• Karar No: 2007/UY.Z-2308
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :69
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2308
Şikayetçi:
 Zeydanlı Turizm İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti., Cinnah Caddesi Piyade Sokak No:6/12 06550 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Cumhuriyet Cad. No:105 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.06.2007 / 16062
Başvuruya konu ihale:
 2007/32556 İhale Kayıt Numaralı “Van Müzesi 2007 Yılı Onarımı ve Teşhir-Tanzimi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 06.04.06.0198/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce 24.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Van Müzesi 2007 Yılı Onarımı ve Teşhir-Tanzimi” ihalesine ilişkin olarak Zeydanlı Turizm İnşaat ve Ticaret  ltd. Şti.’nin 23.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.06.2007 tarih ve 16062 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede ihale komisyonunca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62. maddesindeki hükümler uyarınca eksik belge ve bilgi eksikliklerinin tamamlattırılması işlemini yapamadığından ihale komisyonunun görevini yerine getiremediği için ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği,

 

İhale salonunda hazır bulunan diğer katılımcılar ve firmalarının yetkilisinin huzurunda zarfların tek tek açıldığı, belgelerin incelendiği, zarf açma ve belge kontrol tutanağına işlendiği, yapılan işlemlerde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62. maddesine aykırı bir uygulama yapılmadığı,

 

Anılan ihale yönetmeliğinin 62. maddesinde ihale komisyonunun yapması gereken işlemlerin anlatıldığı, katılımcıların herhangi birinin ihale dosyasında sunmuş olduğu belgelerde ihale komisyonunu şüpheye düşürecek ve tamamlatılabilir belge niteliğinde ise bu belgelerin tamamlatılması gerekirken idarenin bu işlemi yapmadığı ve ihaleyi iptal ettiği, bu uygulamanın Kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu ve iptal gerekçesinin keyfi olduğu,

 

İdarenin yasal itiraz sürelerini beklemeden işi yeniden ihaleye çıkarttığı ve hiçbir yasal süre beklemeden işin yeniden ihaleye çıkarılması uygulamasının yasaya aykırı ve keyfi olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptali gerekçesiyle sınırlı yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; 07.05.2007 tarihinde düzenlenen ihale komisyonu kararında, 1 nolu teklif sahibi Osman YEŞİLYURT’un vermiş olduğu götürü bedel teklif mektubunun şartname ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak doldurulmayıp kaşelendiği, vergi numarası ve vergiye kayıtlı olduğu ilin adı yazılmadığı, geçici teminat mektubunda idarenin adı yanlış yazıldığı, yerli istekli belgesi olarak nüfus cüzdanı sureti vermesi gerekirken yerine onaysız nüfus cüzdanı fotokopisi verildiği, ayrıca istekli tarafından verilen belgelerde işin adı farklı yazıldığı gerekçeleriyle bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin ZEYDANLI Turizm İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait teklif olduğu ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin Şener TEKBUDAK’a ait teklif olduğunun belirtilerek kararın ihale yetkilisinin onayına sunulduğu,

 

İhale yetkilisi tarafından 09.05.2007 tarihli gerekçe raporunda belirtilen hususlar nedeniyle ihale komisyonu kararının uygun görülmeyerek onaylanmadığı, anılan gerekçe raporunda; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu ve 62 nci maddeleri ile 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda Osman YEŞİLYURT’un teklif mektubunda bulunmayan vergi numarası ve vergi kaydına ilişkin eksik bilginin tamamlattırılması gerektiği, ayrıca geçici teminat mektubunda yer alan “İl Kültür Müdürlüğü” ibaresinin ihaleyi yapan idarenin adresini çok rahat açıklayabildiğinden, “Turizm” ibaresinin yazılmamış olmasının alınan geçici teminatın uygun olmadığı anlamına gelmeyeceği, bu nedenle yasal mevzuat uyarınca tamamlanması gereken bilgi eksikliklerinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 inci maddesindeki hükümler uyarınca tamamlattırılmadığından aynı yönetmeliğin 69 uncu maddesi uyarınca ihale kararının iptal edildiğinin belirtildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” hükmü ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 59 uncu maddesinde “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır. (standart formlar KİK018.0/Y, KİK019.0/Y).

 

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur :

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d)  Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

 


 

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır…” hükmü yer almaktadır.

 

Osman YEŞİLYURT’un teklif dosyasında sunmuş olduğu teklif mektubunun anılan mevzuat doğrultusunda incelenmesi neticesinde, söz konusu teklif mektubunun teklif sahibine ait bilgilerin yer aldığı bölümünün firmaya ait kaşe basılmak suretiyle doldurulduğu, söz konusu kaşede teklif sahibinin adı ve soyadı ile ticaret unvanı bilgilerinin yer aldığı, teklif sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası bilgilerinin taşıması zorunlu unsurlardan olmadığı ve bu kısmın doldurulmamış olmasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olmadığı, bu nedenle söz konusu teklif mektubunun mevzuatta teklif mektuplarının taşıması zorunlu olduğu belirtilen diğer asli unsurları taşıdığı tespit edilmiş olup, anılan mevzuatta teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değerlendirme dışı bırakılacağı belirtildiğinden söz konusu teklif mektubunun ihale komisyonu tarafından ihale komisyonu kararında belirtilen gerekçelerle geçerli bir teklif mektubu olarak değerlendirilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İsteklilerce sunulacak geçici teminat mektuplarına ilişkin olarak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki KİK029.0/Y numaralı standart form ve idarece isteklilere verilen standart formda belirtilen “muhatap idarenin adı” kısmının, Osman YEŞİLYURT’un teklif dosyasında sunmuş olduğu geçici teminat mektubunda “Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü” yerine “Van İl Kültür Müdürlüğü” yazıldığı, ancak söz konusu geçici teminat mektubunda ihale konusu işin adının doğru olarak belirtilmiş olduğu ve geçici teminat mektubunda bulunması gereken diğer unsurlar yönünden bir aykırılık bulunmadığı da göz önüne alındığında idarenin adı kısmında yer alan söz konusu eksikliğin geçici teminat mektubunun ihaleyi yapan idareden farklı bir idareye hitaben düzenlendiği anlamına gelecek bir eksiklik olmadığı, bu nedenle söz konusu teklif mektubunun ihale komisyonu tarafından ihale komisyonu kararında belirtilen gerekçelerle geçerli bir geçici teminat mektubu olarak değerlendirilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 8 inci maddesinde “Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İsteklilerin, yerli istekli olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.” düzenlemesi,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yerli istekli” başlıklı 6 ncı maddesinde de “Yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.

 

Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan idari şartname ve yönetmelik düzenlemeleri uyarınca, gerçek kişi istekli Osman YEŞİLYURT’un teklif dosyasında yerli istekli olunduğuna dair belge olarak nüfus cüzdanı sureti yerine noter onayı taşımayan nüfus cüzdanı sureti sunmuş olduğu tespit edilmiş olmakla beraber, bu isteklinin teklif dosyasında yer alan, 00241 yevmiye numarası ve 08.01.2007 tarihi ile  Van Birinci Noterliğinden onaylı imza sirküsünde yer alan istekliye ait nüfus kayıt bilgilerinden söz konusu isteklinin yerli istekli olduğu tespit edilebildiğinden, ihale komisyonu tarafından ihale komisyonu kararında bu hususla ilgili belirtilen gerekçe ile söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, anılan istekli tarafından sunulan diğer belgelerde ihale konusu işin adının belirtildiği kısımlarda yer alan ifadelerden, bu belgeler arasında söz konusu işten farklı bir işe ait ihalede sunulmak üzere düzenlenmiş olan bir belge bulunmadığı tespit edilmiş olup, ihale komisyonu tarafından ihale komisyonu kararında bu husus ile ilgili belirtilen gerekçelerle söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı maddenin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya  yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihalenin iptal edilebileceği düzenlenmiştir.

 

Anılan Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında ise; “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hükümler doğrultusunda, ihale yetkilisi tarafından 09.05.2007 tarihli gerekçe raporunda belirtildiği üzere ihale komisyonunca mevzuata uygun işlemler yapılmadan karar alındığının tespit edildiği gerekçesiyle anılan ihale komisyonu kararının onaylanmayarak 09.05.2007 tarihinde ihalenin iptal edilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul