• Karar No: 2007/UY.Z-2301
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :55
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2301
Şikayetçi:
 09.05.2007 Tarihli Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İl Özel İdaresi, Tuzcular Mahallesi Balıkpazarı Sok. No:3 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2005/81726 İhale Kayıt Numaralı “Antalya Kumluca Kapalı Spor Salonu İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.07.2007 tarih ve 06.0335.0085/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya İl Özel İdaresi’nce  22.07.2005 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Antalya Kumluca Kapalı Spor Salonu İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak 09.05.2007 Tarihli Başkanlık İsteminde ihale mevzuatına aykırılık iddialarının yer aldığı,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden,

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Düzenlenen iş deneyim belgesinin iptal edilerek, belgenin doğru tutar üzerinden düzenlenmesi gerektiğinin  Manavgat Belediye Başkanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

25.01.2007 tarih ve 2007/28 sayılı Başkanlık İsteminde, Kuruma posta yolu ile gelen ve 22.01.2007 tarih ve 2131 sayı ile kayda alınan dilekçede özetle; 2005 yılında Antalya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce ihalesi yapılan 2005/81726 İKN’li “Antalya Kumluca Kapalı Spor Salonu İnşaatı İkmal İnşaatı İhalesi”’ni kazanmış olan Orfa İnş. Taah. Tic. Tur. Ltd. Şti.’nin bu ihale için kullanmış olduğu iş deneyim belgesinin sahte olduğu ve yıllardır bu iş deneyim belgesi ile Antalya’daki diğer idarelerden işler alındığı gibi iddiaların yer aldığı, dilekçede yer alan ihalenin araştırılarak söz konusu iddiaların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca “Başkanlık İstemi” olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunun Yapım İşleri İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığınca tetkik edilmesi istenmiştir.

 

Söz konusu Başkanlık İstemi ile ilgili olarak Yapım İşleri İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığınca yapılan tetkikler çerçevesinde iddia konusu iş deneyim belgesinin, Manavgat Belediye Başkanlığı tarafından noter onaylı bir sözleşme kapsamında özel sektöre gerçekleştirilen bir yapım işi için düzenlendiği ve sahte olmadığı tespit edilmiştir. Ancak iddiaya konu olan iş deneyim belgesinde yer alan belge tutarının ihale dokümanında öngörülen yeterlik kriterini sağlayıp sağlanmadığının incelenmesine karar verilmiştir.

Başkanlık İsteminde belirtilen iddiaya ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Söz konusu Başkanlık İstemi ile ilgili olarak Kurumca Antalya Valiliğine yazılan 29.01.2007 tarih ve 150-1370 sayılı yazı ile, söz konusu ihaleye ilişkin olarak ihale kararı ile ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu belgeler istenilmiştir.

 

Antalya Valiliğinin 08.02.2007 tarih ve 592 sayılı yazısı ekinde Kuruma gönderilen bilgi ve belgelerden, söz konusu ihalenin Orfa İnş. Taah. Tic. Tur. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve adı geçen firmanın teklifi kapsamında sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin, sahtelik iddiasına konu iş deneyim belgesi olduğu görülmüştür.

 

Diğer taraftan, sahte olduğu iddia edilen iş deneyim belgesinde belgeyi düzenleyen merci olarak belirtilen Manavgat Belediye Başkanlığına Kurumca yazılan 29.01.2007 tarih ve 147-1367 sayılı yazı ile, söz konusu iş deneyim belgesinin idarelerince düzenlenip düzenlenmediği sorulmuş, düzenlenmiş ise gerçekleştirilen yapım işini tevsik edici belgelerin (noter onaylı inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi, varsa yapım harcamalarına ait belgeler) Kuruma gönderilmesi istenilmiştir.

 

Manavgat Belediye Başkanlığının 07.02.2007 tarih ve 3/9-129 sayılı yazısı ile, bahse konu iş deneyim belgesinin taraflarınca düzenlendiği bildirilmiş; yazı ekinde ise, yapım işini tevsik edici belgeler olarak; inşaat sözleşmesi, Manavgat Belediyesince verilmiş yapı ruhsatları ile yapı kullanma izin belgeleri ve Antalya Sigorta İl Müdürlüğünce düzenlenmiş 05.06.2003 tarihli ilişiksizlik belgesi gönderilmiştir.

 

Manavgat Belediye Başkanlığınca gönderilen inşaat sözleşmesinden noter onay tarihinin anlaşılamaması üzerine, onay makamı olarak görünen Manavgat 2. Noterliğine    Kurumca yazılan 26.02.2007 tarih ve 371-2863 sayılı yazı ile anılan sözleşmeye ilişkin bilgilerin gönderilmesi talep edilmiştir. Noterliğin 05.03.2007 tarih ve 2007/8 sayılı cevap yazısında, inşaat sözleşmesinin 23.09.1994 tarih ve 10809 yevmiye numarası ile tanzim ve tasdik edildiği bildirilmiş ve sözleşmenin onaylı bir örneği yazı ekinde Kuruma gönderilmiştir. Anılan sözleşmenin incelenmesinden, “SS. Yeni Manavgat Küçük Sanayi Sitesi İnşaatı” işine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmede, müteahhidin Hasan ÇINAR, iş sahibinin SS. Yeni Manavgat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olduğu ve işin bedelinin 6.707.787.109 TL olarak belirlendiği görülmüştür. Bu itibarla, iddia konusu iş bitirme belgesinin, Manavgat Belediye Başkanlığı tarafından noter onaylı bir sözleşme kapsamında özel sektöre gerçekleştirilen bir yapım işi için düzenlendiği ve sahte olmadığı tespit edilmiştir.

 

Ancak, incelemeye konu iş bitirme belgesinde; sözleşme bedelinin 6.707.787.109 TL, belge tutarının ise 2.502.456.000.000 TL. olarak belirtilmesi ve iki tutar arasındaki farkın değerlendirmeye imkan vermemesi nedeniyle, belgeyi düzenleyen idareden bu farklılığın nedenine ilişkin bilgi sorulmuştur. İdarenin 06.04.2007 tarih ve 321 sayılı yazısında, sözleşme bedeli olan 6.707.787.109 TL’nin 1994 yılı keşif ve sözleşme bedeli olduğu, belgenin veriliş tarihi olan 09.07.2004 tarihi itibariyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarına uygun olarak dönüştürülerek 2.502.456.000.000 TL’nin belge tutarı olarak tespit edildiği belirtilmiştir.

         

Bu doğrultuda, iş deneyim belgesiyle ilgili olarak 25.01.2007 tarih ve 2007/28 sayılı Başkanlık Onayında yer alan sahtelik iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmekle birlikte, Antalya Valiliği İl Özel İdaresince gerçekleştirilen 2005/81726 İKN’li “Antalya Kumluca Kapalı Spor Salonu İkmal İnşaatı” ihalesinde; ihalenin 1.400.000,00 YTL tutarında teklif veren Orfa İnş. Taah. Tic. Turz. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ancak Kurulun 17.05.2007 tarih ve 2007/AK.Y-335.1 sayılı kararı ile anılan firma tarafından sunulan iddia konusu iş deneyim belgesinin ihale dokümanında öngörülen asgari % 50 oranını sağlayıp sağlamadığının incelenmesine karar verilmiştir.

 

İhale konusu işin idari şartnamesinin 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu ve ya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyim belgesini gösteren ve teklif bedelinin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgeleri” nin sunulması gerektiği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; 3194 sayılı İmar Kanunundaki bina, konut tanımına uygun tüm bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” hükmü bulunmaktadır. 

 

İhale dosyasında yer alan belge ve bilgilerden; ihale üzerinde bırakılan Orfa İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin şikayet konusu ihalede şirketin % 93 hissesine sahip olan Hasan Çınar adına 09.07.2004 tarihinde Manavgat Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen sanayi sitesi işine ait iş deneyim belgesinin sunulduğu belirlenmiştir. Söz konusu belgede sözleşme bedelinin 6.707.787.109 TL. olarak belirtildiği, belge tutarında ise, 2.502.456.000.000 TL. yazıldığı görülmüştür. Belgeyi düzenleyen Manavgat Belediye Başkanlığı ile bu hususta yapılan yazışma sonucunda Manavgat Belediye Başkanlığı’nın 06.04.2007 tarihli yazısında sözleşme bedelinin 1994 yılı birim fiyatlarına göre  6.707.787.109 TL.  olduğu, belgenin veriliş tarihi olan 09.07.2004 tarihi itibarıyla bu rakamın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarına uygun olarak güncellenerek düzenlendiği belirtilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinde iş deneyim belgelerinde yazılı tutarların ihale komisyonları tarafından anılan yönetmelikte belirtilen esaslara göre güncelleneceği ifade edilmiştir. Yönetmeliğin belirtilen hükmünden, iş deneyim belgelerinin tutarının belgeyi düzenleyen merci tarafından güncellenmesinin uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Sunulan iş deneyim belgesinin söz konusu ihalede yeterli olup olmadığına karar verilebilmesi için bu belgedeki toplam sözleşme tutarının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen prensibe göre güncellenerek hesaplanan tutarın teklif edilen bedelin yüzde ellisini sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek gerekmektedir.

 

Yapılan hesaplama sonucunda iş deneyim belgesinin 6.707.787.109 TL. üzerinden güncellenmesi sonucunda hesaplanan tutarın teklif edilen bedelin % 50’sini karşıladığı tespit edilmiştir.

 

Dolayısıyla, iş deneyim belgesinin tutarının idarece istenen asgari şartı sağladığı anlaşıldığından iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İddiaların yerinde bulunmadığından şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

2) Düzenlenen iş deneyim belgesinin iptal edilerek, belgenin doğru tutar üzerinden düzenlenmesi gerektiğinin  Manavgat Belediye Başkanlığı’na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul