bilinen diğer üç firmanın savunma vermeme sebebine şaibelerin karışmasına sebep olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde “Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin istenilmesi zorunludur.

Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler istenebilir.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ den küçük olması,

Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son üç yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin de yeterlik şartını sağlamaması halinde, belgenin ait olduğu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki belgeler sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

……… İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlaması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır. İhaleye ilişkin idari şartnamenin 7.2.2 nci maddesinde de bu düzenlemeye yer verilmiş ve bu belgelere yeterlik kriterleri arasında yer verilmiştir. Yukarıdaki düzenlemeden de anlaşılacağı üzerine ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun sunulması zorunludur. Ayrıca bu düzenlemede bu bilançonun vergi dairesi yanında, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce de onaylanabileceğine yer verilmiştir.

 

            İhale dosyasının incelenmesi neticesinde, başvuru sahibince teklif ekinde pilot ortak İnelsan İnş. Elekt. San. Tic. Ltd. Şti.’nin  2006 yılına ait yıl sonu bilançosunu sunmadığı tespit edilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII/L maddesinde “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır.

Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bu hükümler çerçevesinde bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.

İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Tebliğin bu hükmünden de anlaşılacağı üzere idarece tamamlatılacak belgeler teklif kapsamında sunulan yukarıda belirtilen şartları taşıması kaydıyla bilgi eksiklikleri olan belgelerdir. Bu nedenle başvuru sahibince teklif kapsamında sunulmayan bir belgenin sonradan tamamlatılması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla idarece başvuru sahibinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırı bir hususa rastlanmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) İdari şartnamenin 7.1 inci maddesinin (j) bendinde “Bu şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.” yeterlik kriteri olarak belirtilmekte, 19 uncu maddesinde de “İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini de İdarenin onayına sunması gerekir.

Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Bu kapsamda Tinaş Taah. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. verdiği beyannamede gereken kısımlarda alt yüklenici çalıştıracağını beyan etmiş, ancak alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlere ilişkin listeyi sunmamıştır. İsteklinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alınması yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı bulunmuştur.

            2) İdari şartnamenin 7.2.3 üncü maddesinde “İstekli, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeleri getirecektir. Bu durumda isteklilerin bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

Taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı hesabında, isteklinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu inşaat sektöründeki faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki belgeler dikkate alınarak, belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son atı yıla kadarki belgeler sunulabilir ve bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

            İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde Öz-Mir İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin toplam cirosuna yönelik son beş yılın gelir tablolarını sunduğu, ancak son üç yılın ortalamasının teklif edilen bedelin %8,38, son beş yılın ortalamasının ise teklif edilen bedelin %10,89’una denk geldiği, bunun ise asgari yeterlik kriterini sağlamadığı tespit edilmiştir. İsteklinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alınması anılan mevzuat hükümlerine aykırı görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul