En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2417
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :105
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2417
Şikayetçi:
 BŞG Yapı İnşaat Taahhüt Ltd. Şti., Vakıf İş hanı Kat: 5 No: 506 Manisa
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2.Hizmet Binası No:11 Kat:6 9 Eylül Meydanı Basmane / İzmir
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.06.2007 / 17652
Başvuruya konu ihale:
 2007/30406 İhale Kayıt Numaralı “Yenişehir Yarı Açık Pazaryeri Hizmet Binası Yapımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.07.2007 tarih ve 06.04.59.0111/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce 13.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yenişehir Yarı Açık Pazaryeri Hizmet Binası Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak BŞG Yapı İnşaat Taahhüt Ltd. Şti.’nin 14.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.06.2007 tarih ve 17652 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

2) Raporun B bölümünde belirtilen MŞB İnş. Ve Tur. San. ve Tic. A.Ş.’ ye ait iş deneyim belgesinin iptal edilmesi hususunun gereği için  Bornova Belediye Başkanlığı ve bilgi için  MŞB İnş. Ve Tur. San. ve Tic. A.Ş.’ ye bildirilmesine

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede en düşük teklifin firmalarına ait olduğu, ancak firmalarının odaya 01.06.2006 tarihinde kaydolduğu, sundukları ciro belgeleri ve bilançonun firmalarının % 55 hisseye sahip ortağı Kalfaoğlu İnş. Taah. Ltd. Şti.’ne ait olduğu, ayrıca bu belgelerin onay şartını da taşımadığı gibi nedenlerle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Tip idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri” başlıklı 7.2.2. maddesinde “İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin sunulması zorunludur” düzenlemesi,

 

7.2.3. maddesinde “İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait   isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu …………………… verilmesi zorunludur.” düzenlemesi bulunmaktadır.

           

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci ve 38 inci maddelerine göre “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin  ve gelir tablolarının ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” hükmü bulunmaktadır

 

Anılan düzenlemeler uyarınca   Kalfaoğlu İnş. Taah. Ltd. Şti.’ne ait bilanço ve ciro belgelerini sunması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.                                        

 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

MŞB İnş. Ve Tur. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan ve Bornova Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen iş deneyim belgesine göre yüklenici ile işveren arasında sözleşmenin 04.01.2006 tarih ve 00219 sayı ile İzmir 22. noterliği aracılığıyla düzenlendiği, geçici kabul tutanağına göre ise iş bitim tarihinin 15.02.2005 olduğu yani iş bitiminden sonra sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır. Bu itibarla iş deneyim belgesinin geçersiz olduğu ve kullanılamayacağı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) MŞB İnş. Ve Tur. San. ve Tic. A.Ş.’ ye ait iş deneyim belgesinin iptal edilmesi hususunun gereği için  Bornova Belediye Başkanlığı ve bilgi için  MŞB İnş. Ve Tur. San. ve Tic. A.Ş.’ ye bildirilmesine

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İzmir Konak Belediye Başkanlığı’nın 13.04.2007 tarihinde yapmış olduğu 2007/30406 İKN’li ihalede; MŞB İnş. Ve Tur. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan ve Bornova Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen iş deneyim belgesine göre yüklenici ile işveren arasında sözleşmenin 04.01.2006 tarih ve 00219 sayı ile İzmir 22. noterliği aracılığıyla düzenlendiği, geçici kabul tutanağına göre ise iş bitim tarihinin 15.02.2005 olduğu yani iş bitiminden sonra sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır. Geçici Kabul tutanağında işin bitirilme tarihinin 15.02.2005 olarak belirtilmesine rağmen yüklenici ile işveren arasında imzalanan noter onaylı sözleşmede, sözleşme tarihinin 04.01.2006 olarak belirtildiği, dolayısıyla ibraz edilen belgelerden anlaşılacağı üzere iş bitirildikten sonra yüklenici ile işveren arasında sözleşme imzalandığı, Bornova Belediye Başkanlığı’nın da ibraz edilen belgelere göre iş deneyim belgesi düzenleyerek MŞB İnş. ve Tur. San. ve Tic. A.Ş’ne verdiği anlaşılmıştır.Düzenlenen iş deneyim belgesindeki bilgilerle geçici kabul tutanağındaki bilgilerin birbirine tezat olduğu bu sebeple; yüklenici ile işveren arasında 04.01.2006 tarih ve 00219 sayı ile İzmir 22. noterliğince tanzim edilen sözleşmenin sahte olma ihtimali bulunmaktadır. İşin doğası gereği işe başlamadan önce sözleşmenin imzalanmış olmasıdır. Somut olayda işin bitirilmesinden sonra sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır. İbraz edilen ve noter onaylı olan sözleşmenin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı ve gerçekten yapılan bir iş karşılığında düzenlenip düzenlenmediğinin tespiti araştırmaya muhtaçtır. Bu araştırmanın yapılabilmesi ve resmi makamlara ibraz edilen sözleşmenin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığının tespit edilebilmesi için Bornava Cumhuriyet  Savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği gerekçesiyle söz konusu karara katılıyorum.

 

 

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul