En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2414
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :102
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2414
Şikayetçi:
 Yıltaş İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Emrah Şıklaroğlu, Üsküp Caddesi Çevre Sokak No:5/5 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası 9. Bölge Müdürlüğü, Kocasinan Bulvarı No:147 38090 Kocasinan / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.06.2007 / 16140
Başvuruya konu ihale:
 2006/193552 İhale Kayıt Numaralı “Yahyalı-Derebağı (Kayseri) Grup İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.07.2007 tarih ve 06.04.04.0120/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası 9. Bölge Müdürlüğü’nce 25.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yahyalı-Derebağı (Kayseri) Grup İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Yıltaş İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.06.2007 tarih ve 16140 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarenin 14.02.2007 tarih ve 220 sayı ile iadeli taahhütlü olarak postaya verilen yazısında; firmanın iş durum belgesine esas teşkil eden 74 No.lu hakediş raporu baz alınarak ayrı ayrı fiyatlandırılmış halinin deneyim belgesini veren idare tarafından tasdik edilmiş bir nüshası ile Standart Form-KİK027.3/Y Ortaklık/Hisse Beyanının 11.01.2006 tarihli olarak imzalanmış olması nedeniyle ihale tarihi itibariyle geçerli olup olmadığı bilgisinin yazının tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde yazılı olarak talep edildiği, firmanın 74 No.lu hakediş ile ilgili bilgi isteneceği konusundaki duyumları üzerine hakedişi düzenleyen DSİ Genel Müdürlüğü’ne 15.02.2007 tarihinde başvurulduğu, Genel Müdürlüğün yazıya 8 gün sonra 23.02.2007 tarihinde cevap verdiği, tasdik edilmiş olarak istenilen hakedişin 8 gün sonra verilmiş olmasından dolayı firmanın bir kusurunun bulunmadığı, istenilen bilgilerin temin edilmesi için idarece verilen sürenin son derece kısa olduğu, teklif ekinde sunulan iş durum belgesi ile ilgili bir sorun yokken sadece istenilen bazı açıklamaların bir başka kamu idaresi tarafından onaylı nüshasının geciktirilmesi nedeniyle firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Standart Form-KİK027.3/Y Ortaklık/Hisse Beyanının 11.01.2006 tarihli olarak imzalandığı, ihalenin 25.01.2007 tarihinde yapıldığı ve anılan belgenin ihale tarihinden önce imzalanması nedeniyle hukuken geçerli bir belge olduğu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde bu tür formların ihaleden en fazla belli bir süre önceki tarihi taşıyacaklarına dair bir hükmün yer almadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ekinde sunmuş olduğu ortaklık hisse beyanı ve iş deneyim (iş durum) belgesi ile ilgili olarak idarede tereddüt oluştuğu, istekliden bilgi eksikliği kapsamında 5 gün içerisinde yazılı açıklama talep edildiği ancak isteklinin verilen süre içerisinde açıklamasını sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdarenin 14.02.2007 tarih ve 220 sayılı yazısında, anılan istekli tarafından teklif ekinde sunulan DSİ Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kuzova Pompaj Sulaması I. Kısım İnşaatına ait 26.01.2006 tarihli iş durum belgesinin içeriğinin kesin olarak belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu, iş durum belgesinin değerlendirilebilmesi için belgeye esas olan 74 No.lu hakediş raporu baz alınarak bazı ünitelerin ayrı ayrı fiyatlandırılmış haliyle ilgili idare tarafından tasdik edilmiş bir nüshasının istenildiği, ayrıca verilen ortaklık hisse beyanının 11.01.2006 tarihli olarak imzalandığı, söz konusu belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olup olmadığının yazının tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde adı geçen istekli tarafından yazılı olarak idareye sunulması gerektiği, aksi takdirde isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı hususu bildirilmiştir.

 

            Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.02.2007 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü Proje İnşaat Dairesi Başkanlığına yazdığı yazıda anılan idare tarafından düzenlenen iş durum belgesinin içeriğinin kesin olarak değerlendirilebilmesi için 74 No.lu hakediş baz alınarak ayrı ayrı fiyatlandırılmış haliyle, tasdik edilmiş bir nüshasının talep edildiği görülmüştür.

 

            DSİ Genel Müdürlüğü Proje İnşaat Dairesi Başkanlığının 23.02.2007 tarih ve 924 sayılı yazısı ile anılan isteklinin talep etmiş olduğu 74 No.lu hakedişe ait icmal suretlerinin gönderildiği anlaşılmıştır.

 

            Adı geçen isteklinin 23.02.2007 tarihinde incelemeye konu ihaleyi yapan idareye yazdığı yazıda, firmalarından istenilmiş olan ortaklık hisse beyanı ile 74 No.lu hakedişe ait icmalin yazı ekinde gönderildiği belirtilmiştir.

 

            26.03.2007 tarihli ihale komisyonu tutanağında ve 12.04.2007 tarihli ihale komisyonu kararında Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin verilen süre içerisinde istenilen açıklamaları sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İdarece, Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nden istenilen belgenin sunulması için 5 günlük süre verildiği, bu süreye itiraz edilmediği dolayısıyla anılan isteklinin eksikliğini süresi içerisinde tamamlamadığı görüldüğünden idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümün F maddesinin (b) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen Tebliğ hükmünden de anlaşıldığı üzere, uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannamenin (standart form KİK027.3/….) ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesinin zorunlu olduğu, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.

 

            Başvuru sahibi tarafından teklif ekinde sunulan Ortaklık/Hisse Beyanının Tebliğ hükmüne uygun olarak sunulduğu ancak belgenin 11.01.2006 tarihli olarak imzalandığı görülmüştür. Sunulan Ortaklık/Hisse Beyanında idare adının ve İhale Kayıt Numarası (İKN) nın doğru olarak yazıldığı ve başvuru sahibinin beyanını gerektiren bir ortaklığının bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            İhale kayıt numarası ve idarenin adının doğru olduğu dikkate alındığında imza tarihinin fiilen gerçekleşme imkanının bulunmadığı, söz konusu imza tarihinin maddi hata olduğu, idarenin de bu çerçevede bu hususu bilgi eksikliği olarak değerlendirdiği ve bilgi eksikliği kapsamında başvuru sahibine 5 günlük süre tanıyarak bilgi eksikliğini tamamlamasını istediği ancak başvuru sahibinin bilgiyi süresinde tamamlamadığı gerekçesiyle teklifini değerlendirme dışı bıraktığı görülmüştür.

 

            Bu itibarla; yukarıda birinci iddiada yer alan “bilgi tamamlatma süresi” konusuna ilişkin olarak yapılan değerlendirme ile bu iddia birlikte irdelendiğinde başvuru sahibinin bilgi eksikliğini idarece verilen süre içerisinde tamamlamadığı görüldüğünden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde bulunmuştur.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) İdari şartnamenin 32.2.3 maddesinde “Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.” düzenlemesi,

 

Anılan şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI ncı bölümünün A maddesinde “Teklif fiyatlar, ihale dokümanı içerisinde mühürlü olarak verilen Birim Fiyat tariflerine yazılmalıdır. Birim Fiyat tariflerine teklif fiyatları yazılmamış olan teklifler, değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif Birim fiyatı ile birim fiyat tariflerinde yazılan teklif birim fiyatlarda farklılık olması halinde Birim Fiyat tarifindeki teklif birim fiyat esas alınacaktır. İhale dokümanıyla birlikte verilen birim fiyat tarifleri yukarıda belirtilen şekilde doldurularak teklif zarfı içerisinde kaşe basılıp imzalanarak geri verilecektir. Birim Fiyat tariflerinde imza ve kaşesi bulunmayan veya zarfı içinde Birim Fiyat tarifleri bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

23.02.2007 tarihli teklif düzeltme tutanağında; ihale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda bazı isteklilerin teklif dosyası içerisinde sunulan teklif mektubu ve eklerinde aritmetik hataların tespit edildiği ve bu düzeltmelerin re’sen yapıldığı belirtilmiştir. Bu kapsamda 5 isteklinin (M. Arslan İnş. Müh. Mim. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ekşi İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı, Fatih Petrol İnş. San. A.Ş., Kamer İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Paragon İnş. Bil. Elk. Dan. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ateş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Burakgazi İnş. İth. İhr. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı ve Bakır İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.) teklifinde yukarıda anılan şartname maddeleri doğrultusunda idarece düzeltme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin 23.02.2007 tarih ve 270, 271, 272, 273, 274 sayı ile beş istekliye yazdığı yazılarda, ihale komisyonu tarafından düzeltilmiş teklifin kabul edilip edilmediği hususunun 5 gün içerisinde idareye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Anılan isteklilerin süresi içerisinde idareye düzeltilmiş teklifleri kabul ettiklerini bildirdikleri görülmüştür. Bunun üzerine idarenin M. Arslan İnş. Müh. Mim. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ekşi İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığına yazdığı 01.03.2007 tarih ve 295 sayılı yazıda ilk teklif bedeline göre verilmiş olan geçici teminat mektubu, iş deneyim belgesi ile ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin düzeltilmiş teklif bedeline uygun olarak yenilenmesi gerektiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

Anılan isteklinin idareye gönderdiği 05.03.2007 tarihli faks iletisinde, düzeltilmiş teklifi kabul etmekle beraber istenilen iş deneyim belgesi ve teminatı sağlayamayacağını belirttiği anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonunun 26.03.2007 tarihli yeniden değerlendirme tutanağında; 23.02.2007 tarihli teklif düzeltme tutanağındaki teklif düzeltmelerinin Kamu İhale Kurulunun 2006/UY.Z-1853 sayılı Kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden değerlendirildiği, idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde yer alan “birim fiyat tariflerine fiyat yazılması ve bu fiyatların esas alınarak teklif mektubu ile eki cetvelin düzeltilmesinin” aritmetik hata olarak kabul edilmesinin yanlış olduğu sonucuna varıldığı,

 

Bu kapsamda Kamer İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Bakır İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin teklif mektubu eki cetvelde aritmetik hata bulunduğu ancak M.Arslan İnş. Müh. Mim. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ekşi İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı, Fatih Petrol İnş. San. A.Ş. ve Paragon İnş. Bil. Elk. Dan. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ateş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Burakgazi İnş. İth. İhr. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının birim fiyat tarifleri esas alınarak teklif eki cetvellerde idarece yapılan düzeltmenin aritmetik hata olarak değerlendirilemeyeceği ve bu nedenle sunmuş oldukları ilk teklif fiyatlarının geçerli kabul edilmesine karar verildiği görülmüştür.

 

İdarece birim fiyat tariflerinin esas alınması ve buna göre teklif mektubu ile eki cetvelin düzeltilmesi hususunda yapılan işlemin hatalı olduğu görülerek işlemin düzeltildiği anlaşıldığından bu konuda ihale dokümanında yapılan düzenlemenin esasa etkili olmadığı değerlendirilmiştir.

 

2) 27.12.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4.2.3 maddesinde “İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler. Bu belgelerde, son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin %15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin %12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamede ise söz konusu hususa ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı anlaşılmıştır.

           

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 28 nci maddesinde; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y).

            İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

            İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez” hükmü bulunmaktadır.

 

            Bu hükümden hareketle; idarece ihale ilanı ile ihale dokümanının farklı şekilde düzenlenmesinin 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine de aykırı olduğu anlaşılmakla birlikte, bu düzenleme nedeniyle ihaleye katılamadıkları yönünde bir şikayet başvurusunun olmadığı görüldüğünden mevcut düzenlemenin anılan ihalede esasa etkili olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Şikayete konu ihaleye ilişkin olarak; başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine 09.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2326 sayılı Kurul Kararı ile mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline ve yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhale dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 

1) Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ekinde sunmuş olduğu ortaklık hisse beyanı ve iş deneyim (iş durum) belgesi ile ilgili olarak idarede tereddüt oluştuğu, istekliden bilgi eksikliği kapsamında 5 gün içerisinde yazılı açıklama talep edildiği ancak isteklinin verilen süre içerisinde açıklamasını sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin 14.02.2007 tarih ve 220 sayılı yazısında, anılan istekli tarafından teklif ekinde sunulan DSİ Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kuzova Pompaj Sulaması I. Kısım İnşaatına ait 26.01.2006 tarihli iş durum belgesinin içeriğinin kesin olarak belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu, iş durum belgesinin değerlendirilebilmesi için belgeye esas olan 74 No.lu hakediş raporu baz alınarak bazı ünitelerin ayrı ayrı fiyatlandırılmış haliyle ilgili idare tarafından tasdik edilmiş bir nüshasının istenildiği, ayrıca verilen ortaklık hisse beyanının 11.01.2006 tarihli olarak imzalandığı, söz konusu belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olup olmadığının yazının tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde istekli tarafından yazılı olarak idareye sunulması gerektiği, aksi takdirde isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı hususu bildirilmiştir.

 

Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.02.2007 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü Proje İnşaat Dairesi Başkanlığına başvurduğu, 74 No.lu hakediş baz alınarak ayrı ayrı fiyatlandırılmış haliyle tasdik edilmiş bir nüshasının talep edildiği, ilgili idarenin 23.02.2007 tarih ve 924 sayılı yazısı ile anılan isteklinin talep etmiş olduğu 74 No.lu hakedişe ait icmal suretlerini gönderdiği ve isteklinin 23.02.2007 tarihinde incelemeye konu ihaleyi yapan idareye firmalarından istenilmiş olan ortaklık hisse beyanı ile 74 No.lu hakedişe ait icmali yazı ekinde gönderdiği anlaşılmıştır.

 

26.03.2007 tarihli ihale komisyonu tutanağında ve 12.04.2007 tarihli ihale komisyon kararında Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin verilen süre içerisinde istenilen açıklamaları sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İdarece anılan firmanın teklif ekinde sunmuş olduğu iş deneyim belgesi ile ilgili olarak firmadan istenilen açıklamanın başka bir idareden talep edilen bir bilgi/belge niteliğinde olması ve söz konusu bilgi/belgenin iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından verileceği, isteklinin süresi içerisinde ilgili idareye başvurduğu hususları göz önüne alındığında bilgi/belgenin geç verilmesinin isteklinin kusurundan kaynaklanan bir durum olmadığı düşünülmektedir. Kaldı ki, Yapım İşleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Komisyonların İnceleme Yetkisi” başlıklı 57 inci maddesinde ihale komisyonlarının isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla sözleşme, hakediş raporları gibi birçok belgeden gerekli gördüklerini isteyebileceği hükme bağlanmış olup, idarenin iş deneyim belgesi ile ilgili bilgileri belgeyi düzenleyen idareden sorabileceği de değerlendirilmiştir. Bu belgelerin isteklilerden doğrudan istenmesi halinde isteklilerin başka idare ve ihalenin yapılacağı başka bir yerden bilgi getireceği dikkate alınarak makul bir sürenin verilmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla; Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin idarece istenilen açıklamaları eksiksiz olarak sunduğu ancak istenilen bilgilerden birinin başka bir idareye bağlı bilgi niteliğinde olması ve bu idarenin bilgiyi istekliye 5 günden daha geç sürede göndermesi nedeniyle istekliden kaynaklanmayan bir gerekçeyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif ekinde sunulan Ortaklık/Hisse Beyanının Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümün F maddesinin (b) bendi hükmüne uygun olarak sunulduğu ancak belgenin 11.01.2006 tarihli olarak imzalandığı görülmüştür. Sunulan Ortaklık/Hisse Beyanında idare adının ve İhale Kayıt Numarası (İKN) nın doğru olarak yazıldığı ve başvuru sahibinin beyanını gerektiren bir ortaklığının bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            İhale kayıt numarası ve idarenin adının doğru olduğu dikkate alındığında imza tarihinin fiilen gerçekleşme imkanının bulunmadığı, söz konusu imza tarihinin maddi hata olduğu, idarenin de bu çerçevede bu hususu bilgi eksikliği olarak değerlendirdiği ve bilgi eksikliği kapsamında başvuru sahibine 5 günlük süre tanıyarak bilgi eksikliğini tamamlamasını istediği ancak başvuru sahibinin bilgiyi süresinde tamamlamadığı gerekçesiyle teklifini değerlendirme dışı bıraktığı görülmüştür.

 

            Bu itibarla; yukarıda başvuru sahibinin birinci iddiasında yer alan “bilgi tamamlatma süresi” konusuna ilişkin olarak yapılan değerlendirme ile bu iddia birlikte irdelendiğinde başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde bulunmamıştır.

 

            3) İdari şartnamenin 32.2.3 maddesinde “Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.” düzenlemesi,

 

Anılan şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI ncı bölümünün A maddesinde “Teklif fiyatlar, ihale dokümanı içerisinde mühürlü olarak verilen Birim Fiyat tariflerine yazılmalıdır. Birim Fiyat tariflerine teklif fiyatları yazılmamış olan teklifler, değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif Birim fiyatı ile birim fiyat tariflerinde yazılan teklif birim fiyatlarda farklılık olması halinde Birim Fiyat tarifindeki teklif birim fiyat esas alınacaktır. İhale dokümanıyla birlikte verilen birim fiyat tarifleri yukarıda belirtilen şekilde doldurularak teklif zarfı içerisinde kaşe basılıp imzalanarak geri verilecektir. Birim Fiyat tariflerinde imza ve kaşesi bulunmayan veya zarfı içinde Birim Fiyat tarifleri bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

23.02.2007 tarihli teklif düzeltme tutanağında; ihale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda bazı isteklilerin teklif dosyası içerisinde sunulan teklif mektubu ve eklerinde aritmetik hataların tespit edildiği ve bu düzeltmelerin re’sen yapıldığı belirtilmiştir. Bu kapsamda 5 isteklinin teklifinde yukarıda anılan şartname maddeleri doğrultusunda idarece düzeltme yapıldığı ve idarenin 5 istekliden düzeltilmiş teklifin kabul edilip edilmediği hususunun sorulduğu ve isteklilerin süresi içerisinde idareye düzeltilmiş teklifleri kabul ettiklerini bildirdikleri görülmüştür.

 

İdarece, düzeltilmiş teklifi ilk teklifine oranla çok yükselen M. Arslan İnş. Müh. Mim. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ekşi İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığından geçici teminat mektubu, iş deneyim belgesi ile ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin düzeltilmiş teklif bedeline uygun olarak yenilenmesi gerektiği bildirilmiş ancak anılan isteklinin idareye gönderdiği 05.03.2007 tarihli faks iletisinde, düzeltilmiş teklifi kabul etmekle beraber istenilen iş deneyim belgesi ve teminatı sağlayamayacağını belirttiği anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonunun 26.03.2007 tarihli yeniden değerlendirme tutanağında; 23.02.2007 tarihli teklif düzeltme tutanağındaki teklif düzeltmelerinin Kamu İhale Kurulunun 2006/UY.Z-1853 sayılı Kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden değerlendirildiği, idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde yer alan “birim fiyat tariflerine fiyat yazılması ve bu fiyatların esas alınarak teklif mektubu ile eki cetvelin düzeltilmesinin” aritmetik hata olarak kabul edilmesinin yanlış olduğu sonucuna varıldığı,

 

Bu kapsamda Kamer İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Bakır İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin teklif mektubu eki cetvelde aritmetik hata bulunduğu ancak M.Arslan İnş. Müh. Mim. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ekşi İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı, Fatih Petrol İnş. San. A.Ş. ve Paragon İnş. Bil. Elk. Dan. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ateş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Burakgazi İnş. İth. İhr. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının birim fiyat tarifleri esas alınarak teklif eki cetvellerde idarece yapılan düzeltmenin aritmetik hata olarak değerlendirilemeyeceği ve bu nedenle sunmuş oldukları ilk teklif fiyatlarının geçerli kabul edilmesine karar verildiği görülmüştür.

 

Her ne kadar idarece birim fiyat tariflerinin esas alınması ve buna göre teklif mektubu ile eki cetvelin düzeltilmesi hususunda yapılan işlemin hatalı olduğu görülerek düzeltme yapılmış olmakla birlikte idarece bu konuda ihale dokümanında yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı ve M. Arslan İnş. Müh. Mim. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ekşi İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının birim fiyat tariflerinde yazmış olduğu fiyatların esas alınması sonucunda bulunan teklif bedelinin çok yüksek çıkması, bu durumda anılan isteklinin yeni fiyata göre iş deneyim belgesi ile geçici teminatı sağlayamaması nedeniyle idarenin yaptığı hatalı düzenlemenin farkına vardığı ve yapılan düzenlemeyi uygulama kabiliyetinin kalmadığı değerlendirilmiştir.

 

4) 27.12.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4.2.3 maddesinde “İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler. Bu belgelerde, son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin %15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin %12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.” düzenlemesi,

 

            Anılan ilanın “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde; “İlanın 4.2.3 maddesinde istenilen isteklinin iş hacmini gösteren belgeler;

            İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yıla ait belgeleri sunabilirler. Belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları ile yeterlik şartının sağlanmaması halinde ise son altı yıla kadar ki belgeler sunulabilir ve bu belgelerin sunulduğu yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamede ise söz konusu hususa ilişkin hiçbir düzenlemenin yer almadığı anlaşılmıştır.

 

            İdarece ihale ilanı ve idari şartnamede isteklinin iş hacmini gösteren belgelere ilişkin hususlarda; ilanda düzenleme yer alırken idari şartnamede boş bırakılması Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 28 nci maddesinde belirtilen; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y).

            İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

            İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez” hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Bu hükümde idarece hazırlanan ilan metni ile diğer dokümanların birbirine uygun olması gerektiği belirtilmektedir. İncelemeye konu ihalede yapılan bu aykırılık ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu gibi dokümanda yer almayan hususlara ilanda yer verilemeyeceği yolundaki 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine de aykırılık taşımaktadır.

           

            Bu itibarla; ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Adem KAMALI

                                                                                                 Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul