En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2306
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :65
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2306
Şikayetçi:
 Mehmet BESNİ Besni İnşaat - G.S.M.N. İnşaat Mak. Gıda Temz. Akaryakıt San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı Hayrullah Mahallesi Kıbrıs Meydanı Çuhadar İşhanı Nu:14 K.3 Merkez/KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Besni Devlet Hastanesi, Besni / ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.05.2007 / 15112
Başvuruya konu ihale:
 2007/24255 İhale Kayıt Numaralı “Besni Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.07.2007 tarih ve 06.03.67.0170/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Besni Devlet Hastanesi’nce 04.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Besni Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mehmet BESNİ Besni İnşaat - G.S.M.N. İnşaat Mak. Gıda Temz. Akaryakıt San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı’nın 07.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.05.2007 tarih ve 15112 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 61 inci maddesi düzenlemesi ile analiz ve proforma fatura istenilen ihalede, ihale üzerinde bırakılan firmanın bu belgelerinin eksik olduğu,

 

2) İdari şartnamenin 61 inci maddesi düzenlemesi ile analiz ve proforma fatura istenilmesine rağmen bu hususa ihale ilanında yer verilmediği,

 

3) İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 59 uncu maddesinde yer alan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun beşinci maddesinde belirtilen temel ilkeler ile bağdaşmadığı,

 

4) İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 60.2 madde düzenlemesinin 4734 sayılı Kanunun 46 ncı, 4735 sayılı ……..Kanununun 26 ncı maddesine aykırı olduğu ve idari şartnamenin 52.1 madde düzenlemesi ile çeliştiği,

 

5) İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 60.3 üncü maddesinde yer alan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun beşinci maddesinde belirtilen temel ilkeler ile anılan Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, ihale dokümanları arasında zemin etüdü veya klas tutanağına yer verilmediği,

 

6) İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 60.4 üncü maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu ve plankote verilmediği,

 

7) Vaziyet planın usule uygun olarak hazırlanmadığı, vaziyet planının röper noktası, ölçü, tabi zemin kotları gibi teklif hazırlanmasına esas bilgileri içermediği, mevcut temelin, vaziyet planında gösterilen yerde olmadığı ve mevcut binaya bitişik olduğu, mahal listesi veya ihale dokümanında bina temelinin daha önce atıldığına ilişkin bilgi olmadığı ancak mevcut binaya bitişik projeye uygun temelin olduğunun görüldüğü, bu durumun vaziyet planı ile çeliştiği,

 

8) Nakliye mesafe krokisinin verilmediği,

 

9) Pursantaj listesinin ihale dokümanı içerisinde yer almadığı,

 

10) CD Birim Seri Numarasının ihale satın alma belgesine işlenmediği,

 

İddia edilmektedir

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde, “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli,………. istenebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 20 nci maddesinde isteklilerin tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vermeleri gerektiği ifade edilen söz konusu ihalede;

 

İdari şartnamenin “diğer hususlar” başlıklı VI bölümün 61 nci maddesi ile sözleşme tasarısının 33 üncü maddesinin; “İstekliler  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son paragrafında belirtildiği üzere aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamalarında kullanılmak üzere istekliler tekliflerinin ekinde; teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli sunacaklardır.” şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

            Yukarıda yer verilen düzenleme ile analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin ihaleye katılmak için gereken belgeler arasında sayılan söz konusu ihalede; ihale üzerinde bırakılan Güllüoğlu İnş. Ltd. Şti.’nin teklifi ekinde analizlere yer vermediği, bu haliyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmektedir.

           

Diğer taraftan söz konusu ihalede diğer isteklilerden Dilem İnş. Ltd. Şti., Salih BAYIL, Baykanlar İnş. Ltd. Şti., Düntaş İnş. Ltd. Şti., Düntaş İnş. Ltd. Şti., Erdoy-Oğuz İnş. iş ortaklığı, Tekyol İnş. Ltd. Şti., Abuzer AKKURT, İsmail AYYILDIZ, Tok Zemin İnş. Ltd. Şti., A.Kadir ÇELENK Merksal İnş. Ltd. Şti. Soydan İnş., Mahmut TUNÇ, Nedim KARAKAŞ ve Bayram-Elit İnş. iş ortaklığının da teklifleri ekinde analizlere yer vermediği tespit edilmiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır. Şikayetçinin ihale dokümanına ilişkin iddiasına yol açan durumun farkına varıldığı tarihin ihale dokümanını satın aldığı tarih olan 23.03.2007 olduğu, bu hususa ilişkin şikayetini 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı bu tarihini izleyen 15 gün içinde yapması gerekirken yapmadığı anlaşıldığından, şikayetçinin Kurumumuza yapmış olduğu aşağıda açıklanan iddialarının itirazen şikayet yöntemine göre incelenmesi olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle süresinde başvuru yapılmaması nedeniyle esasının incelenmesi mümkün olmamakla birlikte, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır.” hükmü gereğince yapılan inceleme sonucunda;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 28 inci maddesinde “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y).

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmünün yer aldığı,

 

İdari şartnamenin “diğer hususlar” başlıklı VI bölümün 61 inci maddesinde yer alan “İstekliler  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son paragrafında belirtildiği üzere aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamalarında kullanılmak üzere istekliler tekliflerinin ekinde; teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli sunacaklardır.” şeklinde düzenleme ile analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin ihaleye katılmak için gereken belgeler arasında sayılmasına rağmen 06.03.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanın söz konusu belgelere ilişkin olarak herhangi bir düzenlemeye gidilmediği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. …….”,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 18 nci maddesinde “İdare tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında isteklilere talimatları da içeren İdari şartname ile sözleşme tasarısı, işin projesini de kapsayan teknik şartname ve gerekli diğer belgeler ve bilgiler bulunur.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 28 inci maddesinde, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerektiği hükme bağlanmışsa da, isteklilerin tekliflerini ihale dokümanında yer alan bilgi ve belgelere göre vermesi gerektiği, ihale ilanının ihale dokümanı içerisinde yer alan belgeler arasında sayılmayacağının mevzuat gereği olduğu, ayrıca ihale ilanında söz konusu belgeye ilişkin olarak bir düzenlemeye gidilmemiş olmasının ihaleye katılımı engelleyici bir husus olmadığı, başvuru sahibi tarafından şikayete konu bu iddiasının farkına varmış olması gerektiği tarih olan 23.03.2007 olan doküman satın alma tarihinden itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde idareye şikayet başvurursunda bulunulmadığı ve ihaleye teklif verdiği, akabinde idare tarafından ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği bilgileri birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI bölümün 59 uncu maddesinin “4734 sayılı Kamu İhale ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarında değişiklik yapılması halinde idare amir hükümleri uygulayacak olup, düzenleyici ve tamamlayıcı hükümleri ise uygulayıp uygulamamakta serbesttir.” şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İdari Şartnameler” başlıklı 20 nci maddesinde “İdareler, hangi ihale usulünü uygulayacak ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartnameyi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartnamelerde doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.

Ayrıca, idareler Tip İdari Şartnamelerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da ihale konusu yapım işinin gereklerini dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, şartname ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleme yaparak Tip İdari Şartnamelerde yer alan “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bir mevzuatın yürürlük tarihi o mevzuatın hangi tarihten sonra geçerli olacağını belirler. Diğer taraftan mevzuatın yürürlüğe girmesinden önce başlamış süreçlerle ilgili bir hüküm bulunması halinde de devam eden süreçle ilgili olarak bu özel hükme göre işlem yapılması gerekir. Dolayısıyla, bir sözleşmeye, sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşecek mevzuat değişikliklerinin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir hüküm konulması mümkün bulunmamaktadır. Zira sözleşmenin imzalanmasından sonraki mevzuat hükümlerinin uygulanması ihale ve sözleşme koşullarının geriye dönük olarak sonradan değiştirilmesi sonucunu doğuracak olup, 4735 sayılı Kanunun 15 nci maddesinde belirtilen haller dışında sözleşmede değişiklik yapılmasının mümkün bulunmadığı düşünülmektedir.

 

Sonuç olarak; bir mevzuatın hangi tarihten sonra geçerli olacağına ilişkin olarak içerdiği hüküm kendiliğinden sonuç doğuracağından idari şartnamenin diğer hususlar bölümündeki 59 uncu maddenin gereksiz ve 4735 sayılı Kanunun 15 nci maddesine aykırı olduğu, idarenin bu konu ile ilgili bir takdir yetkisinin bulunmamaktadır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Sözleşme tasarısının “Sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 28 inci maddesinde öngörülmeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 ve 48 inci madde hükümleri uygulanacağı hükme bağlanmış olup, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 23 üncü maddesinde sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedellerinin tespitinde uygulanacak usuller tanımlanmıştır.

 

İncelenen ihaleye ilişkin idari şartname ile tip idari şartnamenin “sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı” başlıklı 52 nci maddesinde “52.1- Öngörülmeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin %10’una kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanında hükümler çerçevesinde, ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mevzuat gereği öngörülmeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedel karşılığında yapılacağının belirlenmesine rağmen idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI bölümün 60.2 maddesinin “Projelerden ve mahal listesinden herhangi bir imalat kaleminin unutulması halinde işin bütünlüğü açısından yapılması zorunlu imalatlar ve imalat değişikliği, yüklenici tarafından götürü bedel kapsamında ilave ücret istemeksizin yapılacaktır.” şeklinde düzenlendiği tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI bölümün 60.3 üncü maddesi “Projelerde ön görülen ve zemin etüt raporunda belirtilen zemin iyileştirme yöntemleri dışında meydana gelebilecek her türlü zemin ıslahı, iyileştirme, güçlendirme, ilave istinat, dolgu, sıkıştırma kazı klas ve kazı güçlükleri, kazının civara ve komşu yapılara etkisi ile ön görülen iksa sistemi yer altı su seviyesi, yüzeysel sular,yalıtım detayları, bohçalama ve yapının sağlam zemine oturtulması dahil her türlü imalatlar götürü bedele dahil olup yüklenici tarafından ilave ücret istenilmeksizin yerine getirilecektir.”şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında, isteklilere ihale dokümanı ekinde verilen mahal tablosunda 2500 m2 arsa alanı içerisinde, toplam yapı alanı 2178 m2 ve yapı oturum alanı 726,40 m2 olan ek bina inşaatı için isteklilere ihale dokümanı ekinde zemin etüd raporu veya kazı klas tespit tutanağının verilmediği tespit edilmiştir. Kazı yapılacak olan inşaat alanının zemin özelliklerinin istekliler tarafından bilinmesi ve buna bağlı olarak kazı usulünün tespit edilmesi ve kazıdan çıkan malzemenin dolguda kullanılıp kullanılamayacağı hususları açısından, tekliflerin sağlıklı olarak hazırlanabilmesi için isteklilere ihale dokümanı ekinde zemin etüd raporu veya kazı klas tespit tutanağının sunulması gerektiği, diğer taraftan idari şartnamenin 60.3 üncü maddesinde yer alan düzenlemenin, başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının yerinde olduğu tespit edilmiştir.

 

6) Başvuru sahibinin altıncı ve yedinci iddialarına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI bölümün 60.4 üncü maddesi… “ projede ön görülen arazi kotları ile zemin tefsiye kodlarından meydana gelmesi muhtemel her türlü değişiklik ve farklılıklara göre proje tadilat ve imalatları yüklenici tarafından ilave ücret istenilmeksizin yapılacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Söz konusu düzenlemede projelerde ön görülen arazi kotları ile zemin tefsiye kotlarından bahsedilmekte, ancak idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında, isteklilere ihale dokümanı ekinde 1/500 ölçekli vaziyet planının verildiği ancak vaziyet planının inşaat alanını ve çevresinin arazi kotlarını içermediği, plankotenin verilmediği tespit edilmiş ve bu eksikliğin isteklilerin tekliflerini sağlıklı olarak oluşturmalarına engel teşkil edeceği değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiaları yerinde görülmüş, vaziyet planından yapılacak binanın mevcut binadan ayrı olarak yapılacağı anlaşılmakla birlikte başvuru sahibinin yapılacak binanın mevcut binanın bitişiği olduğu yönündeki iddiaları ihale işlem dosyasında yer alan belgelerden tespit edilememiş olup ancak yerinde yapılacak bir tespitle mümkün olacağından bu yöndeki iddiasına ilişkin olarak inceleme yapılamamıştır.

 

7) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasından, isteklilere ihale dokümanı ekinde nakliye mesafe krokisinin verilmediği anlaşılmaktadır. İhale konusu yapım işi için enkaz dökme sahası ve dolguda kullanılacak malzeme ocakları ile nakliye krokilerinin istekliler tarafından bilinmesi ve buna bağlı olarak tekliflerin sağlıklı olarak hazırlanabilmesi için, isteklilere ihale dokümanı ekinde bu bilgi ve belgelerin sunulması gerektiğinden, bu yöndeki iddianın yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

8) Başvuru sahibinin dokuzuncu iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu iddiasına ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından ihale dokümanını satın aldığı 23.03.2007 tarihli dilekçe ile idareye ihale dokümanı içerisinde sadece inşaat imalatlarına ilişkin pursantaj listesinin verildiği, müşterek tesisat, elektrik, kalorifer tesisatı ve soğutma grubu, medikal gaz imalatlarına ilişkin olarak pursantaj listesinin bulunmadığı yönünde şikayette bulunulduğu, idarenin bu başvuruyu pursantajların yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesine istinaden poz poz değil gruplar halinde verildiği, inşaat pursantajlarındaki %100 gösterim ise inşaatın (%61,2891’lik) içerisindeki pursantaj oranı olduğu, tüm işlerin içerisindeki pursantajı ile ilgisi olmadığı, tesisatlar ile ilgili mahal listesinin ihale dokümanı içerisinde verildiği şekliyle cevaplandırıldığı tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, iş gruplarının teklifteki oranları başlıklı listede, söz konusu işin %61,2891 inşaat imalatları, %0,8622 müşterek tesisat imalatı, %3,7878 sıhhi tesisat imalatları, %18.8196 elektrik tesisat imalatı, %9,4941 kalorifer tesisatı ve soğutma grubu, %5,7472 medikal gaz tesisatı oranı olduğunun belirtildiği, ayrıca inşaat imalatları için her bir iş kaleminin %61,2891 inşaat imalatları oranının ne kadarını oluşturduğuna ilişkin olarak listelerin oluşturulduğu ve isteklilere verildiği, tespit edilmiştir. Söz konusu belgelerden inceleme konusu yapım işinin inşaat imalatları, müşterek tesisat imalatı, sıhhi tesisat imalatları, elektrik tesisat imalatı, kalorifer tesisatı ve soğutma grubu ve medikal gaz tesisatı iş gruplarından oluştuğu ve her bir iş grubunun toplam imalattaki oranının belli olduğu, kaldı ki idarenin fazladan inşaat imalatlarına ilişkin %61,2891 oranı içerisinde her bir iş kalemine ilişkin tüm pozlarını ayrıntılı olarak vererek yaklaşık maliyetteki inşaat kalemlerini isteklilere açıkladığı hususu dikkate alındığında başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

9) Başvuru sahibinin 10 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin, “İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar” başlıklı XII nci maddesinin “CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı (D) bölümünde ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarını “compact disc (CD)” ortamında hazırlayarak aday veya isteklilere satmak isteyen idarelerin, bu ortamda satılan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarında sonradan değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla, hangi güvenlik önlemlerini almalarının zorunlu olduğu tanımlanmış olup, “0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi” şeklindeki iddia konusu da bu güvenlik önlemleri kapsamında belirlenmiştir.

 

Şikayete konu ihalede ihale dokümanının bir kısmının CD ortamında isteklilere satıldığı anlaşılmakla birlikte ihale dokümanının isteklilere teslim edildiğine ilişkin tutanakta CD Birim seri numarası veya ayrıt edici numaraların yanında ihale dokümanının nelerden oluştuğuna ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul