• Karar No: 2007/UY.Z-2410
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :96
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2410
Şikayetçi:
 M.Aziz Ünlü, Yeni Sanayi Sitesi 1 Blok No:21 ISPARTA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü 13.Bölge Müdürlüğü, Gazi Bulvarı Fabrikalar Mahallesi 07108 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.06.2007 / 17605
Başvuruya konu ihale:
 2007/36860 İhale Kayıt Numaralı “(2.Bl.Hd.-Söğüt)A.-Burdur; Karamanlı-Yeşilova-2.Bl.Hd. Devlet Yollarının Bakım Ve Onarımı İçin Temel Ve Asfalt Mıcırı Temini Ve Konkasör Malzemelerinin Yol Boyu Depolarına Nakli(Asfalt Mıcırı Yık.) Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.07.2007 tarih ve 06.04.54.0198/2007-57 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü 13.Bölge Müdürlüğü tarafından 24.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “(2.Bl.Hd.-Söğüt)A.-Burdur; Karamanlı-Yeşilova-2.Bl.Hd. Devlet Yollarının Bakım Ve Onarımı İçin Temel Ve Asfalt Mıcırı Temini Ve Konkasör Malzemelerinin Yol Boyu Depolarına Nakli(Asfalt Mıcırı Yık.) Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak M.Aziz Ünlü’nün 19.06.2007 tarih ve 17605 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 19.06.2007 tarih ve 17605 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.06.2007 tarihli başvuru dilekçesinde, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinde öngörülen ve 2007 yılı için Kurumca güncellenen 285 YTL tutarındaki başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına ilişkin belgenin eklenmediği tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 27.06.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin süresinde tamamlanmadığı, 06.07.2007 tarih ve 1340-8968 sayılı yazımıza cevaben idare tarafından gönderilen ve 10.07.2007 tarih ve 19777 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.07.2007 tarih ve 15923 sayılı yazı ekinde yer alan formun incelenmesi neticesinde 06.07.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı  anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 nci maddesinin (d) bendi uyarıca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede sundukları teklife ilişkin olarak kendilerinden aşırı düşük teklif savunması istendiği, savunmalarının idareye yazılı olarak sunulduğu, bu yazı akabinde, idare tarafından sunmuş oldukları teklifte aritmetik hata düzeltmesi yapıldığının ve bu düzeltmelerin kabul edilip edilmediğine ilişkin taraflarına yazı gönderildiği, anılan düzeltmelerin taraflarınca kabul edildiğinin idareye bildirildiği, bu yazışmalardan sonra aşırı düşük teklif savunmalarının kabul edilmediğinin ve tekliflerinin geçersiz sayıldığının idarece kendilerine bildirildiği, bunun üzerine idareden savunmalarının geçersiz sayılma nedeninin sorulduğu ve idarece verilen cevap ile kamunun zarara uğratıldığı ve kendilerinin de büyük zarara uğradığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; Başvuru sahibinin 15.06.2007 tarihli başvuru dilekçesinin incelenmesi neticesinde; 19.06.2007 tarih ve 17605 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.06.2007 tarihli başvuru dilekçesinde, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinde öngörülen ve 2007 yılı için Kurumca güncellenen 285 YTL tutarındaki başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına ilişkin belgenin eklenmediği tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 27.06.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin süresinde tamamlanmadığı, 06.07.2007 tarih ve 1340-8968 sayılı yazımıza cevaben idare tarafından gönderilen ve 10.07.2007 tarih ve 19777 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.07.2007 tarih ve 15923 sayılı yazı ekinde yer alan formun incelenmesi neticesinde 06.07.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı  anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 nci maddesinin (d) bendi uyarıca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul