• Karar No: 2007/UY.Z-2310
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :71
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2310
Şikayetçi:
 Özçağrı İnş. Taah. Gıda Dek. Eml. Mob. Hayv. Teks. Elk. Elekt. Mak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ahievran Mah. Ahi Meydanı Yücesan İşhanı Kat: 4 No: 10 KIRŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kırşehir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kervansaray Mah. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 3 nolu Daire KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.06.2007 / 17597
Başvuruya konu ihale:
 2007/39561 İhale Kayıt Numaralı “Kırşehir Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.07.2007 tarih ve 06.04.53.0157/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırşehir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 11.05.2007 tarihinde  ile yapılan “Kırşehir Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Özçağrı İnş. Taah. Gıda Dek. Eml. Mob. Hayv. Teks. Elk. Elekt. Mak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 11.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.06.2007 tarih ve 17597 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Aşırı düşük teklif sorgulamasına vermiş oldukları açıklamada, teklif birim fiyatlar ve proforma faturalar arasındaki farkın her türlü genel gider ve müteahhit karı karşılığı olduğunu belirtmelerine karşın, idare tarafından genel giderlerin (vergi ve sigorta) ayrıntılı olarak yazılmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonunun 31.05.2007 tarihli tutanağında; “aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan Özçağrı Ltd. Şti.’ nin açıklamasında; ihale konusu işe ait SSK, vergi ve stopaj maliyetlerini göstermemesi nedeniyle açıklamasının komisyonlarınca yeterli görülmediği” belirtilmiştir.

 

Ancak, Özçağrı Ltd. Şti. açıklamasında; “ihale konusu işe ilişkin maliyetlerine müteahhit karı ve genel giderlerin de dahil edilmesiyle, yapılacak imalat miktarları ve fiyatlarının listelendiğini” ifade etmiştir.

 

            Nitekim, yapılan inceleme neticesinde; başvuru sahibi Özçağrı Ltd. Şti.’ nin aşırı düşük teklif açıklaması ekinde idareye sunmuş olduğu, muhtelif firmalardan alınan imalat kalemlerine ilişkin tekliflerde belirtilen tutarların, daha yüksek tutarlarda birim fiyat cetveline aktarıldığı, (örneğin; Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A. Ş. den alınma 16.05.2007 tarihli belgede, 250 Doz C 12/25 Betonunun fiyatı 53,00 YTL/m3 ve pompalama ücreti 4,00 YTL/m3 olmak üzere toplam 57,00 YTL/m3 iken, Özçağrı Ltd. Şti.’ nin birim fiyat cetvelinde 16.003 poz nolu 250 dozlu demirsiz beton imalatının birim fiyatının 65,00 YTL/m3 olarak belirtildiği), diğer bir deyişle başvuru sahibi Özçağrı Ltd. Şti.’ nin teklif fiyatına, müteahhit karı ve genel giderleri de dahil ettiği anlaşılmıştır.

 

            Dolayısıyla, başvuru sahibinin, ihale komisyonunca “SSK, vergi ve stopaj maliyetlerini göstermediği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde bulunmamıştır.

  

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1-I) 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun hükmü gereğince, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan isteklilerin, tekliflerini oluşturan bileşenleri belgelendirmek suretiyle açıklamaları gerekmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan Tu-Na Ltd. Şti.’ nin aşırı düşük teklif açıklamasında, tekliflerini dayandırdıkları ekonomik kriterlerin “stokları”, “fiyat anlaşmaları”, “firmaları imkanları”, “tecrübeleri” ve “avantajları” olarak belirtmelerine ve inceleme konusu ihaleye ilişkin yapım işinde kullanılacak olan beton bordür, granit seramik, boru iskele takımı, su bazlı plastik boya, sıva alçısı ve torba kireç gibi malzemelerin stoklarında bulunduğunu beyan etmelerine karşın bu hususları belgelendirmediği, sonuçta stoklarında bulunduğu kabul edilse bile bu malzemelerin de bir maliyetinin bulunması nedeniyle stoklarında bulunmasının ne tür bir avantajlı koşul sağlayacağının belirtilmediği, yine fiyat anlaşmaları ve firmaları imkanlarına yönelik herhangi bir belgelendirme yapmadıkları anlaşılmıştır. Dolayısıyla, Tu-Na Ltd. Şti.’ nin aşırı düşük teklif açıklamasının, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine uygun bir açıklama olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Diğer taraftan ise; ihale komisyonunca, aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olarak başvuru sahibi Özçağrı Ltd. Şti.’ nin, yukarıda izah edildiği üzere mevzuata aykırı olarak değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi de dikkate alındığında, Tu-Na Ltd. Şti.’ nin mevzuata aykırı olan aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli bulunarak ihalenin üzerinde bırakılması, bu açıdan da 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde ifade edilen eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.  

 

1-II) İdari Şartnamenin 7.1 (a) maddesinde; “Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi” istenilmiştir. İhale üzerinde bırakılan Tu-Na Ltd. Şti.’ nin, idare tarafından gönderilen teklif dosyasında söz konusu belgenin olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, ihale üzerinde bırakılan Tu-Na Ltd. Şti.’ nin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

2-I) İdari Şartnamenin 7.2.1 maddesinde; “Bankalardan temin edilecek belgeler, Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler” istenilmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; Tasarım Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu belgeler arasında Mali Durum Belgesi ile Banka Referans Mektubunun olmadığı anlaşılmıştır.

 

2-II) İdari Şartnamenin 7.1 (n) maddesinde; “Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname” istenilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (d) bendinde; “İş bitirme, iş durum, iş denetleme veya iş yönetme belgeleri belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. İş deneyim belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, iş deneyim belgeleri bu tüzel kişilerin sadece birinde kullanılabilir (Standart Form KİK027.2/Y). Yıllara sari yapım işlerinde idareler, yükleniciden, bu ortaklık oranının muhafaza edildiğine dair Ticaret Sicil Memurluğunun teyit yazısını her yıl istemek zorundadırlar” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm gereğince; iş bitirme, iş durum, iş denetleme veya iş yönetme belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olması gerekmektedir.

 

2-II.1) İnceleme konusu ihalede, Tasarım Ltd. Şti. tarafından iş deneyim belgesi olarak Eskişehir 1 inci Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından, Mim. Atğm. adına düzenlenen 6 adet iş denetleme belgesinin sunulduğu,

 

Ancak, anılan istekli tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazetesi örneği ile Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasından alınma 10.05.2007 tarih ve 1027 sayılı “Ortaklık Teyit Belgesi”nden Tasarım Ltd. Şti.’ nin sermayesinin 500 hisseye bölündüğü ve bu hisselerin 250 adetinin Engin Kamalı’ ya, diğer 250 adetinin ise Musa Aydoğan’ a ait olduğu, yani Tasarım Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu iş denetleme belgelerinin, söz konusu firmanın % 50 hissesine sahip Musa Aydoğan’ a ait iş denetleme belgeleri olduğu anlaşılmıştır. Diğer bir deyişle, yukarıda ifade edilen Yönetmelik hükmü gereğince; Musa Aydoğan, Tasarım Ltd. Şti.’ nin yarısından fazla hissesine sahip olmadıkça, Tasarım Ltd. Şti.’ nin söz konusu iş denetleme belgeleri ile ihalelere girme imkanı bulunmamaktadır.

 

2-II.2) İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütnamenin; Standart Form KİK027.2/Y gereğince hem belge sahibi, hem de başvuru sahibi tarafından imzalanması ve noter onaylı olması gerekmektedir.

 

Tasarım Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu, “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”nin, noter onaylı olmadığı ve hem belge sahibi hem de başvuru sahibi tarafından imzalanmadığı anlaşılmıştır.

 

 Açıklanan nedenlerle, ihale üzerinde bırakılan Tasarım Ltd. Şti.’ nin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

3) İdari Şartnamenin 7.2.1 maddesinde; “Bankalardan temin edilecek belgeler, Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler” istenilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde; “Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK030.0/Y, KİK030.1/Y) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi Özçağrı Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu, Türkiye Finans Referans Mektubunun tarihinin 09.06.2004 olduğu, yani ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmediği anlaşıldığından,

 

Başvuru sahibi Özçağrı Ltd. Şti.’ nin  değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

4-I) Bil-Al İnşaat Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde; “…İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y, KİK027.1/Y); ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 7.1.d maddesinde; “Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname” istenilmiştir.

 

Açık ihale usulü ile ihale edilen incelemeye konu ihalede, Bil-Al İnşaat Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu, KİK027.0/Y standart formunun 2 nci paragrafında yer alması gereken “…ihale tarihi itibarıyla…” ifadesine yer verilmediği gibi, aynı zamanda belge üzerinde de söz konusu belgenin “ihale tarihinde” imzalandığını belirtir bir tarihin olmadığı  tespit edilmiştir.

 

4-II) Bil-Al İnşaat Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu iş denetleme belgesinin firmanın % 52 hissesine sahip Cengiz Yahşi adına düzenlendiği, ancak Standart Form KİK027.2/Y gereğince “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”nin noter onaylı olması gerekirken, Bil-Al İnşaat Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu, “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”nin noter onaylı olmadığı anlaşılmıştır.

 

4-III) Bil-Al İnşaat Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu “Ortaklık Hisse Beyanı”ndaki ifadenin, KİK027.3/Y Standart Formundaki ifade ile kastedilen anlamı içermediği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; Bil-Al İnşaat Ltd. Şti.’ nin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Bu durumda, geçerli teklif olarak İHT Ltd. Şti. olmak üzere bir tek istekli kalmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 11 isteklinin ihale dokümanı satın aldığı ancak bir adet teklifin geçerli olduğu göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

     Adem KAMALI                                    

                                                                                                             Üye 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul