• Karar No: 2007/UY.Z-2307
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :67
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2307
Şikayetçi:
 Mustafa YILMAZ / Müteahhit, Cemal Gürsel Caddesi Esnaf İşhanı No:15/95 GİRESUN
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bilkent Plaza B1 Blok BilkentÇankaya/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.06.2007 / 16224
Başvuruya konu ihale:
 2007/24733 İhale Kayıt Numaralı “Giresun Çocuk Esirgeme Yuvası Binası İnşaatı İle Adaiçi Altyapı ve Çevre Düz” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.07.2007 tarih ve 06.04.10.0075/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nce 29.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Giresun Çocuk Esirgeme Yuvası Binası İnşaatı İle Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesine ilişkin olarak Mustafa YILMAZ / Müteahhit’nin 26.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusuna, idarenin başvuru hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  05.06.2007 tarih ve 16224 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 29.03.2007 tarihinde yapılan “Giresun  Çocuk Esirgeme yuvası Binası ile Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesinde en düşük fiyat teklifinin kendileri tarafından verildiği, ancak ihalenin idarece Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesi gereğince iptal   edildiği,  kendilerine 12.04.2007 tarihinde bildirilen 06.04.2007 tarihli yazıda, iptal kararının gerekçesi olarak “.. verilen tekliflerin idaremizce hazırlanan yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihalenin sonuçlandırılmasında kamu menfaati görülmediğinden ve idaremizin, Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesi 1. fıkrasında belirtilen sorumluluğunu yerine getiremeyeceği kanaatine varıldığı” hususunun yer aldığı,  bu karara  karşı yapılan 29.04.2007 tarihli şikayet başvurusuna, 30 gün geçmesine rağmen idarece herhangi bir cevap verilmediği ve söz konusu iş için kamu yararı kararı alınmadan 11.06.2007 tarihinde tekrar ihalesinin yapıldığı, anılan Kanunun 5. maddesinin ve “kamu yararı” gerekçesinin  iptal gerekçesi olamayacağı,  söz konusu işin kesin proje yada uygulama projesinin olmadığı, avam proje ile ihale edildiği, her türlü uygulama projesinin yüklenici tarafından yapılacağı, bu durumda gerçekçi bir yaklaşık maliyetin çıkartılamayacağı, bu durumun ilgili mevzuata aykırı olduğu, uygulama projesi  olması gerektiği,  uygulama projesi olmadığından temel , saha tanzimi, çevre ihata duvarı, mevcut karayoluna bağlantı, tesisat imalatları , asansör gibi konularda belirsizliklerin bulunduğu, bu nedenle  yaklaşık maliyetin gerçekçi olmadığı, idarenin özel bütçeli bir kuruluş olduğu ve yaklaşık maliyet ile teklif fiyatları arasındaki farkın idare tarafından temininin mümkün olduğu, bu nedenle idarenin iptal kararının ve 11.06.2007 tarihinde yapılan ihalenin iptal edilmesi ve işin kendilerine verilmesi gerektiği   iddialarına yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihalenin iptaline ilişkin gerekçeler ile sınırlı olarak  yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuruya konu ihalede dört adet ihale dokümanı satın alındığı ve iki isteklinin teklif verdiği, her iki isteklinin teklif ettiği fiyatında idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyet tutarından yüksek olduğu görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihalenin ihale komisyonu tarafından; “ … verilen tekliflerin idaremizce hazırlanan yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihalenin sonuçlandırılmasında kamu menfaati görülmediğinden ve idaremizin, Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesi 1. fıkrasında belirtilen sorumluluğunu yerine getiremeyeceği kanaatine varıldığından, Kamu İhale Kanununun 39. maddesi uyarınca iptal edilmiştir.” gerekçeleri ile iptaline karar verildiği, söz konusu kararın ihale yetkilisi tarafından 05.04.2007 tarihinde onaylandığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin, ihale dokümanını 23.03.2007 tarihinde satın almış olduğu ve ihale dokümanı kapsamında “Projeler” başlığı altında isteklilere ihale konusu işe ait projelerin verildiği tespit edilmiştir. İdareden temin edilen ihale işlem dosyasından bu projelerin ne tür bir proje olduğu tespit edilememiştir. Ancak ihale konusu işin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 68 inci maddesinin (c) bendinde yer aldığı üzere bir toplu konut projesi olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, başvuruya konu ihalenin uygulama projesi ile anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle yapılması gerekmektedir. Bu durumda, başvuru sahibi isteklinin itirazen şikayet dilekçesinde yer verdiği, ancak idareye şikayet dilekçesinde yer vermediği, “söz konusu işin kesin proje yada uygulama projesinin olmadığı, avam proje ile ihale edildiği,” iddiası ile ilgili olarak, isteklilerin, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “Başvuru süresi” başlıklı bölümünde yer aldığı üzere, ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları gerekmektedir.

 

Yapılan incelemede; İhale konusu işe ait İhale Onay Belgesinde, kullanılabilir ödenek tutarının isteklilerce teklif edilen fiyatların altında olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer alan hüküm çerçevesinde, idarenin ihalenin iptaline  ilişkin işlemi irdelendiğinde tekliflerin yaklaşık maliyete göre yüksek olduğu ve mevcut ödeneğin de üstünde olduğu  göz önünde bulundurulduğunda, idarenin ihalenin iptaline yönelik 05.04.2007 tarihli iptal işleminin yerinde olduğundan başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmamıştır. 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul