En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2315
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :85
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2315
Şikayetçi:
 Mekatronik Mühendislik- Ömer Demirel,Güleryüz Sokak 14/15 Y.Ayrancı/Ankara
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı,Yeni Ziraat Mahallesi, 14. Sokak No: 14 06053 Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.05.2007 / 15541
Başvuruya konu ihale:
 2007/16780 İhale Kayıt Numaralı “İller Bankası Ulus B ve C Blok Hizmet Binalarına Değişken Soğutma Debili Merkezi Klima Sistemi Yapılması İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.07.2007 tarih ve 06.03.80.0132/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Dairesi Başkanlığınca 15.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İller Bankası Ulus B ve C Blok Hizmet Binalarına Değişken Soğutma Debili Merkezi Klima Sistemi Yapılması İşi”  ihalesine ilişkin olarak Ömer Demirel’in 02.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.05.2007 tarih ve 15541 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdarenin ekonomik ve mali yeterliliği belirlemek için istediği bilanço ve eşdeğer belgeleri noter onaylı talep ettiğini ancak işletme hesabına göre defter tuttuklarından dolayı ilgili belgeyi İşletme Hesap Defteri olarak sundukları, bunu da firmaları tarafından ıslak imzalı olarak idareye ilettikleri ve bu usulün tekliflerinin değerlendirmeye alınmama gerekçesi olamayacağı,

 

 

2)İdareye sunulması gereken kalite yönetim sistemi belgesinin tekliflerini sundukları anda ellerinde olmadığı, ihaleden önce idare yetkilileri ile yaptıkları sözlü görüşmede ilgili belgenin daha sonra verilebileceğinin kendilerine iletildiği ancak daha sonra söz konusu belgenin olmamasından dolayı tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı ve mevzuatta düzenlenen belge tamamlatma yollarının da kullanılmadığı, dolayısıyla bu durumun kendilerinin menfaatlerinin ihlal edilmesi sonucunu doğuracağı,

 

3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunduğu halde ihalenin 4. sırada teklif veren firmaya verildiği, hiçbir kamu yararı olmadığı, ihale üzerinde kalan firmanın iş bitirme belgesinin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediğinin incelenmesi gerektiği, idarece belli bir markayı veren firmanın tercihi yoluna gidildiği, nitekim adı geçen markayı ithal eden firmanın ihaleye katılan diğer firmalara teklif vermeyi reddettiği ve sadece ihale üzerinde kalan firmaya teklif verdiği, böylece idare daha yüksek bir bedelle Balıkçıoğlu Mobilya Tas. Dek. San. Tic. A.Ş. ye vermeye zorlandığı, idarenin şikayete cevap yazısında herhangi bir marka tercih edilmediği belirtilmiş ise de durumun böyle olmadığı, Özel Teknik Şartnamenin 7.1 maddesinde General markalı değişken soğutucu debili klima sistemine ait cihazlar demonte edileceğine ilişkin düzenlemenin yer aldığı, General markalı cihazları temin eden firma ile sadece Balıkçıoğlu firmasına cihaz temin edeceğini bildiren firmanın aynı firma olduğu, şartnameye de yeni tesisisin dışında böyle bir madde eklenerek başka bir ithalatçı firma kanalıyla idareye dezavantaj haline getirildiği    iddia edilmekte ve sonuç olarak tekliflerinde hiçbir belge eksiğinin mevcut olmadığı bilgi eksikliklerini gidermeye hazır oldukları belirtilerek itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, başvuru sahibinin bilanço ve eşdeğer belge olarak kendi firmaları tarafından imzalanmış “işletme hesap hülasası” başlıklı bir belge sunduğu, ihale komisyonu  27.03.2007 tarihli kararıyla bu belgenin İdari Şartnamenin 7.6.1. maddesinde belirtilen hususları taşımadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

        

            İdari Şartnamenin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.6.1. maddesinde “İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. (Ek:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 31 md.) Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.” düzenlemesi,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 35. maddesinde “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu belgelerden; ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan istekli tarafından ihale yetkilisinin onayından önce idareye ibraz edilir.

Ayrıca adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de teklif veya başvurularına ekleyebilirler.” düzenlemesi,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin Bilançosu Ve Eşdeğer Belgeleri “ başlıklı” 37. maddesinde “Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin istenilmesi zorunludur.

Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler istenebilir.

            Bu belgelerin istenildiği durumlarda;

            a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ den küçük olması,

Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. (Ek: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 16 md.) Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

            (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. /7 md.) Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son üç yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin de yeterlik şartını sağlamaması halinde, belgenin ait olduğu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki belgeler sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan tespitler ve düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde;

 Başvuru sahibinin sunduğu “işletme hesap hülasası” başlıklı belgenin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış aslının veya noter onaylı örneğinin teklif dosyası içinde sunulmasının gerektiği, ayrıca bu belgenin içeriğinde anılan Yönetmelik hükümlerinde yer alan asgari oranlara ilişkin bilgilerin yer almadığı, dolayısıyla bilanço veya eşdeğer belgeler niteliğinde sayılamayacağı dikkate alındığında başvuru sahibinin bu husustaki iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi tarafından idareye sunulan teklif dosyası incelendiğinde, idari şartnamenin 7.3.2. maddesi gereğince sunulması istenilen TS EN ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem belgesinin aslının veya noter onaylı örneğinin teklif dosyası içerisinde yer almadığı, ayrıca iddia edildiği gibi idarenin bu belgenin sonradan tamamlanabileceğine dair iradesine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı  tespit edilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “İsteklinin Organizasyon Yapısı Ve Personel Durumu İle Kaliteye İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde  İsteklilerin TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin noter onaylı örneğini vermesi zorunludur.” düzenlemesi,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Başvuruların Ve Tekliflerin Alınması, Açılması İle Eksik Belge Ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı 62. maddesinde İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, adaylarca veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Adaylarca veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.” düzenlemesi,

 

İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 59. maddesindeBu şartnamenin 7. maddesinde istenen gerekli belgeler ve yeterlilik kriterleri için istenen belgeler ihaleye girecek istekliler tarafından hazırlayacakları ihale dosyalarında kesinlilikle yer alacak olup, söz konusu işle ilgili zaman ve iş gücü kaybına meydan vermemek maksadıyla belge tamamlama yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan tespitler ve düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde;

 İdari şartnamede sunulması gerektiği belirtilen kalite yönetim belgesinin teklif dosyasında yer almadığı, ayrıca bu eksikliğin bir bilgi eksikliği olarak değerlendirilemeyeceği için sonradan tamamlattırılmasının mümkün olmadığı dikkate alındığında, idarenin başvuru sahibini  teklifini bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakmasının ihale mevzuatına uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

         

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale üzerinde kalan firmanın ihaleye A.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 21.07.2006 tarihinde düzenlenmiş 3-3/20749 sayılı, “Eski Duvarların Yıkılarak Yerine Yeni Duvarlar Örülmesi ve Elektrik –Su-Havalandırma –Kalorifer-Oksijen-Vakum Tesisatların Çevrilmesi-Renovasyon ve Dekorasyonun Yapılması” yapı tekniği ile yapılan “D Blokları Renovasyonu (Duvarların Yıkımı, Yeni Duvarların Örülmesi, Tesisatların Çevrilmesi)” işine ilişkin kendi adına düzenlenmiş 1.250.000,00 YTL tutarlı ve aynı nitelikte A.Ü.Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi “Yeni Acil Servis Renovasyonu” işine ait 1.050.000,00 YTL tutarlı iki adet iş deneyim belgesi ile A.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından verilmiş her iki iş deneyim belgelesine konu işlerin B/IV grubuna girdiğine ilişkin 16.02.2007 tarihli 3035 ve 3036 sayılı yazılar ve yine A.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından verilmiş sözkonusu 1.250.000,00 YTL tutarlı iş deneyim belgesine konu işin    “değişim soğutucu debili klima sistemi, soğutma havalandırma tesisatı ve müşterek tesisatları” içermekte olduğuna ve bu kalemlerin  713.846.000 TL tutar karşılığında yaptırıldığına ilişkin 22.02.2007 tarih ve 3541 sayılı yazının sunulduğu,

 

1.050.000,00 YTL tutarlı iş deneyim belgesine konu A.Ü.Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi “Yeni Acil Servis Renovasyonu” işinin “değişim soğutucu debili klima sistemi, soğutma havalandırma tesisatı ve müşterek tesisatları” işini içerip içermediği, içeriyor ise ne kadarlık kısmını içerdiğine ilişkin bilgi ve belgenin sunulmadığı tespit edilmiştir.      

 

İdari Şartnamenin 7.3.1 maddesinde İş deneyim belgeleri: İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,” düzenlemesi,

 

Yine İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak , İsteklilerin, içerisinde teklif edeceği bedelin en az %50 si oranında Değişken Soğutma Debili Merkezi Klima Sistemi ve ısıtma-soğutma-havalandırma tesisatı imalatı bulunan B-II ve B-III grubu işler veya teklif edeceği bedelin % 50 si oranında içerisinde Değişken Soğutma Debili Merkezi Klima Sistemi bulunan E-III grubu işler yapmış olması.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Komisyonların İnceleme Yetkisi” başlıklı 57 nci maddesinde İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

İş bitirme belgesinin ekinde; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş noter onaylı sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler,

İş durum belgesinin ekinde; sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi,

(Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 29 md.) İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye vermiş olduğu taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

İş yönetme belgesinin ekinde; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu,

Özel inşaatlara ait işin sahibiyle yüklenici arasında noter onaylı inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi,

gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

            İhale üzerinde kalan Balıkçıoğlu Mobilya Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu iş deneyim belgelerine ilişkin olarak; iş deneyim belgelerini düzenleyen A.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından her iki iş deneyim belgesine konu işin B/IV grubuna girdiğine ilişkin yazı verilmiş olsa dahi, ihale konusu işin niteliği ve idari şartnamenin benzer işe dair 7.4. maddesinde  havalandırma ve iklimleme tesisatı işlerinden  oluşan, içerisinde “Değişken Soğutma Debili Merkezi Klima Sistemi” bulunan, E-III grubu işlere ilişkin iş deneyim belgelerini de  tek başına yeterli kabul ediyor olması dikkate alındığında, ihale üzerinde kalan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgelerine konu işlerin içerisinde teklif ettiği bedelin % 50 si oranında “Değişken Soğutma Debili Merkezi Klima Sistemi” işinin olması durumunda kabul edilmesi gerektiği, düşünülmektedir.

            Bu durumda yukarıda yer alan tespitler ve düzenlemeler gereğince ihale üzerinde kalan firmanın sunmuş olduğu iş deneyim belgelerinden “D Blokları Renovasyonu (Duvarların Yıkımı, Yeni Duvarların Örülmesi, Tesisatların Çevrilmesi)” işine ilişkin 1.250.000,00 YTL tutarlı iş deneyim belgesine konu işin    “değişim soğutucu debili klima sistemi, soğutma havalandırma tesisatı ve müşterek tesisatları” kısmının (713.846.000 TL ) teklif edilen bedelin asgari %50’lik kısmını karşılamadığı tespit edildiğinden değerlendirmeye alınamayacağı, diğer 1.050.000,00 YTL tutarlı iş deneyim belgesinin, iş deneyim belgesine konu A.Ü.Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi “Yeni Acil Servis Renovasyonu” işinin “değişim soğutucu debili klima sistemi, soğutma havalandırma tesisatı ve müşterek tesisatları” işini içerip içermediği, içeriyor ise asgari oranı karşılayıp karşılamadığı hususuna ilişkin bilgi ve belgenin  yukarıda anılan Yönetmeliğin 57 nci maddesi gereğince belgeyi düzenleyen idareden istenilmesi ve gerekli koşulları sağlaması durumunda değerlendirmeye alınması gerektiği anlaşılmıştır. 

Opera B (11 katlı) ve C (7 katlı) Blok ve Kızılay Binaları Klima Değişken Soğutucu Debili) Sistemi Özel Teknik Şartnamesi başlıklı şartnamenin Kızılay Binasında Yapılacak İşler” başlıklı 7.1 maddesinde “B-Blokta halen çalışmakta olan 2 dış 13 iç üniteli General markalı değişken soğutucu debili klima sistemine ait cihazlar demonte edilerek, İdarenin Ankara Ziya Gökalp Bulvarı üzerinde bulunan binasına  kolon şeması kat planına göre montajı yapılacak, sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.Borulama hatlarının geçeceği yerler  imalat esnasında kontrolla birlikte tesbit edilerek,hatlar belirlenen güzergah üzerine monte edilecektir.VRF dış üniteleri teras çatıya monte edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            İhale üzerinde kalan Balıkçıoğlu Mobilya Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında yer alan bilgi ve belgeler incelendiğinde; firmanın Toshıba marka cihaz temin edeceğini taahhüt ettiği, ihaleye katılan isteklilerce farklı marka ve model de cihaz temin edeceklerinin taahhüt edildiği, teklif edilen bu cihazların hiçbirinin teknik şartnamede istenilen teknik kriterlere uygun bulunmamasının değerlendirme dışı bırakma gerekçesi olarak belirtilmediği, yukarıda yer alan düzenlemenin yeni takılacak klima sistemine yönelik değil  mevcut klima sistemin demonte edilmesine yönelik olduğu, ihale dokümanında belli bir markaya yönelik düzenlemeye yer verilmediği dikkate alındığında başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhale dokümanında, isteklilerin ekonomik ve mali yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere; isteklinin bilançosu veya eş değer belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler istenilmesi halinde sunulacak belgelerin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gerekli olduğu Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “isteklinin bilançosu vaya eş değer belgeler” başlıklı 37 nci ve “isteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 38 inci maddesinde hükme bağlanmıştır.

 

İhaleye katılımda yeterlik kriteri olarak, İdari Şartnamenin 7.2.2 ve 7.2.3 maddelerinde isteklinin bilançosu veya eş değer belgeler ile isteklinin iş hacmini gösteren belgeler istenilen inceleme konusu ihalede; ihale işlem dosyasında gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde İhale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Kenan Milli’nin teklifinde yer vermiş olduğu ayrıntılı bilanço ve gelir tablosuna ait her iki belgenin de mevzuat gereği yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gerekli olduğu halde serbest muhasebeci tarafından onaylanmış olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda anılan isteklinin teklifinin, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü gereği değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

2) İhaleye katılan isteklilerden Zekai Öner Ltd. Şti.’nin ihaleye Jandarma İstihkam İnşaat Grup Komutanlığı tarafından 02.05.2005 tarihinde düzenlenmiş 78-05/65725 sayılı, “Tadilat ve onarım Yapım İşi” yapı tekniği ile yapılan “Nevşahir Rütbeli Kursiyer Yatakhanesi Tadilat Ve Onarım” işine ilişkin kendi adına düzenlenmiş 2.019.774.00 YTL tutarlı iş deneyim belgesinin sunulduğu, idari şartnamenin benzer işe dair 7.4. maddesi uyarınca sözkonusu iş deneyim belgesine konu işin “değişim soğutucu debili klima sistemi, soğutma havalandırma tesisatı ve müşterek tesisatları” işini içerip içermediği, içeriyor ise asgari oranı karşılayıp karşılamadığı hususuna ilişkin bilgi ve belgenin  yukarıda anılan Yönetmeliğin 57 nci maddesi gereğince belgeyi düzenleyen idareden istenilmesi ve gerekli koşulları sağlaması durumunda yaklaşık maliyetde dikkate alınmak suretiyle teklif değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda mevzuata aykırı olduğu belirtilen hususun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 9 isteklinin ihale dokümanı satın aldığı 7 isteklinin teklif verdiği ancak bir adet teklifin geçerli olduğu göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                        Üye 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul