En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2357
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :19
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2357
Şikayetçi:
 Remzi Öncül, Çaybaşı Mahallesi Çaybaşı Camii Karşısı No:159 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli İl Özel İdaresi, Merkez/ DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.07.2007 / 19249
Başvuruya konu ihale:
 “Denizli Merkez Çaybaşı 18K-II Pafta, 431 Ada, 26 Parselde bulunan 184 m2 Büyüklükteki Taşınmaz Satışı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.07.2007 tarih ve 06.0538.0085/2007-33 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Denizli İl Özel İdaresi tarafından 16.05.2007 tarihinde 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre yapılan “Denizli Merkez Çaybaşı 18K-II Pafta, 431 Ada, 26 Parselde bulunan 184 m2  Büyüklükteki Taşınmaz Satışı” ihalesine ilişkin olarak Remzi Öncül’nin 05.07.2007 tarih ve 19249 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında; 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevinin bulunduğu; bu itibarla, 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından başvurunun görev yönünden reddine,

 

İlgisi nedeniyle başvuru dilekçesinin bir örneğinin İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Denizli İl Özel İdaresine ait Çaybaşı Mah. Çaybaşı Cami Karşısı 159 Nolu dükkanda kiracı olduğu, kendisinin kiracı olduğu dükkan ile yanındaki dükkanların Denizli İl Genel Meclisinin aldığı kararla 16.05.2007 tarihinde ihaleye çıkarıldığı, bu ihaleye kendisinin de katıldığı, içinde kiracı olarak oturduğu dükkan için 230.000 YTL. fiyat teklifi verdiği, fakat başka bir isteklinin 236.000 YTL. fiyatla dükkanı satın aldığı, bu ihale şartnamesinde KDV hariç teklif verileceğinin belirtildiği, bu durumda alınan dükkanın 236.000 YTL.x % 18 = 278.480 YTL.’ye satıldığı, ihaleden sonra KDV alınmayacağının belirtildiği, bu durumda itiraz hakkını kullandığı ve Özel İdareye durumun iletildiği, ihale şartnamesinde KDV’ nin hariç olarak teklif verileceği belirtilmesine rağmen, daha sonra KDV alınmayacağının ifade edilmesinin Kanuna aykırı olduğu, idareye bu konuda itiraz edildiği, idarenin itirazlarını reddettiği, ihale şartnamesine uygun olarak KDV’nin ilave edilmesi durumunda tekliflerinin 230.000 YTL.x  % 18= 271.400 YTL. olduğu yani ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinden daha düşük olduğu, devletin zarara uğratıldığı belirtilerek gereğinin yapılması talep edilmiştir.    

Başvuru sahibinin 03.07.2007 tarihli başvuru dilekçesi ve eklerinden; başvuru konusu ihalenin “ Denizli İl Özel İdaresi Merkez Çaybaşı Sosyal Hizmet Binası 1 Nolu Dükkana Ait Taşınmazının Mal Satış İşi” olduğu ve ihalenin 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi hükmüne göre açık teklif usulü ile yapıldığı tespit edilmiştir.         

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleme görevi bulunmaktadır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

         Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinin “C. İdarelerin Kamu Kaynağı Kullanımını Gerektirmeyen İşleri” başlığının birinci bendinde; “ 1- Kamuya ait taşınmaz malların kamu harcaması yapılmasını gerektirmeyen ve bütçeden ödenek kullanımı söz konusu olmayan kat ve/veya arsa karşılığı inşaat yapım işleri 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almamaktadır.” Hükmü bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun görev yönünden reddine,

 

 2) İlgisi nedeniyle başvuru dilekçesinin bir örneğinin İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar
verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul