• Karar No: 2007/UY.Z-2302
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :59
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2302
Şikayetçi:
 Güngör Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti, 6.Cadde 37.Sokak No:44/1-2-3 Bahçelievler / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Trafo Merkezleri Proje Tesis ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No:27 06100 Bahçelievler / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.06.2007 / 16962
Başvuruya konu ihale:
 2006/181305 İhale Kayıt Numaralı “İTM.47, 5 Adet 154 Kv Trafo Merkezi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.06.2007 tarih ve 06.04.35.0019/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Trafo Merkezleri Proje Tesis ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nca 24.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İTM.47, 5 Adet 154 Kv Trafo Merkezi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Güngör Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 04.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.06.2007 tarih ve 16962 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdare tarafından 5 adet Trafo Merkezi Yapım işinden oluşan 2006/181305 (İTM-47 Ref.) ihale kayıt numaralı şikayete konu ihale ile aynı konudaki 2006/181293 (İTM-46 Ref.) ihale kayıt numaralı bir diğer ihalenin aynı tarih ve saate yapılmasının öngörüldüğü, ihale komisyonu tarafından saat 16.45’te başvuru konusu İTM-47 Ref. ihalenin teklif zarflarının açıldığı ve isteklilerden TEMSAN A.Ş’nin teklif zarfı içerisinden saat 14.00’da ihalesi yapılan İTM-46 Ref. ihaleye ait teklifin çıktığı, dolayısıyla her iki ihaleye de teklif veren TEMSAN A.Ş.’nin ikinci ihaledeki teklif zarfının içinden birinci ihalenin teklifinin çıktığı, birinci ihalenin teklif zarfından ise ikinci ihalenin teklifinin çıktığı, bu durumun “Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanağa” geçirildiği halde ihale komisyonu tarafından üzerleri çizilmek ve yanlarına karşılıklı olarak doğrularının yazılmak suretiyle “teklif edilen fiyatlar tutanağı”na doğrularının aktarıldığı, anılan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılması gerekirken idarece gönderilen kesinleşen ihale kararında Karakeçili, Mamak ve Mardin Tarfo Merkezleri yapım işlerinin anılan istekli üzerinde bırakıldığı ve Uşak Trafo Merkezi yapım işinde ise ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, idarenin şikayetlerini “şekilsel hata “ve “kamu yararı” gerekçeleriyle uygun bulmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapılan incelemede, idare tarafından konuları aynı olan 2006/181293 sayılı ve 2006/181305 sayılı ihalelerin aynı tarih ve saatte yapıldığı, her iki ihaleye de teklif veren TEMSAN A.Ş. ve ŞA-RA Enerji İnş. Tic. ve San. A.Ş.’nin ilk ihaleye verdikleri teklif zarflarından ikinci ihaleye verdikleri tekliflerin, ikinci ihalenin teklif zarflarından ise ilk ihaleye verdikleri tekliflerin çıktığı, bu durumun “Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanağa” geçirildiği halde, anılan isteklilerin bunu sehven yapmış olduğunun ve TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.’nin şikayete konu ihalede iki trafo merkezi için en düşük fiyat teklifini sunduğunun anlaşılması üzerine kamu yararı bulunduğu gerekçesiyle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Her ne kadar ihale komisyonunca kamu yararı gözetildiğinden, anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmadığı belirtilse de, bu isteklilerin tekliflerinin ilgili mevzuat gereği değerlendirme dışı bırakılması ve değerlendirmede kamu yararının geçerli teklifler üzerinden gözetilmesi gerektiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. 

 

            Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlığı altında;

 

İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

En avantajlı tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ihalede ihale komisyonunca yeterli rekabet oluştuğu göz önüne alınarak en avantajlı teklif bedellerinin uygun olduğu mütalaa edilmekle birlikte, üç kısımda trafo merkezi yapım işinin TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ancak  anılan isteklinin Karakeçili trafo merkezine verdiği teklifin hali hazırda yaklaşık maliyetin % 5,07 üzerinde olduğu, Mamak trafo merkezine verdiği teklifin hali hazırda yaklaşık maliyetin % 13,12 üzerinde olduğu, Mardin trafo merkezine verdiği teklifin ise hali hazırda yaklaşık maliyetin % 9,70 üzerinde olduğu göz önüne alındığında, anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması halinde söz konusu ihalelerinin ikinci avantajlı teklif sahibi üzerinde bırakılıp bırakılmayacağı hususunda ise, ihale komisyonunca yukarıdaki hüküm uyarınca işlem tesis edilmesi ve bu işlemin sonucuna göre söz konusu tekliflerin uygun olup olmadığına tekrar karar verilmesi gerekmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İdari şartnamenin alt yüklenicilere ilişkin 19’uncu maddesinde;

 

 İstekliler ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin ve alt yüklenici (taşeron) isimlerinin (birden fazla) listesini, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

İhalenin teklif veren istekli üzerinde kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme ekinde yer alacak olan alt yüklenici (taşeron) listesinden seçeceği alt yüklenicileri ve alt yüklenicilerle ilgili yeterlilik dokümanlarını idarenin onayına sunması gerekir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliği eki olan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (j) bendinde; “Bu şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.” hükmü, 19 uncu maddesinin dip notunda ise; “…İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini de İdarenin onayına sunması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen hükümde; isteklilerinin teklifleri ekinde sadece alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesini verecekleri, ihale üzerinde kalan isteklinin ise sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini de idarenin onayına sunacağı, başka bir deyişle tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sadece alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin belirlenmesi söz konusuyken, idareye alt yüklenicilerin listesi ancak sözleşme imzalanması aşamasında yalnızca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmaktadır. Bu itibarla, ihale dokümanında yapılan düzenleme anılan Tip Şartname hükümlerine aykırı bulunmuştur.

 

2) İhale dokümanında ihaleye katılabilmek için gereken mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler arasında isteklilerden teklif dosyasında teklif edecekleri malzemeler için malzeme imalatçıları listesini vermeleri ve bu imalatçıların idari şartnamenin 62 nci maddesinde belirtilen minimum yeterlik şartlarını sağlaması istenmektedir.

 

İdari Şartnamesinin 62 nci maddesinde;

 

“…

Aşağıdaki malzemeleri üreten imalatçıların teklif açma tarihi itibariyle en az 5 (beş) yıllık imalat tecrübesi olması gerekmektedir.

 

a)      420 kV SF6 Gazlı Kesiciler için:

 

i.         420 kV ve üzerindeki gerilimde ve 50 kA ve üzerindeki kısa devre kesme kapasitesinde minimum 150 adet 3 fazlı SF6 Kesiciyi imal ederek en az % 10’unu (yüzdeonunu) Türkiye, Avrupa Birliği, EFTA, ABD, Japonya ve Kanada ülkelerine satışını yapmış olmak,

ii.       Teklif açılış tarihi itibariyle yukarıda söz konusu edilen adedin % 30’unun başarıyla devrede olması.

….

İmalatçılar için minimum yeterlik kriterleridir.

 

Önerilen imalatçılar içerisinden İdare, sözleşmeye esas olmak üzere yeterli bulduğu imalatçıları seçecektir. Teklif değerlendirmesi sürecinde İsteklilerin tekliflerle birlikte önermiş olduğu imalatçılar içerisinde hiçbir yeterli imalatçı bulunmaması halinde, teklif şartları ve birim fiyatları aynı kalmak kaydı ile teklif sahibinden Şartname şartlarına uygun yeni imalatçı teklif etmelerini, sözleşme imzası esnasında yazılı olarak isteyecek ve bu imalatçılar içerisinde yeterli imalatçı seçimini yapacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Yapı denetim görevlisinin yetkileri” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.” hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle işin yapımında kullanılacak malzemelerin işin şartnamesine uygun olup olmadığına yönelik denetim yetkisine idare ancak sözleşmenin uygulanması safhasında sahip olmaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartnameler” başlıklı 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;

 

Yapım işinin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca, işin yapımında kullanılacak malzemelerin işin teknik şartnamesini karşılaması halinde bunların imalatçılarına yönelik idarenin herhangi bir tercihte veya yönlendirmede bulunması mümkün olmadığından, isteklilerden teklif dosyasında teklif edecekleri malzemeler için imalatçıların listesini vermelerinin ve bu imalatçıların idari şartnamenin 62 nci maddesinde belirtilen minimum yeterlik şartlarını sağlamasının istenmesinin mevzuata aykırı olduğu düşünülmektedir.

 

3) İhale dokümanında ihale konusu işe benzer işin tanımı;

 

“Bu ihalede benzer iş olarak , 3 fazlı Y.G. ya da Ç.Y.G. komple klasik (açık) veya GIS (Gaz İzoleli) transformatör merkezinin (bir kısım malzeme + montaj dahil) elektrik primer ve sekonder işlerinin tesisi benzer iş olarak kabul edilecektir.3 fazlı Y.G ya da Ç.Y.G. transformatör merkezilerini Ortak Girişim olarak bitirmiş bulunan firmalardan yalnızca elektrik primer ve sekonder (malzeme + montaj) işlerini yürüten üyesinin bu şartı sağladığı, diğer üyenin ise sağlamadığı kabul edilmiştir.ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; elektrik mühendisliğidir.” şeklinde yapılmıştır.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde;

 

…İdareler, ilanda ve idari şartnamede ihale edecekleri yapım işinin ekteki “Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dahil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle benzer iş belirlemesi yapacaklardır.

           

İhale konusu işin Benzer İş Grupları Listesinde bulunan hiçbir gruba dahil olmadığı ya da edilemediğinin tespiti halinde ise, bu husus bir tutanağa bağlanacak, benzer iş belirlemesi işin niteliğine göre, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihalenin konusu trafo merkezi yapımı olup söz konusu iş Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ eki “Benzer İş Grupları Listesi”nde D/III Grubu (Elektrik/Şebeke ve Tesis İşleri) içerisinde yer aldığından, İdarece yapılan benzer iş tanımı anılan Tebliğ hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

            Açıklanana nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul