En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2300
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :54
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2300
Şikayetçi:
 11.06.2007/308 Başkanlık İstemi,
 İhaleyi yapan idare:
 Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
  “Samsun Tersanesine Ait Mendireklerin Yapım İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.06.2007 tarih ve 06.04.29.0132/2007-30 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce  yapılacak olan “Samsun Tersanesine Ait Mendireklerin Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Başkanlık İstemine konu Gazete haberinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

11.06.2007 tarih ve 2007/308 sayılı Başkanlık İstemine konu 26.06.2007 tarihli Halk Gazetesi haber yazısında; Ulaştırma eski Bakanı Binali Yıldırım’ın “Mayıs ayı sonunda temeli atılacak” dediği Samsun Tersanesi’ne ait mendireklerin ihalesiyle ilgili açıklama yapan Ak Parti Samsun Milletvekili Suat Kılıç’ın DLH Genel Müdürlüğü’nün mendirek işinin yapımı ihalesi için 28 Mayıs’ta Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunarak tarih alacağını belirttiği, Kılıç’ın “Bu tarih doğrultusunda ihalesi gerçekleştirilecek olan mendireklerin yapım işinin yaklaşık maliyet bedelinin 70 milyon YTL olarak belirlendiği, ihale tarihinde 7 milyon YTL ödenekle başlanacak olan işin gereken ödeneklerinin işin devamında temin edileceği,……” şeklinde konuştuğu ve benzeri haberlerin yer aldığı, bu açıklamaların 4734 sayılı Kanunun “Yaklaşık Maliyet” başlıklı 9 uncu maddesine aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğüne yazılan 19.06.2007 tarih ve 1184-8005 sayılı yazımız ile, sözkonusu gazete haberine konu “Samsun Tersanesine Ait Mendireklerin Yapım İşi ”  ihalesine ilişkin bilgi ve belgeler istenilmiştir.

 

            Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün 20.06.2007 tarih ve 11085 sayılı yazısında; sözkonusu işin Bakanlığın 2007 Yatırım Programında 2006E020090 proje no, 70.000.000 YTL proje bedeli ile yer aldığı, 2007 yılı ödeneğinin 10.000 YTL olduğu, işin 2007 yılında ihale edilmesinin planlandığı, 4734 sayılı Kanun gereğince %10 ödeneğin bulunması gerektiğinden Devlet Planma Teşkilatı Müsteşarlığından 6.990.000 YTL ödenek aktarılmasının talep edildiği, DPT Müsteşarlığı  sözkonusu aktarmayı yaparak işin ihale edilebilmesi için Denizcilik Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığınca yapılması gereken işlerin tamamlanmasının istenildiği ve ilgili hususların bahsi geçen idarelere bildirildiği, henüz bununla ilgili bir gelişme olmadığından projesi mevcut olan işle ilgili ihaleye esas hiçbir iş ve işlem yapılmadığı belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Yaklaşık Maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde;Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda anılan idarenin 20.06.2007 tarih ve 11085 sayılı yazısından anlaşılacağı üzere; sözkonusu “Başkanlık İstemi”ne konu Samsun Tersanesine Ait Mendireklerin Yapım İşine ilişkin ihale sürecinin henüz başlamadığı, ihaleye esas hiçbir iş ve işlem yapılmadığı gazete haberinde yaklaşık maliyet olarak belirtilen miktarın (70.000.000 YTL) Yatırım Programında yer alan  proje bedeli olduğu dikkate alındığında, sözkonusu gazete haberinde yaklaşık maliyet olarak ifade edilen miktarın 4734 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde tanımlanan  yaklaşık maliyet olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.    

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmeliğin 22 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı  maddesinin (c) bendi uyarınca iddiaların uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul