• Karar No: 2007/UY.Z-2413
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :101
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2413
Şikayetçi:
 Yapı-Tek İnş. San. ve Tic. A.Ş. vekili Av. Mustafa Gürsoy, Atatürk Bulvarı 46/62 Merkez İşhanı Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kazım Karabekir Cad. No:70 06030 Ulus/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.06.2007 / 16319
Başvuruya konu ihale:
 2007/10111 İKN|li “Ankara Çayı (A.O.Ç. - Sincan Köprüsü Arası) Islah İnşaatı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 06.0413.0085/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 14.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara Çayı (A.O.Ç. - Sincan Köprüsü Arası) Islah İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Yapı-Tek İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin 16.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.05.2007 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin  05.06.2007 tarih ve 16319 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 26.04.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından “Ankara Çayı (A.O.Ç.- Sincan Köprüsü Arası) Islah İnşaatı” ihalesinin 14.03.2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihaleye 10 isteklinin katıldığı, firmalarına tebliğ edilen 27.04.2007 tarihli yazı ile söz konusu ihalede bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, bunun üzerine 01.05.2007 tarihli dilekçe ile idareden açıklama talebinde bulunulduğu, idarenin 04.05.2007 tarihli yazısı ile açıklama talebine cevap verildiği, bu yazıda, Ankara’nın beklenmeyen su sıkıntısı nedeniyle idarenin imkanlarının (makine, araç gereç ve finansman kaynakları) Kesikköprü-Ankara İçmesuyu İsale Hattı Projesine kaydırılmış olması nedeniyle şikayet konusu ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği, bunun üzerine firmaları tarafından 16.05.2007 tarihli dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, ihalenin belirtilen gerekçelerle iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığının ifade edildiği, idarenin söz konusu başvuruya 22.05.2007 tarihli yazısı ile cevap verdiği, bu yazıda; Ankara Çayı (A.O.Ç. Sincan Köprüsü arası) ıslah inşaatı işinde kazı, dolgu, zemin ıslahı ve stabilize işlerinin idarece yapılacağının ihale dokümanı eklerinde belirtildiği, ancak Ankara’nın beklenmeyen su sıkıntısı nedeniyle idarenin imkanlarının Kesikköprü-Ankara İçme suyu İsale Hattına kaydırılmış olduğu, bu nedenle şikayet konusu ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği, finansman kaynağının aktarılabilmesi için Belediye Meclisinin yatırım programının revize edildiğine dair kararının olması gerektiği, finansman kaynaklarında aktarmanın yapılıp yapılmadığının belli olmadığı, makine, araç ve gereçlerinin Kesikköprü-Ankara İçmesuyu İsale Hattına kaydırılmış olmasının da geçerli bir gerekçe olmadığı, zira teknik şartnamede birim fiyat tanımlarının not bölümünde sadece TBF-1,2,3,4 poz nolu imalatların kazı dolgu ve zemin iyileştirilmesi işlerinin idarece yapılacağının belirtildiği, idarece yapılması öngörülen bu işlerin toplam 23 kalemden oluşan imalatın sadece 4 kalemi olduğu, ağırlıklı kalemlerin yüklenici tarafından gerçekleştirileceği, Ankara’nın su sorununun teklifler açıldıktan sonra ortaya çıkmadığı, konunun kamu oyunda uzun süredir tartışılan bir konu olduğu, ihalenin belirtilen gerekçelerle iptal edilmesinin 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu iddia edilmekte, iptal kararının iptal edilerek ihalenin kaldığı yerden devam edilmesi kararının alınması talep edilmektedir.   

 

İdare tarafından, söz konusu ihalenin iptaline ilişkin gerekçeler ile sınırlı olarak  yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ)  tarafından “Ankara Çayı (A.O.Ç. - Sincan Köprüsü Arası) Islah İnşaatı İşi”’nin 14.03.2007 tarihinde teklif birim fiyat alınmak suretiyle ihale edildiği, ihaleye ilişkin 26 adet ihale dokümanının satın alındığı, 12 isteklinin söz konusu ihaleye katıldığı belirlenmiştir.

 

Şikayet konusu ihalenin idari şartnamesinin 2 nci maddesinde işin içeriğinin;  25.217 mt. açık kanal yapımı, 3.423 mt. beton /betonarme boru ve 350 mt. HDPE boru pissu yağmur suyu yapımı olduğu belirtilmiştir.

 

Söz konusu ihalede ilk oturumda, ihale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğunun tespit edildiği, hazır bulunanlar önünde teklif zarflarının alınış sırasına göre açıldığı, teklif mektubu ve geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığının kontrolünün yapıldığı, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığının kontrol edildiği, teklif fiyatlarının açıklandığı ve ilk oturumun kapatıldığı  anlaşılmıştır.

 

Daha sonra ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Haysel İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin geçici teminat mektubunun yetersiz olması nedeniyle, Öner İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin uygun olmaması ve alt yüklenici beyanını vermemiş olması nedenleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Daha sonraki aşamada Yapı Tek İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin hesaplanan sınır değerin altında olduğunun belirlendiği ve söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, anılan isteklinin idarece istenen tekliflerinin detayına ilişkin açıklamaları süresi içerisinde idareye sunduğu, sunulan açıklamalarda anılan istekli tarafından prekast kaplama elemanlarının yerine dökme betonarme imalatlarına ilişkin açıklamaların sunulması nedenleriyle sunulan açıklamaların kabul edilmediği ve bu isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihaleye katılan diğer firmaların da teklif dosyaları incelendiğinde tekliflerin teknik şartnamenin yeterince incelenmeden hazırlandığının belirlendiği, daha sonraki aşamada “Ankara’da beklenmeyen su sıkıntısının gündeme geldiği, şikayet konusu ihalenin ihale dokümanı ve eklerinde kazı, dolgu, zemin ıslahı ve stabilize serim işlerinin idarece yapıldığının belirtildiği, su sıkıntısı nedeniyle kaynakların Kesikköprü-Ankara İçme suyu İsale Hattı ihalesine aktarılması zarruriyetinin doğduğu” gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından tüm tekliflerin reddedilerek ihalenin 26.04.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.  

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

Şikayet konusu ihaleye ilişkin ihale dokümanı kapsamında yer alan İnşaat Birim Fiyatları Tarifleri’nin (EK:5) TBF.001. Km:0+000 – 9+356 arası dere ıslahı yapılması, TBF.002. Km:9+356 – 19+743 arası dere ıslahı yapılması, TBF.003. Km: 19+743 – 23+683 arası dere ıslahı, TBF.004. Km: 23+683 – 25+217 arası dere ıslahı yapılması iş kalemlerinin kazı dolgu ve zemin iyileştirilmesi işlerinin idarece yapılacağı belirtilmiştir. Yaklaşık maliyet icmal tablosunda yer alan iş kalemlerinden de ıslah işleri, kazı, dolgu ve zemin iyileştirmesi işlerine ilişkin iş kalemlerine yer verilmemiştir. İhale dokümanından bu iş kalemlerinin idarece idarenin makine ve ekipmanı kullanılarak yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Başvuru sahibi tarafından 23 iş kaleminden sadece 4’ünün idarece yapılacağı belirtilerek, Ankara’nın su sıkıntısı probleminin yeni ortaya çıkmadığı, söz konusu ihalenin yukarıda belirtilen gerekçelerle iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

            Kurumca yapılan inceleme aşamasında, idareye 11.07.2007 tarih ve 9305 sayılı yazı yazılarak şikayet konusu ihalenin iptal edilmesine gerekçe olarak finansman kaynaklarının ve idarece ön görülen imkanların Kesikköprü-Ankara İçmesuyu İsale Hattı’na kaydırıldığına ilişkin belge ve bilgilerin gönderilmesi talep edilmiştir. İdare tarafından 12.07.2007 tarih ve 3361 sayılı yazı ile söz konusu yazımıza cevap verilmiştir. İdarenin cevap yazısında; “ ihale dokümanında şikayet konusu ihalenin dolgu, zemin ıslahı ve stabilize serim işlerinin idarece yapılacağının belirtildiği, Ankara’nın beklenmeyen su sıkıntısı nedeniyle söz  konusu ihalenin iptal edilerek idarenin tüm makine araç ve ekipmanın Kesikköprü-Ankara İçmesuyu Hattı ihalesinin dolgu çalışmalarında kullanılmak üzere kaydırıldığı”  ifade edilmiştir.

            İdarenin anılan yazısında da anlaşıldığı üzere, şikayet konusu ihalenin ödeneğinin Kesikköprü-Ankara İçmesuyu Hattı ihalesine aktarıldığına ilişkin belge Kuruma gönderilmemiştir. Dolayısıyla ihalenin iptal edilme gerekçelerinden biri olarak belirtilen finansman kaynağının Kesikköprü-Ankara İçmesuyu Hattı ihalesine aktarılması gerekliliğinin ortaya çıkması yönündeki gerekçe yerinde bulunmamıştır.      

Ancak, şikayet konusu ihalenin iş kalemlerinden 23’ ünden 4’ ünün idarece yapılacağı iddiası doğru olmakla birlikte, işin kapsamı ve idarece yapılacak işin süresi, işin yapım aşamasında idarenin araç ve ekipmanlarının ıslah çalışmaları boyunca sahada bulunması gerektiği belirtildiğinden, “Ankara’da beklenmeyen su sıkıntısının gündeme gelmesi nedeniyle, su sıkıntısına çözüm getirmek üzere idarenin makine, araç ve gereçlerinin “Kesikköprü-Ankara İçme suyu İsale Hattı”’na kaydırılması gerekliliğinin ortaya çıkması”  gerekçesi ile ihaleyi iptal etme yetkisini kullanmasında mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 26.04.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği
ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul