• Karar No: 2007/UY.Z-2298
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :51
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2298
Şikayetçi:
 Atalar İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti, Şehit İlhanlar Cad. Hacı Tevfik Efendi Sok. Gültenler İş Merkezi Kat: 5 Daire: 10 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, Haydarpaşa - Kadıköy - İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.06.2007 / 16371
Başvuruya konu ihale:
 2006/151919 İhale Kayıt Numaralı “Dil İskelesi Yük Terminali Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.06.2007 tarih ve 06.04.16.0157/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce 14.11.2006 tarihinde  ile yapılan “Dil İskelesi Yük Terminali Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Atalar İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 15.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.06.2007 tarih ve 16371 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Mevzuata aykırılığı belirtilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, Ulaştırma Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Diliskelesi Yük Terminali Yapım İşi ihalesinde 01.12.2006 tarihinde iadeli posta yoluyla firmalarına gönderilen ve ihalenin Dünyalar Ltd. Şti. üzerine bırakıldığını bildirir Kesinleşen İhale Kararını 05.12.2006 tarihinde tebellüğ ettikleri,

 

Ancak daha sonra, Kamu İhale Kurumuna yapılan bir itirazen şikayet başvurusu üzerine 19.03.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1059 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararıyla “ihale dosyasının incelenmesi neticesinde geçerli teklif sunduğu tespit edilen Hasal İnşaat Ltd. Şti. ve Atalar İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nden  4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklifleriyle ilgili olarak yazılı açıklama istenilerek tekliflerinin yeniden değerlendirilmesi suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği” gerekçesiyle “tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine” karar verilmesi üzerine, idarenin 09.04.2007 tarih ve 1059 sayılı faks iletisi ile firmalarından aşırı düşük teklif kapsamında açıklama istenildiği,

 

10.04.2007 tarihinde açıklamalarını faks yoluyla idareye ilettikleri, bu kez 03.05.2007 tarihinde iadeli posta yoluyla firmalarına gönderilen ve ihalenin yine Dünyalar Ltd. Şti. üzerine bırakıldığını bildirir Kesinleşen İhale Kararını 07.05.2007 tarihinde tebellüğ ettikleri, oysa ki firmalarının teklifinin Dünyalar Ltd. Şti.’ nin teklifinden 611.727,00 YTL daha düşük olduğu,

 

İdareye 15.05.2007 tarihinde yapmış oldukları itiraz üzerine, idarenin 21.05.2007 tarih ve 1965 sayılı yazısı ile teklif dosyaları ekinde sundukları analizler ile aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sundukları analizlerin aynı olmadığı ve geçici teminat mektuplarını 23.03.2007 tarihinde geri almaları nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının bildirildiği,    

 

            Ancak, piyasa koşullarının değişmesi nedeniyle teklif dosyaları ekinde sundukları analizler ile aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 5 ay sonra sundukları analizlerin aynı olmamasının doğal olduğu, ayrıca ihale sonuçlandırılmadan ihaleye katılan firmaların geçici teminat mektuplarının idarece iade edilmemesinin gerektiği,    

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

a) İtirazen şikayet dilekçesinde, “piyasa koşullarının değişmesi nedeniyle teklif dosyaları ekinde sundukları analizler ile aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 5 ay sonra sundukları analizlerin aynı olmamasının doğal olduğu” şeklinde ifade kullanılmış olması nedeniyle, başvuru sahibinin teklifi ekinde sunmuş olduğu birim fiyat cetveli ile analizlerin, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunmuş olduğu birim fiyat cetveli ile analizlerden farklı olduğunu kabul ettiği anlaşılmakla birlikte, yapılan inceleme neticesinde de; her iki aşamada sunulan söz konusu birim fiyat cetvelleri ve analizlerle birlikte aynı zamanda her iki aşamada sunulan proforma faturaların da birbirlerinden farklı olduğu tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin, birim fiyat cetvelleri, analizler ve proforma faturaları değiştirmesine karşın, teklif fiyatının aynı kalmasını kar miktarını 79.263,21 YTL’ den 63.530,00 YTL’ ye düşürmek suretiyle sağladığı anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde; “…Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir…” hükmü yer almaktadır.

           

İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin 7.5 maddesinde; “Firmalar aşırı düşük teklif değerlendirmesine esas olacak analizlerini, Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat analizleri ve Karayolları birim fiyat analizlerine uygun olarak dosyalarındaki teklif mektuplarına ekleyeceklerdir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

 

Bu kapsamda, isteklilerin tekliflerini piyasa koşullarına göre gerçekçi ve sağlıklı hazırlayıp hazırlamadıklarını tespit açısından teklif fiyatına esas teşkil eden, iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizlerin ve teklif bedelini gösteren hesap cetvellerinin teklif fiyatlarını teyit etmeleri gerekmektedir.

 

Dolayısıyla, isteklilerin teklifleri ekinde sundukları teklif fiyatlarına esas teşkil eden, iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve birim fiyatları ile bu fiyatlara ilişkin analizler ve teklif bedellerini gösteren hesap cetvelleri ile 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince yapılacak olan aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yapacakları açıklama kapsamında sunacakları teklif fiyatlarına esas teşkil eden, iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin analizlerin ve teklif bedelini gösteren hesap cetvellerinin uyumlu olmaları gerekmektedir. 

 

Aksi halde, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerin, tekliflerini piyasa koşullarına göre gerçekçi ve sağlıklı bir şekilde hazırlamadıkları sonucu çıkacaktır. Zira, isteklilerce sunulan teklif fiyatları ihale tarihi itibariyle sunulmuştur ve yapılacak olan açıklamaların da ihale tarihi itibariyle sunulan teklif fiyatları teyit ediyor olmaları gerekmektedir.

 

Tüm bu açıklamalar ışığında; başvuru sahibinin “piyasa koşullarının değişmesi nedeniyle teklif dosyaları ekinde sundukları analizler ile aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 5 ay sonra sundukları analizlerin aynı olmamasının doğal olduğu” yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

b) İdari Şartnamenin “Geçici Teminatın İadesi” başlıklı 30 uncu maddesinde;

30.1- İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilecektir.

 

30.2- İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

 

30.3- İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

 

30.4- Geçici Teminatın İadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Söz konusu düzenlemede, 22.06.2005 tarih ve 25853 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile kaldırılan 30.4 maddesine fazladan yer verilmekle birlikte, diğer maddelerin “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname” hükümlerine uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasında da; “İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir” hükmü yer almaktadır.

 

Madde hükmünde; ihale üzerinde kalan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile diğer istekliler arasında teminatın iadesi bakımından bir ayrıma gidilmiş, bunların teminat mektuplarının ihale sonuçlandıktan sonra ilgili saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edileceği, diğer isteklilere ait teminatların ise hemen iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Dolayısıyla, yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında idarenin, başvuru sahibine geçici teminatını iade etmesinde bu yönüyle mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Ancak;

 

Daha önce Kuruma yapılan bir başka itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan Kamu İhale Kurulunun 19.03.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1059 sayılı kararında; ihaleye teklif veren Hasal Ltd. Şti. ile başvuru sahibi Atalar Ltd. Şti.’ nin idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin uygun olmadığı ve her iki isteklinin de geçerli teklif sunduğu, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklifleriyle ilgili olarak yazılı açıklama istenilerek tekliflerinin yeniden değerlendirilmesi suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği tespiti yapılmıştır.

 

Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanunun 36 ve 37 nci maddeleri gereğince ihale komisyonunca yapılan tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belge eksikliği olmadığı ve yeterlik kriterlerini sağladığı tespiti yapılan ve anılan Kamu İhale Kurulu kararı gereğince tekliflerin yeniden değerlendirilmesi aşamasında, değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahibinin, değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden birisi olarak 23.03.2007 tarihinde geçici teminatını iade almış olmasının da gösterilmesi mevzuata aykırılık olarak değerlendirilmiştir.

 

Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası, bu anlamda yerinde bulunmuş olmakla birlikte, esasa etkili bir sonuç doğurmamaktadır.

  

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi 19.03.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1059 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararına esas teşkil eden 15.03.2007 tarih ve 06.00.61.0194/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda incelenmiş olduğundan tekrar incelemesi yapılmamış olup, sadece anılan Kurul Kararına istinaden idarece yapılan işlemlerin incelenmesi neticesinde, tespit edilen aykırılıklar ve bunlara ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirmeler aşağıda yapılmıştır:

 

1) İhale işlem dosyası içeriğinde yer alan 12.09.2006 tarih ve 27688 sayılı TCDD Genel Müdürlük Oluru’nda, “Diliskelesi Durağına yapılması planlanan Yük Terminali teşkili için 5.272.649,34 YTL ödenek belirlendiği, yapılması planlanan söz konusu işin keşif bedeli 4.280.204,20 YTL olan Altyapı, Saha Betonlanması, Beton Yol Yapılması, Hortuvar Teşkili ve Drenaj Kanallarına ait işlerin Bölge Müdürlükleri tarafından ihale usulü ile yaptırılmasının, altyapının bitimini müteakip 992.445,06 YTL keşif bedelli Üstyapı Ferşinin ise Bölge Müdürlükleri imkanlarıyla yapılması” hususunun belirtilmesine karşın, 02.10.2006 tarih ve B.11.2. DDY. 01.00. 01 / 755, 01, 02 / 882 sayılı “İhale Onay Belgesi” nde Yaklaşık Maliyetin 5.272.694,34 YTL (Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu” nda 5.272.649,34 YTL) belirtildiği, sınır değer tespitinde ise Yaklaşık Maliyetin hesaplamaya 4.280.204,29 YTL olarak dahil edildiği görülmüştür.   

 

Bu durumun idareye sorulması neticesinde, idarenin 27.06.2007 tarih ve 367 sayılı yazısında; “02.10.2006 tarih ve 755.01.02/882 sayılı ihale onay belgesi ve eki olan yaklaşık maliyet icmal tablosunda belirtilen 5.272.694,34 YTL tutarındaki yaklaşık maliyetin 992.445,06 YTL tutarındaki üst yapı ferşi işinin kuruluşları imkanları ile ikmal edilecek olduğu, bu bedelin projenin tüm maliyetini göstermek amacıyla icmale eklendiği, ihale edilerek yapılacak işin tutarının 4.208.204,29 YTL olduğu, ihale işlemleri ve aşırı düşük sorgulamasının bu bedele göre yapıldığı” belirtildiğinden, bu husus esasa etkili bir aykırılık olarak değerlendirilmemiştir. 

       

2) 19.03.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1059 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında belirtilen hususların yerine getirilmesine ilişkin 02.05.2007 tarihli ihale komisyonu kararında, “…Hasal Ltd. Şti.’ nin teklif dosyasında sunduğu analizlerinin incelenmesi sonucunda, İdari Şartnameye göre; Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat analizleri ve Karayolları birim fiyat analizlerine uygun olması istenilen analizlerin, buna uygun yapılmadığı, Karayolları ve Bayındırlık Bakanlığı analizindeki; malzeme, işçilik miktarları ile rayiç fiyatların çok altında fiyat ve miktarlar kullanıldığı, bazı kalemlerin hiç konulmadan analizlerin oluşturulduğu, miktar ve rayiç fiyatların çarpımında çarpım hatası olduğu ekli listede karşılaştırmalı olarak görülmüştür…” denilmiştir.

 

            İhale komisyonu kararı eki söz konusu “Karşılaştırmalı Analiz Listesi” nde; Hasal Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu, “Makine ile Kazı Yapılması (Patlayıcı madde kullanılarak)” analizi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı “15.0183 Poz no’lu Bina İnşaatında Makine ile (Patlayıcı madde kullanılarak) Her Derinlikte Dar Derin Çok Sert Kaya Kazılması” analizinin ihale komisyonlarınca kıyaslanması neticesinde;

 

Hasal Ltd. Şti. tarafından;

 

- 04.101 poz no’lu dinamit miktarının 0,13 kg olması gerekirken 0,007 kg olarak belirlendiği,

- 04.104 poz no’lu fitil miktarının 3 m olması gerekirken 0,141 m olarak belirlendiği,

- 04.105 poz no’lu kapsül miktarının 2 adet olması gerekirken 0,013 adet olarak belirlendiği,

- 04.109 poz no’lu mazot miktarının 1,2055 kg olması gerekirken 0,3672 kg olarak belirlendiği,

- 01.501 Düz İşçi, 01.011 Ateşleme Ustası, 01.403 Makinist, 01.404 Operatör Makinist, 01.408 Yağcı, 01.409 Formen, 01.502 Erbap İşçi pozlarına hiç yer verilmediği tespiti yapılmıştır.

 

Ancak, ihale üzerinde bırakılan Dünyalar Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu “Makine ile Kazı Yapılması (Patlayıcı madde kullanılarak)” analizi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı “15.0183 Poz no’lu Bina İnşaatında Makine ile (Patlayıcı madde kullanılarak) Her Derinlikte Dar Derin Çok Sert Kaya Kazılması” analizinin kıyaslanması neticesinde de;  

 

Dünyalar Ltd. Şti. tarafından;     

 

- 04.101 poz no’lu dinamit miktarının 0,13 kg olması gerekirken 0,125 kg olarak belirlendiği,

- 04.104 poz no’lu fitil miktarının 3 m olması gerekirken 1 m olarak belirlendiği,

- 04.105 poz no’lu kapsül miktarının 2 adet olması gerekirken 1 m olarak belirlendiği,

- 04.109 Mazot, 01.501 Düz İşçi, 01.011 Ateşleme Ustası, 01.403 Makinist, 01.404 Operatör Makinist, 01.408 Yağcı, 01.409 Formen, 01.502 Erbap İşçi pozlarına hiç yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Yine, Dünyalar Ltd. Şti. tarafından sunulan;

 

- “Diliskelesi Yük Terminali İltisak Hattı Yapılması Teklif Fiyatı” başlıklı belgede 3 üncü sırada yer alan “Yeni Yol Malzemesinin Diliskelesi Durağından Alınarak Sahaya Nakli” imalatının çarpım işleminde,

 

- “Diliskelesi Yük Terminali Sahasına 3 Adet Hörtuvar Yapılması Teklif Fiyatı” başlıklı belgede 3 üncü sırada yer alan DNY.21 Birim Fiyat No’lu “Makine ile Kum Çakıl Serilmesi” imalatının çarpım işleminde,

 

- “03.504 Ekskavatörün 1 Saat Ücreti Analizinde” 01.409 Formen kaleminin çarpım işleminde, 01.404 Operatör kaleminin çarpım işleminde,

 

- “03.517/3 Kompresörün 1 Saat Ücreti Analizinde” 04.109 Motorin kaleminin çarpım işleminde,

 

- DNY 16 Birim Fiyat No’lu “Ahşap B.A Kalıbı Yapılması” imalatının analizinde 4.270 Çivi – Tel Kaleminin çarpım işleminde hata yapıldığı,

 

- DNY 05 Birim Fiyat No’lu “Reglaj Yapılması” imalatının analizinde % 20 oranındaki Yüklenici karı kaleminin yanlış hesaplandığı,

 

- DNY 15 Birim Fiyat No’lu “Ø 200 mm’ lik Drenfleks Boru ile Drenaj Yapımı” imalatının analizinde % 15 oranındaki Yüklenici karı kaleminin yanlış hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, idarelerin eşit muameleyi sağlamakla sorumlu olmaları hususu dikkate alındığında, 02.05.2007 tarihli ihale komisyonu kararında yukarıda bir kısmı ifade edilen ve komisyonlarınca “Hasal Ltd. Şti.’ nin teklif dosyasında sunduğu analizlerinin incelenmesi sonucunda, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı analizlerine göre eksik ve/veya yanlış olduğu, malzeme, işçilik miktarları ile rayiç fiyatların çok altında fiyat ve miktarlar kullanıldığı, bazı kalemlerin hiç konulmadan analizlerin oluşturulduğu” şeklindeki tespiti yapılan hususların, benzer bir şekilde ihale üzerinde bırakılan Dünyalar Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu “Makine ile Kazı Yapılması (Patlayıcı madde kullanılarak)” analizinde de olduğu, yine “Hasal Ltd. Şti.’ nin teklif dosyasında sunduğu analizlerde, miktar ve rayiç fiyatların çarpımında çarpım hatası olduğu” şeklinde yapılan tespitin benzer bir şekilde, yine Dünyalar Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu yukarıda belirtilen analizlerde de olmasına rağmen;

 

Hasal Ltd. Şti.’ nin değerlendirme dışı bırakılıp, Dünyalar Ltd. Şti.’ nin ise değerlendirmeye alınarak ihalenin üzerinde bırakılması, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde ifade edilen eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki, Hasal Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu analizlerde müteahhit karı öngörmüş olduğu hususu da dikkate alındığında, analizlerdeki miktar ve dolayısıyla fiyat eksikliğinin, bu kar oranından karşılanabileceği değerlendirildiğinden, yukarıda ifade edilen gerekçelerle Hasal Ltd. Şti.’ nin değerlendirme dışı bırakılması yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Mevzuata aykırılığı yukarıda belirtilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

3) Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, Ulaştırma Bakanlığına bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul