En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2304
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :61
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2304
Şikayetçi:
 Emin Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti., Ortacami Mahallesi N.Kemal Cad.Turşucular Han 1/A Merkez TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Çanakkale Devlet Hastanesi Baştabipliği, İnönü Cad. 121 17100 ÇANAKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.06.2007 / 17063
Başvuruya konu ihale:
 2007/46002 İhale Kayıt Numaralı “Jeneratör Ve Elektrik Tesisatı Onarımı Ve Yenileme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.07.2007 tarih ve 06.04.41.0026/2007-28 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çanakkale Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 18.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Jeneratör Ve Elektrik Tesisatı Onarımı Ve Yenileme İşi” ihalesine ilişkin olarak Emin Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 13.06.2007 tarih ve 17063 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden,

 

Başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 245 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 27.07.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdikleri halde, teklif dosyalarında sunulan ortaklık hisse beyanlarında kaşe ve imza bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının haksız olduğu, ortaklık hisse beyanlarının tamamlanabilir belge niteliğinde olduğu ve firmalarının bu işle ilgili herhangi bir ortak katılımının da söz konusu olmadığı, ihalenin 23.000 YTL + KDV daha pahalı teklif sunan bir istekli üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 245 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 27.07.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan karara karşı başvuruya ilişkin şekil eksiklikleri nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul