• Karar No: 2007/UY.Z-2325
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :104
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2325
Şikayetçi:
 Re-Ay Yol Yapı Petrol Ürün. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cemal Gürsel Caddesi Betül Hanı Apt. No:87 K:1 D:1 Bostanlı – Karşıyaka/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.06.2007 / 16775
Başvuruya konu ihale:
 2007/37225 İhale Kayıt Numaralı “Atıksu Arıtım Tesisi Kaynak, Montaj, Boya- Kaplama ve İzolasyon İşlerinin Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.07.2007 tarih ve 06.04.26.0075/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü’nce 24.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Atıksu Arıtım Tesisi Kaynak, Montaj, Boya- Kaplama ve İzolasyon İşlerinin Yapılması ihalesine ilişkin olarak Re- Ay Yol Yapı Petrol Ürün. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  11.06.2007 tarih ve 16775 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;  Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından 24.04.2007 tarihinde yapılan  “Çorum Şeker Fabrikası Atıksu Arıtım Tesisi Kaynak, Montaj, Boya/Kaplama ve İzolasyon İşlerinin Yapılması” işi ihalesinde vermiş oldukları teklifin en düşük fiyatlı teklif olmasına rağmen idarece teklifleri ekinde sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin idarece tanımlanan benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin yapılacak işle benzerlik bakımından aynı olduğu, hatta teknolojik ve iş güvenliği açısından daha fazla önem arz eden işler olduğu, bu nedenle idarece verilen kararın mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

                İdarece İşe ait idari şartnamede, benzer işin; “29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde  Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Belirtilen “Benzer İş Grupları Listesinin” A) Alt Yapı İşleri başlığı altındaki “IV. GRUP:İÇMESUYU, ATIK SU ARITMA İŞLERİ’nde belirtilen,

1-      İçme suyu arıtma, damıtma ve/veya tasfiye tesisleri

2-      Atık su arıtma tesisleri)

İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde tanımlandığı görülmüştür.

 

                Yapım İşlerinde İş Deneyiminde  Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Belirtilen “Benzer İş Grupları Listesinin” A) Alt Yapı İşleri başlığı altında;

 
IV.GRUP: İÇMESUYU , ATIK SU ARITMA İŞLERİ
1. İçme suyu arıtma,damıtma ve/veya tasfiye tesisleri
2. Atık su arıtma tesisleri
3. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler” şeklinde belirtilmiştir.

İşe ait idari şartnamenin 4 üncü maddesinin;

             Öncelik sırasına göre işin tarifi;

 

1-      Tank sac malzemeleri Teşekkülümüze ait olmak üzere kıvrılarak  ve kaynak ağzı açılarak hazırlanacaktır. Bu saç malzemeler uygun kaynak yöntemi ile ekli şartname gereklerine göre kaynatılacak ve montaj tamamlanacaktır.

2-      Tank montajı bittikten sonra muhtelif tesis detayları, merdivenler, gezinti platformları, tank köprüsü ve boruların kaynak ve montajı yapılacaktır. Borular, flanşlar, ventiller platform ve köprü malzemeleri idarece temin edilecektir.

3-      Tank ve boru, merdiven, gezinti platformu, köprü kaynak  ve montaj işi bittiğinde kumlama, epoksi-kaplama ve boya işlemi ekli şartnameye göre yapılacaktır.

4-      Bu işlerin bitiminden sonra izolasyon işleri ekli şartnameye göre yapılacaktır. İzolasyon işi için kullanılacak alüminyum rulo sacı, alüminyum çeta ve trapez alüminyum tarafımızca hazır edilecektir.” şeklinde düzenlediği tespit edilmiştir .

 

Başvuru sahibi isteklinin teklifi ekinde iş deneyimini tevsik eder belge olarak sunmuş olduğu “İş denetleme belgesi” nin ise, “D-653 No.lu Ham Petrol Depolama Tankının Slaç Temizliği, Mekanik Onarımı. Kumlama- Boyama ve Kalibrasyon İşleri İşçiliği” işine, teklif dosyasında yer alan diğer iş denetleme belgesinin ise, “Samsun İşletme Müdürlüğü “İzabe-Asit ve Flotasyon tesisleri ve eternit yenileme işi.” ne ait olduğu görülmüştür. İdarece belirlenen benzer iş tanımı ile söz konusu iş deneyim belgesinin ait olduğu iş birlikte değerlendirildiğinde, idarece gerçekleştirilen işlemin yerinde olduğu ve  iş deneyim belgesinin benzer işlere uymadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde bulunmamıştır.

 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Yukarıda belirtildiği üzere idarece idari şartnamede yapılan işin tarifinden, ihale konusu işin aslında metal işleri ve boyama işlerinden ibaret olduğu, tümden yeni yapılacak kapsamlı bir tesis kurulmasına ilişkin olmadığı görülmektedir. Yapım İşlerinde İş Deneyiminde  Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinde ise başlıklar altında yer alan işler tümden yeni yapılacak işlere aittir. Anılan tebliğin 4 üncü fıkrasında yer alan “Listedeki işlerle ilgili, tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri vb. yapım işlerine ilişkin benzer işler, bu listedeki gruplar göz önüne alınarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenebilecektir.” hüküm gereğince idarece işin tarifine uygun olarak bir benzer iş belirlenmesi gerektiğinden, başvuruya konu ihalede belirlenen benzer işin rekabeti daraltacak şekilde belirlendiği ve ilgili mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul