• Karar No: 2007/UY.Z-2311
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :73
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2311
Şikayetçi:
 Heseka İnşaat Tur. ve Tic. A.Ş. vekilleri Av. Jirhat Kılıç, Av. Esra Şimşek, Cinnah Cad. Farabi Sok. No:32/7 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı, Süleyman Sırrı Sok. No:3 Kat 8 Kızılay / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.12.2005 / 63497
Başvuruya konu ihale:
 2005/148718 İhale Kayıt Numaralı “Tekirdağ Saray Antrenman Spor Salonu ve Çevre Düzenlenmesi İkmal İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.07.2007 tarih ve 06.07.13.0157/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığınca 20.10.2005 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tekirdağ Saray Antrenman Spor Salonu ve Çevre Düzenlenmesi İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Heseka İnşaat Tur. ve Tic. A.Ş. vekilleri Av. Jirhat Kılıç, Av. Esra Şimşek’in 28.10.2005 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.11.2005 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.12.2005 tarih ve 63497 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.12.2005 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Müvekkil firma yetkilileri ve beraberindekilerce 4734 sayılı Kanunun 17/b maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışların ifası nedeniyle ihalenin iptal edildiğine ilişkin bildirimi 27.10.2005 tarihinde tebellüğ ettikleri, 28.10.2005 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları, buna karşılık idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına  ilişkin 27.10.2005 tarihinde tebellüğ ettikleri gerekçe bildirim yazısındaki aynı hususlara yer  verilerek, şikayet başvurularının reddedildiği,

 

İdare tarafından ihalenin iptal sebebi olarak gösterilen gerekçenin somut gerçekliğe uygun olmadığı, idare görevlilerince kendilerine ihaleye girmemeleri hususunda telkinde bulunulduğu, buna rağmen tekliflerini eksiksiz hazırlayarak sundukları, ayrıca, ihale dokümanını satın alırken idare görevlileri ile şirket yetkilileri arasında meydana gelen olaylar yüzünden, bazı idare görevlileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundukları, ifade tutanaklarını da şikayet dilekçesi eklerinde sundukları, idare personelinin kusurlu davranışları dikkate alındığında, hiç kimsenin kendi yarattığı haksızlıktan kısmen de olsa çıkar sağlayamayacağı, bunun evrensel bir hukuk ilkesi olduğu, bu nedenle de, ihalenin iptal işleminin iptal edilerek ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Ankara 3. İdare Mahkemesinin 31.01.2007 tarih ve E:2006/25, K:2007/110 sayılı kararı ile Kamu İhale Kurulunun 12.12.2005 tarih ve 2005/UY.Z-2339 sayılı Kararının iptaline karar vermesi üzerine 25.06.2007 tarih ve 2007/MK-67 sayılı Kurul Kararı ile “1- 12.12.2005 tarih ve 2005/UY.Z-2339 sayılı Kurul Kararının iptaline,

 

2- Heseka İnşaat Tur. ve Tic. A.Ş.’nin itirazen şikayet başvurusuna ilişkin olarak esasın incelenmesine geçilmesine karar verilmiş olup, bu karara istinaden yapılan değerlendirme sonucunda 26.06.2007 tarihinde şikayete konu ihalenin esasının incelenmesine geçilmiştir.

 

            İdare çalışanlarından, Dosya Alım Memuru Makine Mühendisi Alev Cürdaneli, İnşaat Mühendisi Adil Akaya ile İnşaat Mühendisi Nafiz Ayhan tarafından 20.10.2005 tarihinde saat 14:15’ te düzenlenen tutanakta; 20.10.2005 günü saat 14.00´te Genel Müdürlüklerince ihalesi yapılacak olan "Tekirdağ/Saray Antrenman Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi İkmal inşaatı" işi için tekliflerin son verilme saati olan 14.00´e doğru, 13.50 sularında, isteklilerin Tesisler Dairesi Başkanlığı 9uncu kat 912 nolu odaya alındıkları, 13.56 sularında 1 inci sırada Arıkan İnşaat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’ nin, 13.57 sularında 2 nci sırada Heseka İnşaat Tur. Tic. A.Ş.’ nin, 13.58 sularında 3 üncü sırada Alan İnşaat Tic. Ltd. Şti.’ nin ihale teklif zarflarını teslim ettikleri ve teslim-tesellüm tutanaklarını almak üzere beklemeye başladıkları,

 

Bir isteklinin daha teklif zarfını vermek üzere sırada beklediği sırada, İnşaat Şube Müdürü İbrahim Aydın’ ın odaya gelerek tekliflerin toplanıp toplanmadığını sorduğu, tekliflerin alındığına dair tutanağın hazırlandığının söylendiği sırada, İnşaat Şube Müdürü İbrahim Aydın’ ın oradakilere hitaben "Lütfen işiniz bitti ise dışarı çıkın" şeklinde beyanda bulunduğu, bunun üzerine Heseka İnşaat Tur. Tic. A.Ş. yetkilisi Engin Musaoğlu’ nun cevaben "sen zaten benim ihaleye girmemi istemiyorsun" şeklinde beyanda bulunduğu ve devamla "Ben ihaleye girmek istemiyorum, teklifimi geri almak istiyorum" diyerek kendisine verilen teslim-tesellüm tutanağının suretini yırtarak, teklif zarfını dosya alım memurunun elinden zorla, çekmek suretiyle aldığı, bu sırada İnşaat Şube Müdürü İbrahim Aydın ile Heseka İnşaat Tur. Tic. A.Ş. yetkilisi Engin Musaoğlu’ nun ağız münakaşasına başladıkları, bu sırada 912 nolu odanın kapısının açılarak içeri birkaç kişinin girdiği, bu kişilerin İnşaat Şube Müdürü İbrahim Aydın´ a hücum ettikleri, müessir fiilde bulunarak, yumruk atmaya başladıkları, bu sırada dosya alım memurunun kendisine teslim edilen evrakların selametini sağlamak amacıyla, evrakları alarak dışarı çıktığı, olay neticesi İnşaat Şube Müdürü İbrahim Aydın´ ın sağ kaşının açıldığını ve yaralandığını gördükleri,

 

Olay sebebiyle birtakım isteklilerin tekliflerini geri çekmek istediklerini beyan ettikleri,

 

Müessir fiil neticesi yaralanma sebebiyle Hızır Acil Servisten sağlık elemanı ve Çankaya Emniyet Müdürlüğünden asayiş ekipleri ile Organize Suçlar Şube Müdürlüğünden bir ekip çağrıldığı ve olay yerine intikal ettikleri,

 

Failler hakkında ilgili yerlere müracaatlar yapılmış ve yaralanan İnşaat Şube Müdürü İbrahim Aydın´ın tedavisinin olay yerinde yapıldığı” hususları imza altına alınmıştır.

 

20.10.2005 tarihli ihale komisyonu kararında; İhale Komisyonlarının 20.10.2005 günü saat 14.00´te Genel Müdürlüklerince ihalesi yapılacak olan “Tekirdağ/Saray Antrenman Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi İkmal inşaatı" ihalesi için, ihale salonuna çıkmak üzere iken, saat 13.58 sularında ihale Komisyonu asil üyesi inşaat Şube Müdürü İbrahim Aydın´ a Heseka İnşaat Tur. Tic. A.Ş. yetkilisi Engin Musaoğlu ve beraberinde kişilerce müessir fiilde bulunularak, yaralanmasına sebep olunduğu,

 

Müessir fiil neticesi yaralanma sebebiyle Hızır Acil Servisten sağlık elemanı ve Çankaya Emniyet Müdürlüğünden asayiş ekipleri ile Organize Suçlar Şube Müdürlüğünden bir ekip çağırıldığı, ekiplerin olay yerine intikal ettiği, failler hakkında ilgili yerlere müracaatlar yapıldığı ve yaralanan İnşaat Şube Müdürü İbrahim Aydın´ ın tedavisi yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatının sağlandığı,

 

İhaleye 2 nci sırada teklif veren Heseka İnşaat Tur. Tic. A.Ş. yetkilisi Engin Musaoğlu´ nun kendisine verilen teslim-tesellüm tutanağı suretini yırtarak, teklif zarfını dosya alım memurunun elinden zorla, çekmek suretiyle aldığı, olay sebebiyle birtakım isteklilerin tekliflerini geri çekmek istedikleri ve bu sırada 4 üncü bir firmanın da teklif vermek üzere beklediği, ancak; teklifini veremediğinin, ilgili memurlar tarafından olay anında tutulan tutanak neticesinde anlaşıldığı,

 

Arıkan İnşaat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Alan Yapı End. Tic. Ltd. Şti., Heseka İnşaat Tur. Tic. A.Ş. ve Erdağı İnş. Tic. Ltd. Şti. olmak üzere toplam dört firmanın ihale dosyası satın aldığı,

 

Olay anına kadar 13.56 sularında 1 inci sırada Arıkan İnşaat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., 13.57 sularında 2 nci sırada Heseka İnşaat Tur. Tic. A.Ş., 13.58 sularında 3 üncü sırada Alan Yapı End. Tic. Ltd. Şti.’ nin ihale teklif zarflarını teslim ettikleri, ancak Heseka İnşaat Tur. Tic. A.Ş. yetkilisi Engin Musaoğlu ´nun kendisine verilen teslim-tesellüm tutanağının suretini yırtarak, teklif zarfını dosya alım memurunun elinden zorla, çekmek suretiyle almak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Yasak fiil veya davranışlar" başlıklı 17. maddesinin (b) bendinde düzenlenen "isteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak" biçimindeki eylemler nedeniyle Komisyonlarınca ihale sürecinin sakatlandığı ve bu şekilde ihalenin yapılmasının imkansız olduğu sonucuna varıldığı,

 

4734 sayılı Kanununun "Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali" başlıklı 39 uncu maddesi hükmü gereğince, 4734 sayılı Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkeler doğrultusunda ihalenin gerçekleştirilemeyeceği anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi zorunluluğunun doğduğu” şeklindeki gerekçe ile ihalenin iptaline karar verildiği ve ihale yetkilisinin 24.10.2005 tarihli onayı ile ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4374 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde; “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

 b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

 e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır” hükmü yer almakta olup, hem idare görevlileri hem de istekliler açısından yasak davranışlar sayılmıştır.

10 ucu maddesinde; “…17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen” isteklilerin ihale dışı bırakılacakları hüküm altına alınmıştır.

 

58 inci maddesinde de; “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir…” hükmü yer almaktadır.

 

4374 sayılı Kanunun 10 uncu ve 58 inci maddelerindeki anılan hükümler gereğince, aynı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunan isteklinin/isteklilerin tespit edilmesi işlemi ve ihalelerin sağlıklı ortam ve koşullarda, sağlıklı olarak yapılması ihaleyi yapan idarelerin sorumluluklarında bulunmaktadır.

 

Bu kapsamda, inceleme konusu ihalede, Heseka İnşaat Tur. ve Tic. A.Ş.’ nin 4374 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunu tespit eden idarenin, bu tespitine ilişkin olarak, aksini gösteren bir bilgi ve belge sunulmadan Kamu İhale Kurumunun bir değerlendirme yapma imkanı bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan;

 

4374 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm gereğince, uygun gerekçe/gerekçeler bulunması kaydı ile ihale komisyonu kararı üzerine, idarelerin bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme yetkileri bulunmaktadır.

 

Dolayısıyla, Heseka İnşaat Tur. ve Tic. A.Ş.’ nin 4374 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunu tespit eden idarenin, bu gerekçe ile aynı Kanunun yukarıda ifade edilen 39 uncu maddesi gereğince inceleme konusu ihaleyi iptal etmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul