En son güncellemeler 7 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2415
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :103
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2415
Şikayetçi:
 Gelişim İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti., Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. 32.Sokak No:17/9 Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası 9. Bölge Müdürlüğü, Kocasinan Bulvarı No:147 38090 Kocasinan / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.06.2007 / 16378
Başvuruya konu ihale:
 2006/193552 İhale Kayıt Numaralı “Yahyalı-Derebağı (Kayseri) Grup İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.07.2007 tarih ve 06.03.50.0120/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası 9.Bölge Müdürlüğü’nce 25.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yahyalı-Derebağı (Kayseri) Grup İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Gelişim İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 02.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.06.2007 tarih ve 16378 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif değerlendirmesi sonucunda teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibinin 18.05.2007 tarihli dilekçesinde özetle; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine göre idarece kaynakların verimli kullanılmadığı, birim fiyat tarifleri ve projede işin içeriğini etkilemeyecek derecede detaylara girildiği, birim fiyat tarifleri ile proje arasında çelişkiler olduğu, projelerin yeterli ölçüde detay ve bilgi içermediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihaleye 18 isteklinin teklif verdiği, geçerli olduğu belirlenen 9 teklife ilişkin olarak; ihale komisyonu kararı ile Kamu İhale Genel Tebliğinde yayımlanan formüle göre aşırı düşük teklif sınır değerinin tespit edildiği, teklif fiyatları sınır değerin altında kalan 5 istekliden tekliflerine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi kapsamında yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, kullanılan avantajlı koşullar ve yapım işinin özgünlüğü hususları dikkate alınmak suretiyle yazılı açıklama istenilmesine karar verildiği,

 

            Haysel İnş. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Alken İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Gelişim İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., M. Arslan İnş. Müh. Mim. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ekşi İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı ve Dirgün İnş. Turz. Doğ. Teks. Gıd. Tic. Ltd. Şti.’nin idarece verilen tarihe kadar aşırı düşük teklif sorgulama yazılarına cevap verdikleri, teklif ekinde sunmuş oldukları analizlere ek olarak aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamaları ile proforma faturaların verildiği görülmüştür.

 

            İdarece, adı geçen istekliler tarafından verilen açıklamalar ve teklif ekinde sunulan analizlerin, ihale dosyası içerisinde yer alan projelere ve birim fiyat tariflerine uygun olmadığı belirlenerek 5 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve 12.04.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Fetvacı Kardeşler İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde kaldığı ve komisyon kararının ihale yetkilisince onaylandığı tespit edilmiştir.

 

            İdare tarafından teklif eki hesap cetvelinde yer alan 64 iş kalemine ilişkin olarak isteklilerin teklifleri ekinde yer vermiş oldukları analizlerin her birinin ayrıntılı olarak incelendiği ve sunulan analizleri oluşturan kalemlerde eksiklikler olduğunun belirtildiği ve bu nedenle isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmediği ve tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır.

 

            İdarenin ihale dokümanı içerisinde isteklilere vermiş olduğu teklif mektubu eki cetvelde yer alan işler incelendiğinde, imalatların iş kalemi bazında değil iş grubu şeklinde verildiği, söz konusu iş gruplarının içerisinde birçok iş kaleminin yer aldığı görülmüştür.

 

            İdarenin iş kalemlerine ilişkin olarak öngördüğü miktarlarla isteklilerin hesapladığı iş miktarlarının birebir örtüşmesinin beklenemeyeceği, idarenin iş kalemleri bazında birim fiyat teklif cetvelini oluşturup isteklilere vermesi durumunda söz konusu farklılıkların oluşmayacağı ve aşırı düşük tekliflerin de esas itibariyle teklif edilen birim fiyatlar üzerinden değerlendirileceği, tüm isteklilerin aynı miktarlara verilen birim fiyatlar üzerinden teklif vereceği hususları dikkate alındığında bütün isteklilerin eşit olarak değerlendirilmiş olacağı anlaşılmıştır.

 

            İdarenin isteklilere vermiş olduğu listenin birim fiyat hesap cetveli niteliği taşımadığı, listenin ana iş gruplarını gösterdiği, bu durumda da iş kalemlerinin miktarlarının belli olmadığı, ihale üzerinde kalan istekli de dahil olmak üzere tüm isteklilerin hesaplamış olduğu miktarların iş kalemlerine göre farklılaştığı ve bu farklılıkları esas alarak aşırı düşük teklif kapsamındaki isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            Sonuç olarak; aşırı düşük teklif olarak değerlendirilen 5 isteklinin analizleri ve aşırı düşük teklif açıklamaları uygun olduğundan idarece bu tekliflerin yeterli görülerek ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

 

            B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ekinde sunmuş olduğu iş deneyim (iş durum) belgesi ile ilgili olarak idarede tereddüt oluştuğu, istekliden bilgi eksikliği kapsamında 5 gün içerisinde yazılı açıklama talep edildiği ancak isteklinin verilen süre içerisinde açıklamasını sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin 14.02.2007 tarih ve 220 sayılı yazısında, anılan istekli tarafından teklif ekinde sunulan DSİ Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kuzova Pompaj Sulaması I. Kısım İnşaatına ait 26.01.2006 tarihli iş durum belgesinin içeriğinin kesin olarak belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu, iş durum belgesinin değerlendirilebilmesi için belgeye esas olan 74 No.lu hakediş raporu baz alınarak bazı ünitelerin ayrı ayrı fiyatlandırılmış haliyle ilgili idare tarafından tasdik edilmiş bir nüshasının istenildiği, yazının tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde adı geçen istekli tarafından yazılı olarak idareye sunulması gerektiği, aksi takdirde isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı hususu bildirilmiştir.

 

Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.02.2007 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü Proje İnşaat Dairesi Başkanlığına yazdığı yazıda anılan idare tarafından düzenlenen iş durum belgesinin içeriğinin kesin olarak değerlendirilebilmesi için 74 No.lu hakediş baz alınarak ayrı ayrı fiyatlandırılmış haliyle, tasdik edilmiş bir nüshasının talep edildiği görülmüştür.

 

DSİ Genel Müdürlüğü Proje İnşaat Dairesi Başkanlığının 23.02.2007 tarih ve 924 sayılı yazısı ile anılan isteklinin talep etmiş olduğu 74 No.lu hakedişe ait icmal suretlerinin gönderildiği anlaşılmıştır.

 

            Adı geçen isteklinin 23.02.2007 tarihinde incelemeye konu ihaleyi yapan idareye yazdığı yazıda, firmalarından istenilmiş olan 74 No.lu hakedişe ait icmalin yazı ekinde gönderildiği belirtilmiştir.

 

26.03.2007 tarihli ihale komisyonu tutanağında ve 12.04.2007 tarihli ihale komisyon kararında Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin verilen süre içerisinde istenilen açıklamaları sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İdarece, Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nden istenilen belgenin sunulması için 5 günlük süre verildiği, bu süreye itiraz edilmediği dolayısıyla anılan isteklinin eksikliğini süresi içerisinde tamamlamadığı görüldüğünden idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde bulunmuştur.

 

            2) İdari şartnamenin 32.2.3 maddesinde “Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.” düzenlemesi,

 

Anılan şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI ncı bölümünün A maddesinde “Teklif fiyatlar, ihale dokümanı içerisinde mühürlü olarak verilen Birim Fiyat tariflerine yazılmalıdır. Birim Fiyat tariflerine teklif fiyatları yazılmamış olan teklifler, değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif Birim fiyatı ile birim fiyat tariflerinde yazılan teklif birim fiyatlarda farklılık olması halinde Birim Fiyat tarifindeki teklif birim fiyat esas alınacaktır. İhale dokümanıyla birlikte verilen birim fiyat tarifleri yukarıda belirtilen şekilde doldurularak teklif zarfı içerisinde kaşe basılıp imzalanarak geri verilecektir. Birim Fiyat tariflerinde imza ve kaşesi bulunmayan veya zarfı içinde Birim Fiyat tarifleri bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

23.02.2007 tarihli teklif düzeltme tutanağında; ihale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda bazı isteklilerin teklif dosyası içerisinde sunulan teklif mektubu ve eklerinde aritmetik hataların tespit edildiği ve bu düzeltmelerin re’sen yapıldığı belirtilmiştir. Bu kapsamda 5 isteklinin (M. Arslan İnş. Müh. Mim. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ekşi İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı, Fatih Petrol İnş. San. A.Ş., Kamer İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Paragon İnş. Bil. Elk. Dan. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ateş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Burakgazi İnş. İth. İhr. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı ve Bakır İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.) teklifinde yukarıda anılan şartname maddeleri doğrultusunda idarece düzeltme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin 23.02.2007 tarih ve 270, 271, 272, 273, 274 sayı ile beş istekliye yazdığı yazılarda, ihale komisyonu tarafından düzeltilmiş teklifin kabul edilip edilmediği hususunun 5 gün içerisinde idareye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Anılan isteklilerin süresi içerisinde idareye düzeltilmiş teklifleri kabul ettiklerini bildirdikleri görülmüştür. Bunun üzerine idarenin M. Arslan İnş. Müh. Mim. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ekşi İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığına yazdığı 01.03.2007 tarih ve 295 sayılı yazıda ilk teklif bedeline göre verilmiş olan geçici teminat mektubu, iş deneyim belgesi ile ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin düzeltilmiş teklif bedeline uygun olarak yenilenmesi gerektiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

Anılan isteklinin idareye gönderdiği 05.03.2007 tarihli faks iletisinde, düzeltilmiş teklifi kabul etmekle beraber istenilen iş deneyim belgesi ve teminatı sağlayamayacağını belirttiği anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonunun 26.03.2007 tarihli yeniden değerlendirme tutanağında; 23.02.2007 tarihli teklif düzeltme tutanağındaki teklif düzeltmelerinin Kamu İhale Kurulunun 2006/UY.Z-1853 sayılı Kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden değerlendirildiği, idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde yer alan “birim fiyat tariflerine fiyat yazılması ve bu fiyatların esas alınarak teklif mektubu ile eki cetvelin düzeltilmesinin” aritmetik hata olarak kabul edilmesinin yanlış olduğu sonucuna varıldığı,

 

Bu kapsamda Kamer İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Bakır İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin teklif mektubu eki cetvelde aritmetik hata bulunduğu ancak M.Arslan İnş. Müh. Mim. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ekşi İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı, Fatih Petrol İnş. San. A.Ş. ve Paragon İnş. Bil. Elk. Dan. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ateş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Burakgazi İnş. İth. İhr. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının birim fiyat tarifleri esas alınarak teklif eki cetvellerde idarece yapılan düzeltmenin aritmetik hata olarak değerlendirilemeyeceği ve bu nedenle sunmuş oldukları ilk teklif fiyatlarının geçerli kabul edilmesine karar verildiği görülmüştür.

 

İdarece birim fiyat tariflerinin esas alınması ve buna göre teklif mektubu ile eki cetvelin düzeltilmesi hususunda yapılan işlemin hatalı olduğu görülerek işlemin düzeltildiği anlaşıldığından bu konuda ihale dokümanında yapılan düzenlemenin esasa etkili olmadığı değerlendirilmiştir.

 

3) 27.12.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4.2.3 maddesinde “İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler. Bu belgelerde, son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin %15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin %12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamede ise söz konusu hususa ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı anlaşılmıştır.

           

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 28 nci maddesinde; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y).

            İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

            İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez” hükmü bulunmaktadır.

 

            Bu hükümden hareketle; idarece ihale ilanı ile ihale dokümanının farklı şekilde düzenlenmesinin 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine de aykırı olduğu anlaşılmakla birlikte, bu düzenleme nedeniyle ihaleye katılamadıkları yönünde bir şikayet başvurusunun olmadığı görüldüğünden mevcut düzenlemenin anılan ihalede esasa etkili olmadığı değerlendirilmiştir.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

1) Yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İhale dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 

1) Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ekinde sunmuş olduğu iş deneyim (iş durum) belgesi ile ilgili olarak idarede tereddüt oluştuğu, istekliden bilgi eksikliği kapsamında 5 gün içerisinde yazılı açıklama talep edildiği ancak isteklinin verilen süre içerisinde açıklamasını sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin 14.02.2007 tarih ve 220 sayılı yazısında, anılan istekli tarafından teklif ekinde sunulan DSİ Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kuzova Pompaj Sulaması I. Kısım İnşaatına ait 26.01.2006 tarihli iş durum belgesinin içeriğinin kesin olarak belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu, iş durum belgesinin değerlendirilebilmesi için belgeye esas olan 74 No.lu hakediş raporu baz alınarak bazı ünitelerin ayrı ayrı fiyatlandırılmış haliyle ilgili idare tarafından tasdik edilmiş bir nüshasının istenildiği, yazının tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde istekli tarafından yazılı olarak idareye sunulması gerektiği, aksi takdirde isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı hususu bildirilmiştir.

 

Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.02.2007 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü Proje İnşaat Dairesi Başkanlığına başvurduğu, 74 No.lu hakediş baz alınarak ayrı ayrı fiyatlandırılmış haliyle tasdik edilmiş bir nüshasının talep edildiği, ilgili idarenin 23.02.2007 tarih ve 924 sayılı yazısı ile anılan isteklinin talep etmiş olduğu 74 No.lu hakedişe ait icmal suretlerini gönderdiği ve isteklinin 23.02.2007 tarihinde incelemeye konu ihaleyi yapan idareye firmalarından istenilmiş olan 74 No.lu hakedişe ait icmali yazı ekinde gönderdiği anlaşılmıştır.

 

26.03.2007 tarihli ihale komisyonu tutanağında ve 12.04.2007 tarihli ihale komisyon kararında Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin verilen süre içerisinde istenilen açıklamaları sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İdarece anılan firmanın teklif ekinde sunmuş olduğu iş deneyim belgesi ile ilgili olarak firmadan istenilen açıklamanın başka bir idareden talep edilen bir bilgi/belge niteliğinde olması ve söz konusu bilgi/belgenin iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından verileceği, isteklinin süresi içerisinde ilgili idareye başvurduğu hususları göz önüne alındığında bilgi/belgenin geç verilmesinin isteklinin kusurundan kaynaklanan bir durum olmadığı düşünülmektedir. Kaldı ki, Yapım İşleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Komisyonların İnceleme Yetkisi” başlıklı 57 inci maddesinde ihale komisyonlarının isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla sözleşme, hakediş raporları gibi birçok belgeden gerekli gördüklerini isteyebileceği hükme bağlanmış olup, idarenin iş deneyim belgesi ile ilgili bilgileri belgeyi düzenleyen idareden sorabileceği de değerlendirilmiştir. Bu belgelerin isteklilerden doğrudan istenmesi halinde isteklilerin başka idare ve ihalenin yapılacağı başka bir yerden bilgi getireceği dikkate alınarak makul bir sürenin verilmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla; Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin idarece istenilen açıklamaları eksiksiz olarak sunduğu ancak istenilen bilgilerden birinin başka bir idareye bağlı bilgi niteliğinde olması ve bu idarenin bilgiyi istekliye 5 günden daha geç sürede göndermesi nedeniyle istekliden kaynaklanmayan bir gerekçeyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde bulunmamıştır.

 

            2) İdari şartnamenin 32.2.3 maddesinde “Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.” düzenlemesi,

 

Anılan şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI ncı bölümünün A maddesinde “Teklif fiyatlar, ihale dokümanı içerisinde mühürlü olarak verilen Birim Fiyat tariflerine yazılmalıdır. Birim Fiyat tariflerine teklif fiyatları yazılmamış olan teklifler, değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif Birim fiyatı ile birim fiyat tariflerinde yazılan teklif birim fiyatlarda farklılık olması halinde Birim Fiyat tarifindeki teklif birim fiyat esas alınacaktır. İhale dokümanıyla birlikte verilen birim fiyat tarifleri yukarıda belirtilen şekilde doldurularak teklif zarfı içerisinde kaşe basılıp imzalanarak geri verilecektir. Birim Fiyat tariflerinde imza ve kaşesi bulunmayan veya zarfı içinde Birim Fiyat tarifleri bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

23.02.2007 tarihli teklif düzeltme tutanağında; ihale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda bazı isteklilerin teklif dosyası içerisinde sunulan teklif mektubu ve eklerinde aritmetik hataların tespit edildiği ve bu düzeltmelerin re’sen yapıldığı belirtilmiştir. Bu kapsamda 5 isteklinin teklifinde yukarıda anılan şartname maddeleri doğrultusunda idarece düzeltme yapıldığı ve idarenin 5 istekliden düzeltilmiş teklifin kabul edilip edilmediği hususunun sorulduğu ve isteklilerin süresi içerisinde idareye düzeltilmiş teklifleri kabul ettiklerini bildirdikleri görülmüştür.

 

İdarece, düzeltilmiş teklifi ilk teklifine oranla çok yükselen M. Arslan İnş. Müh. Mim. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ekşi İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığından geçici teminat mektubu, iş deneyim belgesi ile ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin düzeltilmiş teklif bedeline uygun olarak yenilenmesi gerektiği bildirilmiş ancak anılan isteklinin idareye gönderdiği 05.03.2007 tarihli faks iletisinde, düzeltilmiş teklifi kabul etmekle beraber istenilen iş deneyim belgesi ve teminatı sağlayamayacağını belirttiği anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonunun 26.03.2007 tarihli yeniden değerlendirme tutanağında; 23.02.2007 tarihli teklif düzeltme tutanağındaki teklif düzeltmelerinin Kamu İhale Kurulunun 2006/UY.Z-1853 sayılı Kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden değerlendirildiği, idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde yer alan “birim fiyat tariflerine fiyat yazılması ve bu fiyatların esas alınarak teklif mektubu ile eki cetvelin düzeltilmesinin” aritmetik hata olarak kabul edilmesinin yanlış olduğu sonucuna varıldığı,

 

Bu kapsamda Kamer İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Bakır İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin teklif mektubu eki cetvelde aritmetik hata bulunduğu ancak M.Arslan İnş. Müh. Mim. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ekşi İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı, Fatih Petrol İnş. San. A.Ş. ve Paragon İnş. Bil. Elk. Dan. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ateş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Burakgazi İnş. İth. İhr. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının birim fiyat tarifleri esas alınarak teklif eki cetvellerde idarece yapılan düzeltmenin aritmetik hata olarak değerlendirilemeyeceği ve bu nedenle sunmuş oldukları ilk teklif fiyatlarının geçerli kabul edilmesine karar verildiği görülmüştür.

 

Her ne kadar idarece birim fiyat tariflerinin esas alınması ve buna göre teklif mektubu ile eki cetvelin düzeltilmesi hususunda yapılan işlemin hatalı olduğu görülerek düzeltme yapılmış olmakla birlikte idarece bu konuda ihale dokümanında yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı ve M. Arslan İnş. Müh. Mim. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ekşi İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının birim fiyat tariflerinde yazmış olduğu fiyatların esas alınması sonucunda bulunan teklif bedelinin çok yüksek çıkması, bu durumda anılan isteklinin yeni fiyata göre iş deneyim belgesi ile geçici teminatı sağlayamaması nedeniyle idarenin yaptığı hatalı düzenlemenin farkına vardığı ve yapılan düzenlemeyi uygulama kabiliyetinin kalmadığı değerlendirilmiştir.

 

3) 27.12.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4.2.3 maddesinde “İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler. Bu belgelerde, son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin %15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin %12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.” düzenlemesi,

 

            Anılan ilanın “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde; “İlanın 4.2.3 maddesinde istenilen isteklinin iş hacmini gösteren belgeler;

            İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yıla ait belgeleri sunabilirler. Belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları ile yeterlik şartının sağlanmaması halinde ise son altı yıla kadar ki belgeler sunulabilir ve bu belgelerin sunulduğu yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamede ise söz konusu hususa ilişkin hiçbir düzenlemenin yer almadığı anlaşılmıştır.

 

            İdarece ihale ilanı ve idari şartnamede isteklinin iş hacmini gösteren belgelere ilişkin hususlarda; ilanda düzenleme yer alırken idari şartnamede boş bırakılması Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 28 nci maddesinde belirtilen; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y).

            İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

            İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez” hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Bu hükümde idarece hazırlanan ilan metni ile diğer dokümanların birbirine uygun olması gerektiği belirtilmektedir. İncelemeye konu ihalede yapılan bu aykırılık ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu gibi dokümanda yer almayan hususlara ilanda yer verilemeyeceği yolundaki 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine de aykırılık taşımaktadır.

           

            Bu itibarla; ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Adem KAMALI

                                                                                                 Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul