En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2358
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :20
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2358
Şikayetçi:
 Necdet Durdu Kırdağ, İnşaat Mühendisi, Necatibey Caddesi Hanımeli Sokak No:13/5 06430 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Jandarma İstihkam İnşaat Grup Komutanlığı, İstanbul Yolu 11.Km Güvercinlik/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.06.2007 / 15939
Başvuruya konu ihale:
 2007/50692 İKN|li “Ankara/Beytepe (3 Blok 48 Daire) Alarm İskan Tesisi İnşaatı İkmal İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.07.2007 tarih ve 06.0397.0085/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Jandarma İstihkam İnşaat Grup Komutanlığı’nca 24.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü  ile yapılan “Ankara/Beytepe (3 Blok 48 Daire) Alarm İskan Tesisi İnşaatı İkmal İşi” ihalesine ilişkin olarak Necdet Durdu Kırdağ’ın 23.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.06.2007 tarih ve 15939 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Jandarma İstihkam Grup Komutanlığı tarafından 24.05.2007 tarihinde ihale edilen “Ankara/Beytepe (3 Blok 48 Daire) Alarm İskan Tesisi İnşaatı İkmal İşi” ne ilişkin ihale dokümanının 10.05.2007 tarihinde satın alındığı, satın alınan ihale dokümanının incelenmesi neticesinde EK-A mimari uygulama projesi ve detayları kısmında bulunan CD ile 1 sıra nolu EK-B mahal listesi karşılaştırıldığında, CD içindeki mimari uygulama projeleri arasındaki A-A mimari kesit projeleri ve B-B mimari kesit projeleri ile mahal listesi imalat kalemleri arasında çelişkiler bulunduğunun tespit edildiği, söz konusu çelişkilerin detaylı olarak idareye 23.05.2007 tarihli yazı ile bildirildiği ve ihale dokümanına ilişkin şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 23.05.2007 tarihli yazısı ile başvuruları reddedildiği, ihale dokümanında tespit edilen söz konusu çelişkilerden dolayı metraj ve maliyet kalemlerinin sıhhatli yapılmasının mümkün olmadığı iddia edilmekte, itirazen şikayet başvurularının Kurumca incelenerek ihalenin iptal edilmesi talep edilmektedir.

. 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Jandarma İstihkam İnşaat Grup Komutanlığı tarafından “Ankara/Beytepe (3 Blok 48 Daire) Alarm İskan Tesisi İnşaatı İkmal İşi” nin 24.05.2007 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği, ihaleye ilişkin 6 adet ihale dokümanının satın alındığı, 3 istekli tarafından teklif verildiği belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin ihale dokümanını satın aldığı ve istekli olabilecek sıfatında olduğu, Kuruma başvuru dilekçesindeki iddiaların ihale dokümanına ilişkin olduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından şikayet konusu ihaleye ilişkin uygulama projelerinde tespit edilen bazı imalat kalemlerinin, mahal listesinde farklı imalat kalemi olarak belirtildiği ve birbiri ile çeliştiği iddia edilmiştir.

 

1- Başvuru dilekçesinde, A-A mimari kesit projelerinde Z03 salon, Z01 apartman holünde 19.101/A poz no’lu 3,5 cm. kalınlığında 400 kg. çimento dozlu yalıtım şapı yapılması imalatı uygulamasının yapılacağının belirtildiği ifade edilmiştir.

 

Bayındırlık Bakanlığı’nın 19.101 Poz Nolu imalat kaleminin tanımı; “ 400 kg. çimento dozlu tecritli şap yapılması”, tarifi ise; “ tecrit yapılacak sathın temizlenmesi, derzlerin ayıklanıp yıkanması 1.000 m3 kum, 400 kg. çimento ve 12 kg. idarece kabul edilecek bir maddeden müteşekkil harçla ortalama 3,5 cm. kalınlıkta ve iki tabakada olmak üzere kendi şartnamelerinde gösterildiği şekilde yalıtım şapı yapılması ve sulanması, bütün malzeme, zayiat, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı” olarak,

 

Bayındırlık Bakanlığı’nın 27.583 Poz Nolu imalat kaleminin tanımı ise; “ 2,5 cm. kalınlığında 400 kg. çimento dozlu şap yapımı”, tarifi ise; “ 1 m3 kuma 400 kg. çimento katılarak elde edilen harçla (2x2) cm. kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ve derzlere 2 cm. eninde bitümlü karton şerit konularak, ortalama 2,5 cm. kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, şap yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı”  olarak belirtilmiştir.

 

İhale dosyasında isteklilere verilen özel imalat tariflerinde; “19.101/A Yalıtımlı Şap Yapılması: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Tariflerinde belirtilmiş şekilde harç içerisine, uygun miktarda su yalıtımı amaçlı malzeme eklenerek karışım elde edilecektir. İmalat öncesinde süzgeçlere eğim olacak şekilde nivo ile ölçüm yapılacak ve şap bu ölçüler doğrultusunda dökülecektir. İmalatın uygulanmasında 27.583/A pozunda tariflenen hususlar geçerlidir. Şap işleminin tamamlanmasından sonra mekanlar arası geçişlerde kot farkı, diş vb. olmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yukarıda özel imalat tariflerinde 19.101/A Yalıtımlı Şap Yapılması imalat kalemi açıklanırken imalatın uygulanmasında 27.583/A pozunda tariflenen hususların geçerli olacağına ilişkin yapılan düzenlemenin de uygun olmadığı, zira iki imalat kaleminin sadece yalıtım açısından değil, kalınlık açısından da farklı olduğu görülmektedir. Bu düzenlemenin uygulama açısından karışıklığa yol açabileceği sonucuna varılmıştır. 

 

İdare tarafından gönderilen ihale dosyasında projelerin CD ortamında hazırlanarak isteklilere verildiği anlaşılmıştır. CD’ de yer alan proje ve kesitlerden; A-A mimari kesit projesinde Z03 salon ve Z01 apartman holünde 19.101/A poz nolu 3,5 cm. kalınlığında 400 kg. çimento dozlu tecritli şap yapılacağının belirtildiği, mahal listesinde ise, Z01 apartman holünde 19.101/A imalatının hiç belirtilmediği, Z03 salonda ise 27.583/A poz nolu imalatın belirtildiği tespit edilmiştir.

 

2- B-B mimari kesit projesinde; Z05 oda, Z07 oda, Z08 banyo, Z12 balkon bölümlerinde 19.101/A poz nolu 3,5 cm. kalınlığında çimento dozlu yalıtım şapı yapılacağı belirtilmektedir.

 

Mahal listelerine bakıldığında, Z05 oda ve Z07 odada 27.583/A poz nolu 2,5 cm. kalınlığında 400 kg. çimento dozlu şap yapımı imalat kaleminin belirtildiği, Z08 banyo ile Z12 balkonda belirtilen imalatın B-B kesiti ile aynı olduğu, 19.101/A poz nolu 3,5 cm. kalınlığında çimento dozlu tecritli şap yapılacağının belirtildiği görülmüştür.

 

3- 0.00 zemin kat planında; Z05 oda, Z07 oda, Z03 salon mahallerinde 27.583/A poz nolu  2,5 cm kalınlığında çimento dozlu şap yapımı imalat kaleminin uygulanacağı belirtilmiştir.

 

2. maddede belirtildiği üzere B-B mimari kesit projesinde Z05 oda ile Z07 odalarına 19.101/A poz nolu yalıtım şapı yapılacağı belirtilmekte iken, zemin kat planında bu mekanlara 27.583/A poz nolu şap uygulanacağının belirtilmesi de birbiri ile çelişmektedir.

 

4- Zemin kat planında Z01 apartman holünde 19.101/A poz nolu 3,5 cm. kalınlığında çimento dozlu yalıtım şapı yapımı imalatı gözükmemektedir. Oysa mimari kesit projesinde bu imalata yer verilmiştir.

 

Kat planında örneğin balkonda Z11, Z12, WC09, banyo Z08 mekanlarında 19.101/A poz nolu imalat kalemine atıf yapılmış, ancak kalınlığın 2,5 cm. olacağı belirtilmiştir. Oysa Bayındırlık Birim Fiyat tariflerinde yapılan birim fiyat tariflerinde bu imalat kalemi 3,5 cm. olarak belirtilmektedir.

 

5- Mimari proje ve kesitlerde balkon perde duvarının üzerinde harpuşta imalatı görülmektedir. Söz konusu imalatın cinsi ve kimin tarafından yapılacağı belirtilmemiştir. Söz konusu imalat kalemine mahal listesinde de yer ver verilmemiştir. 

 

Yukarıda belirtilen tespitler değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin dilekçesinde belirttiği üzere, uygulama projesi ve mahal listesinin belirtilen imalat kalemi için farklı olduğu yönünde yaptığı tespitler yerinde görülmüştür. Bu nedenle, söz konusu çelişkilerin isteklilerin teklifini hazırlarken belirsizlik yaratabileceği  sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar
verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul