• Karar No: 2007/UY.Z-2416
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :104
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2416
Şikayetçi:
 Enderpen Akgünler Pvc Plastik İnş. Taah. Gıda San. Turz. İht. İhrc. Ltd. Şti., K.Sanayi Sitesi 13.Blok Nu: 16 EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 Edirne Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Hacıilbey (çavuşbey) Mah. Talatpaşa Cad. Eski Sağlık Müd. Binası 22100 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.05.2007 / 15429
Başvuruya konu ihale:
 2007/39759 İhale Kayıt Numaralı “Edirne Çocuk Sitesi Hizmet Binasının Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.07.2007 tarih ve 06.03.75.0111/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Edirne Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce 12.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Edirne Çocuk Sitesi Hizmet Binasının Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Enderpen Akgünler Pvc Plastik İnş. Taah. Gıda San. Turz. İht. İhrc. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.05.2007 tarih ve 15429 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Taşlar İnş. Tah. Paz. Tur. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. ve yetkili vekili Hamdiye Akdağ hakkında Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ihaleye fesat karıştırma suçundan 2007/96 sayılı dosya ile kamu davası açıldığı ve 4734 sayılı Kanunun 58 ve 59 uncu maddeleri gereği işlem tesis edilmesi gerektiği, tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olduğu, Taşlar İnş. Tah. Paz. Tur. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının 58 ve 59 uncu maddeler gereği sözleşme imzalayamayacağından, ihalenin kendilerine verilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında “Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

 

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un11 inci maddesinin birinci fıkrasında “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.” hükmü ve son fıkrasında “Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 69 uncu maddesinde “İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir (standart form KİK023.0/Y).” düzenlemesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nde “İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya İlişkin Açıklamalar” başlığı altında, “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan  aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

2) Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerinde ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

3) Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,

4) Bu durumlarının sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi,


Gerekmektedir.

İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya haklarında kamu davası açılması durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden veya haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir. İhale sürecine göre, ihale komisyonu kararı veya ihale yetkilisinin onayı iptal edilecek ve usulüne uygun olarak verilmiş diğer teklifler değerlendirilmeye tabi tutularak ihale süreci tamamlanacaktır. Bu durum hakkında, usulüne uygun şekilde teklif vermiş olan diğer aday veya isteklilere yazılı olarak bilgi verilecektir.” düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

Hamdiye Akdağ ve Mustafa Taş ve Taşlar İnş. Taah. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti. hakkında açılmış bir kamu davası ve adı geçenlerin bu nedenle ihalelerden yasaklı olup olmadığına ilişkin 04.07.2007 tarihli yazımıza cevaben, İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2007 ve 125 sayılı yazısında Hamdiye Akdağ ve Mustafa Taş hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu davası açıldığından adı geçenlerin 01.05.2007 tarihinde yasaklandığı, Taşlar İnş. Taah. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti. hakkında yasaklama kaydı bulunmadığı belirtilmiştir.

 

Taşlar İnş. Taah. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin ihale işlem dosyasında yer alan belgeler incelendiğinde, kamu ihalelerinden yasaklı olan Mustafa Taş’ın Taşlar İnş. Taah. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti. ile ortaklık veya vekalet ilişkisinin olmadığı; ancak Hamdiye Akdağ’ın şirket vekili olarak belirlendiği, dosya içeriğinde yer alan belgelerin şirket vekili Hamdiye Akdağ tarafından imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Anılan Tebliğ hükümleri gereği bu durumda, ihale üzerinde bırakılan Taşlar İnş. Taah. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti. vekili Hamdiye Akdağ’ın kamu ihalelerinden yasaklı olduğu anlaşıldığından Taşlar İnş. Taah. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılarak usulüne uygun olarak verilmiş diğer tekliflerin değerlendirilmeye tabi tutulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda yer almıştır:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nde yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflere ilişkin olarak “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Vekili yasaklı olan ve değerlendirme dışı bırakılması gereken Taşlar İnş. Taah. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti. dışındaki isteklilerin tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

          Açıklanan nedenlerle;

          1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

          2) Yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen hususun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklinin vekilinin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılmış bir dava dolayısıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğu anlaşılmıştır.

 

             4734 sayılı Kanunun 11 ve 59 uncu maddeleri ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 69 uncu maddesine göre ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle  çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul