En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2411
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :98
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2411
Şikayetçi:
 Erek İnş. Taah. Turizm San. Tic. Ltd. Şti., Hastane 2.Cadde Mühendisler İş merkezi No:5 Kat: 3 Van
 İhaleyi yapan idare:
 Van Belediye Başkanlığı, Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 65100 Van
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.06.2007 / 16865
Başvuruya konu ihale:
 2007/33872 İhale Kayıt Numaralı “İçmesuyu Arıza Yapma ve Pvc Hat Döşeme Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.07.2007 tarih ve 06.04.30.0111/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Van Belediye Başkanlığı’nca  27.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan İçmesuyu Arıza Yapma ve Pvc Hat Döşeme Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Erek İnş. Taah. Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.06.2007 tarih ve 16865 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale kararının iptal edilmesine ilişkin ihale komisyonunun 04.05.2007 tarihli işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye 2 adet teklif verildiği ve “bu iki firma arasında değerlendirme yapıldığında yeterli rekabetin sağlanamadığı kanaatinin oluştuğu” gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, ihalenin bu şekilde iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

           Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”hükmü,

 

“Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39. maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

           

            İdari şartnamenin 35. maddesinde kanunun 39. maddesine paralel olarak “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Ayrıca,isteklilerden birinin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçeleri talep eden istekliye bildirilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir” hükmü bulunmakta olup, yukarıda yer verilen gerekçe ile ihalenin iptalinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul