En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2412
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :100
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2412
Şikayetçi:
 Özgün Yapı San. ve Tic AŞ., Işık Sokak No:20 Tandoğan/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hes Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı R/7 Yücetepe/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.06.2007 / 18808
Başvuruya konu ihale:
 2007/39623 İhale Kayıt Numaralı “Artvin- Erzurum Devlet Yolu 1.Kısım Yapım” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.07.2007 tarih ve 06.05.25.0075/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hes Dairesi Başkanlığı’nca 03.05.2007 tarihinde  yapılan “Artvin- Erzurum Devlet Yolu 1.Kısım Yapım” ihalesine ilişkin olarak Özgün Yapı  San.  ve Tic AŞ’nin 18.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.06.2007 tarih ve 18808 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hes Dairesi Başkanlığı tarafından 03.05.2007 tarihinde Belli istekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan “Artvin- Erzurum Devlet Yolu 1. Kısım Yapım” işinin ön yeterlik değerlendirmesine katıldıkları, ancak kendilerinin ihale komisyonu tarafından yeterli görülmediğinin bildirildiği, başvuruya konu ihalede idarece toplam ciro için en az 32.000.000 YTL, İnşaat İşleri Gelirleri için  26.000.000 YTL tutarın istendiği, toplam ciro için sundukları belgeler ile idarece istenen rakamı sağladıkları,  kendi kayıtlarında elde edilen inşaat hak ediş gelirlerinin, 2 nolu Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine uygun olarak  bilançonun pasifinde “Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Gelirleri Hesabı”nda,inşaat maliyetlerinin ise bilançonun aktifinde “Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Giderleri” hesaplarında izlendiği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37. maddesinde a,b,c bentlerinde belirtilen cari oran, özkaynak oranı ve kısa vadeli borçların öz kaynaklara oranı hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri aktiften, yıllara yaygın inşaat hak edişleri pasiften düşüldükten sonra hesaplama yapılması gerektiğinin belirtildiği, bu yöntem uygulanarak net aktif ve net pasif değerlerinin bulunmasının amaçlandığı, bu durumda bir şirketin cirosunun  tespitinde sadece gelir tablosuna bakılmasının yanılgıya neden olabileceği, mevzuatta ciro ile gelirin farklı anlamlar taşıdığı, bu nedenle kendilerinin 2006 yılı cirosunun gelir tablosundaki  o yıl için elde edilen net satışların tutarı ile yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinden devam etmekte olan işlere ait ve bilançoda “Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma Gelirleri” hesabında yer alan tutarın toplamı ile oluşturdukları, idarenin Yeminli mali müşavir  tarafından tasdik edilen bir belgeyi kabul etmesi gerektiği, bu durumda idarece gerçekleştirilen işlemin yanlış olduğu, sunmuş oldukları belgelerin değerlendirilebilmesi için YMM odasına da sorularak incelenmesi gerektiği   iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdarece başvuruya konu ihale için hazırlanan “Ön Yeterlik Şartnamesi” nin  “Adayın iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 9.2.3 maddesinin;

 

            Adaylar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait adayın toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hak ediş raporları veya benzeri belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

 

            Taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı hesabında, isteklinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilmiş olduğu inşaat sektöründeki faaliyetlerden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

 

            Sunulan belgelerde son üç yılın  ortalamasının; toplam cirosunun 32 000 000 YTL’den, yapım işleri gelirinin ise 26 000 000 YTL’ den az olmaması gerekir.

 

  Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.

 

Bu şartları son üç yılda sağlayamayan adaylar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden  asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan adaylar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir  ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki belgeler dikkate alınarak, belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibariyle yeterlik şartının sağlanmaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki belgeler sunulabilir ve bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

 

Sunulan gelir tablosu ile ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.

 

Taahhüdü altındaki işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır.

 

Adayın, ortak girişim ortağı olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirleri, iş ortaklığında o ortak girişimdeki  hissesi oranında, konsorsiyumlarda ise gerçekleştirdikleri iş kısımları üzerinden dikkate alınır.

 

İş ortaklığında, yıllık ciro veya yıllık yapım işlerine ilişkin  yıllık gelir bakımından, pilot ortağın ve diğer ortakların iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. Ortaklardan her birinin bu iki belgeden birini sunması ve sunulan belge için öngörülen kriteri iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlamaları zorunludur.

 

Konsorsiyumlarda,  yıllık ciro veya yapım işlerine ilişkin yıllık gelir bakımından koordinatör ortak ve diğer ortakların işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. Ortaklardan her birinin bu iki belgeden birini sunması ve sunulan belge için ön görülen kriteri teklif ettikleri bedel üzerinden sağlamaları zorunludur.

 

Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya yapım işi geliri, elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı indeksi esas alınır) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden; hakedişlerden alınacak yapım işi gelirleri ise, hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren (hakedişin tahakkuk tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın indeksi esas alınır) aylık ÜFE (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki satırındaki indeks) üzerinden, ihale ilk ilan veya davet tarihi (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) kadar güncellenir……….” şeklinde düzenlemiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğin “ İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı bölümünde;

 

“…toplam cirodan anlaşılması gereken; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.” hükmü bulunmaktadır.

 

 

            Başvuru sahibinin yeterlik başvurusu kapsamında sunmuş olduğu “Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik Raporu” nun ekinde 2004-2005-2006 yılı bilançolarına yer verdiği ancak, şirketin gelir tablosu bilgileri doğrultusunda  2004,2005,2006 yıllarına ait iş hacmi olarak üç yıllık  toplam cironun  53.883.469,45 olduğu üç yıllık ortalama cironun ise 17.961.156,48 olarak gösterildiği, ancak hazırlanan ikinci bir tabloda ise şirketin bilanço ve gelir tablosu bilgileri doğrultusunda üç yıllık toplam cironun 97.217.268,34 üç yıllık ortalama cironun ise 32.405.756,11 olarak gösterildiği görülmüştür. Bahse konu raporun ekinde yer alan gelir tabloları incelendiğinde üç yıllık net satışların toplamının 53.883.469,45 olduğu ve üç yıllık ortalamasının 17.961.156,48 olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde de belirtildiği üzere, yeminli mali müşavir tarafından  ikinci tabloda üç yıllık toplam ciro olarak gösterilen tutarın  gelir tablosundaki o yıl için elde edilen net satışların tutarı ile yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinden devam etmekte olan işlere ait ve bilançoda “Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma Gelirleri” hesabında yer alan tutarın toplamından meydana geldiği anlaşılmıştır.

 

Yıllara sari ve devam eden işlere ilişkin olarak elde edilen gelir ancak işin kabulünden sonra gelir tablosuna yansıyacağından toplam ciro hesabında kabulü yapılmamış işler gelir tablosunda görülmeyecektir. Ayrıca başvuru sahibinin bilançolarında  “Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma Gelirleri” hesabında bu tutarların yer alması nedeniyle  bu işlerin henüz kabulünün yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

 

Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde idarece gerçekleştirilen işlemin mevzuata uygun olduğu ve başvuru sahibinin üç yıllık toplam ciro ortalamasının tutarının  ihale dokümanında istenen tutarı karşılamadığı anlaşıldığından bu konudaki  iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Ayrıca ilgili mevzuat gereği,  istekliler bilanço ile ilgili yeterliklerinin değerlendirilmesinde gereken kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilecek olup, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait adayın toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu sunmaları zorunlu olduğundan idareler tarafından bu hususa ilişkin olarak yeminli mali müşavir raporunun kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul