En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2312
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :74
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2312
Şikayetçi:
 M T B Yapı Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,Oğuzlar Mahallesi 37.Sokak 13/4 Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 8.Km. No:156 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.06.2007 / 17270
Başvuruya konu ihale:
 2007/32811 İhale Kayıt Numaralı “MİT Müsteşarlığı Çamlıdere’de Bulunan Üniteye Eğitim Sahası Oluşturulması ve Muhtelif Tadilat ve Onarımlar ile Asfalt Yapılması” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.07.2006 tarih ve 06.04.45.0169/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 20.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara MİT Müsteşarlığı Çamlıdere’de Bulunan Üniteye Eğitim Sahası Oluşturulması ve Muhtelif Tadilat ve Onarımlar ile Asfalt Yapılması” yapım işi ihalesine ilişkin olarak MTB Yapı Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.06.2007 tarih ve 17270 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

05.07.2006 tarih ve 06.04.45.0169/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif fiyatlarının ihale üzerinde kalan istekliden 29.000 YTL düşük olduğu halde, aşırı düşük bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmeye alınmadığı, ancak yapılan açıklamaların idarece uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmemesinin yapılan değerlendirmenin keyfi olduğunu gösterdiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak hesaplanan aşırı düşük teklif sınır değerinden daha düşük fiyat teklif eden Mevlut KOÇ Dört-K İnşaat ve başvuru sahibi MTB Yapı Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden 25/4/2007 tarih ve 2744 ile 2745 sayılı yazılarla “... inşaat işinin gerçekleştirilmesinde kullanacağınız avantajlı koşulları, kullanacağınız bütün malzemelerin özelliklerini, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve iş gruplarına (İnşaat ve Elektrik) ait metrajlar ve alt metrajlar ile bunlara ait birim fiyatların tespitinde kullandığınız proforma faturalar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini icmal tablosu düzenleyerek 4734 sayılı Kanunun 38. maddesi doğrultusunda ayrıntılı olarak belgelendirmeniz gerekmektedir.

İhale Komisyonumuz, bu belgeleri, yapım yönteminin ekonomik olması seçilen teknik çözümler ve kullanacağınız avantajlı koşulları ve yapım işinin özgünlüğünü dikkate alarak değerlendirme yapacaktır” denilerek, teklif fiyatları hakkında 7/5/2007 tarihine kadar açıklama istenmiştir.

 

Başvuru sahibinin 7/5/2007 tarihli aşırı düşük teklif fiyatı açıklama yazısının eklerinde, ihale konusu işe ait inşaat işleri ile elektrik işlerini içeren hesap cetveli icmali,

 

İhale dokümanına göre hazırlanan inşaat ve elektrik işlerine ilişkin hesap cetveli,

 

İhale konusu işin kapsamında yer alan, iki adet Güvenlik Kulübesi ve Atış Poligonu elektrik tesisatı kalemlerine ilişkin metraj cetvelleri,

 

İki Katlı Bina, Atış Poligonu, Seyirci Platformu, iki adet Güvenlik Kulübesi, Bir Katlı Bina ve mevcut Nizamiye Binası, Danışma Kulübesi ve İdare Binası Onarımı inşaat kalemlerine ilişkin metraj cetvelleri ve bu kalemlere ait miktarların icmali ile demir metrajları,

 

Asfalt yapılması kalemlerine ilişkin fiyat analizleri ile asfalt işi ile inşaat işleri kalemlerine ilişkin piyasadan alınan fiyat teklifleri,

 

Sunulmuştur.

 

14/5/2007 tarihli ihale komisyon kararı ile, başvuru sahibinin teklifi, “yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde firmanın sorgusu yeterli görülmediğinden” değerlendirmeye alınmamıştır.

 

Teklifin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçesine ilişkin 24/5/2007 tarihli yazı ile idareye yapılan şikayet başvurusuna ilişkin 1/6/2007 tarihli idare yazısında, “Teklifiniz Aşırı Düşük Tespit Seviyesinin altında kaldığından İhale Komisyonumuzca uygun görülmemiştir” denilmektedir.

 

Diğer taraftan, ihale dokümanında yer alan Protokol’ün 5. maddesinde “İç yolların asfaltlanması; tesis içerisinde idarenin göstereceği 14 km uzunluğunda 65.000 m2 genişliğinde yollardır.

5.a. Temel yapılması ... ocak taşından, konkasörle kırılmış ve elenmiş (1”)’lik malzeme ile temel yapılması....

5.b. Bir tabaka astarlı bitümlü sathi kaplama yapılması. Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile ...” düzenlemelerine yer verilmiş, Birim Fiyat Tariflerinde, “6040/ÖZEL Temel Yapılması [Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile] (Her türlü malzeme nakli ve suyun nakli dahil)” ve “6540/ÖZEL Bir Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması (Tip-1) (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Bitümlü malzeme, bitüm nakli ve her türlü malzeme nakli dahil)” kalemlerinin tarifi yapılmıştır.

 

Şikayetçi tarafından yapılan aşırı düşük teklif fiyatı açıklaması kapsamında bulunan asfalt yapılmasına ilişkin fiyat analizleri incelendiğinde, yaklaşık maliyetin ağırlıklı oranını (%65’ini) oluşturan asfalt yapılmasına ilişkin “6040/Özel Temel Yapılması [Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile (1”) (Her türlü malzeme ve suyun nakli dahil)]” ile “6540/Özel Bir Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması (Tip1) (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Bitüm, bitüm nakli ve her türlü malzeme nakli dahil)” kalemlerden, 6040/Özel kaleminin fiyatının sadece Karayolları Genel Müdürlüğünün 6040 Poz No.lu Temel Yapılması [Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile (1”)] işinin esas alınarak oluşturulduğu, su ve malzeme naklinin başvuru sahibi tarafından hesaba katılmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, yaklaşık maliyete ve birim fiyat tariflerine göre, 6540/Özel kaleminde yer alan yıkama ve mıcır nakline ilişkin başvuru sahibi tarafından herhangi bir tutar esas alınmadığı görülmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38. maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir”,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili bölümünde, “ihale komisyonu; bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra;

a) Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki, yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 120 nin üzerindeki tekliflerle 40 ın altındaki teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulur ve bu değeri yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde eder.

b) Ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulur.

c) Bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit eder ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil) tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

Bileşenler, teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntılar ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiğinden,

İhale komisyonu, aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.”

 

Hükümleri bulunmaktadır.

 

Dolayısıyla, idare tarafından gerekçesi açıklanmamış olmakla birlikte, 4734 sayılı Kanunun 38. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hususlarla ilgili bir açıklama getirmeyen ve yaklaşık maliyetin %65’ini oluşturan asfalt yapılmasına ilişkin kalemlere ait fiyat analizleri idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun olmayan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınmayarak, sınır değerin üzerinden en düşük fiyat teklif eden isteklinin üzerinde ihalenin bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda;

 

İhale işlem dosyasında ilgili yapım işini noter tasdikli sözleşme ile sözleşmedeki tutar üzerinden taahhütte bulunarak gerçekleştirdiğine ilişkin herhangi bir belge bulunmadığı dikkate alındığında, kat karşılığı yapıldığı değerlendirilen konut inşaatına ilişkin iş deneyim belgesini  sunan Koyuncuoğlu İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirmeye alınması mevzuata aykırı olmakla birlikte, bu durum ihale komisyonunca aşırı düşük olarak değerlendirilen tekliflerde değişiklik yaratmadığından, ihale sonucuna etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul