• Karar No: 2007/UY.Z-2419
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :108
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2419
Şikayetçi:
 Fresenius Medikal Hizmetleri A.Ş., Eski Büyükdere Caddesi Giz 2000 Plaza Kat.17 7 Maslak Merkez İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sürmene Devlet Hastanesi Baştabipliği Soğuksu Mah. 61600 Sürmene TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.06.2007 / 16006
Başvuruya konu ihale:
 2007/31228 İhale Kayıt Numaralı “Diyaliz Ünitesi Su Arıtma Sistemi Alımı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 06.04.01.0026/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sürmene Devlet Hastanesi ’nce 20.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Diyaliz Ünitesi Su Arıtma Sistemi Alımı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Fresenius Medikal Hizmetleri A.Ş.’nin 10.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.06.2007 tarih ve 16006 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin 2.1.13 üncü maddesinde sistem ile diyaliz merkezine dağıtılan boruların Avrupa Farmakopedansında tarif edilen diyaliz suyu kalitesini bozmayacak özellikte PEXa (Çapraz bağlı polietilen malzemenin a sınıfı) malzemeden olmasının istendiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin anılan PEXa malzemeyi şu ana kadar kurduğu hiçbir sistemde kullanmadığı, teknik şartnamenin 2.1.14 üncü maddesinde ise saf su dağıtım sirkülasyon pompasında sudaki olabilecek bakteri ve endotoksinleri Avrupa Farmakopedansındaki limitlere düşürebilecek nitelikte ve filtre değişim aralığı minimum 2 yıl olan 1 adet ultra filtre olmasının istendiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği filtrenin sarf malzeme ömrünün 3 ay olduğu ve teknik şartnameyi karşılamadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhalenin konusu, Sağlık Bakanlığı Sürmene Devlet Hastanesi nin diyaliz servisinde kullanılacak olan hemodiyaliz cihazları için su arıtma sistemi kurulması işidir.

 

İşin Teknik Şartnamesinin 2.1.13 üncü maddesinde sistem ile diyaliz merkezine dağıtılan boruların Avrupa Farmakopedansında tarif edilen diyaliz suyu kalitesini bozmayacak özellikte PEXa (Çapraz bağlı polietilen malzemenin a sınıfı) malzemeden olması, 2.1.14 üncü maddesinde ise Endotoksin filtre değişim aralığının minimum 2 yıl olması istenmektedir.

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşlerin denetimi” başlıklı 15 incı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında; “Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir.

...

Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan,  kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre işi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca işin yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.” hükmü ile,

 

“Yapı denetim görevlisinin yetkileri” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.” hükmü bulunmaktadır.

 

İhale konusu işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunup bulunmadığına yönelik inceleme ise Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Kabul İşlemleri” bölümündeki hükümler uyarınca idarece işin tamamlanmasından sonra oluşturulacak geçici kabul komisyonu ile teminat süresinden sonra oluşturulacak kesin kabul komisyonu marifetiyle yapılmaktadır.

 

Bu nedenle yapım işi ihalelerinde işin yapımında kullanılacak malzemelerin teknik şartnameye uygun olup olmadığına yönelik inceleme tekliflerin değerlendirilme aşamasında ihale komisyonunca yapılmayıp, sözleşmenin uygulanması safhasında idare tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin Renalin Marka R.O. cihazını kullanan bir sistem kurmayı teklif ettiği, iddia konusu PEXa borular ile Ultra Filtrenin idarenin ihtiyacı olan su arıtma sistemin kurulmasında kullanılacak bağımsız parçalar olduğu, bunların tüm firmalarca alınabileceği ve Renalin Marka cihazla birlikte kullanılabileceği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Şartnameye Uygunluk Belgesinin verildiği, söz konusu belgenin işin teknik şartnamesi ile bire bir aynı olduğu, teklif edilen sistem bütünüyle hazır bir ürün olmadığından teknik şartnameye uygunluğunun ancak sistemin kurulmasından sonra anlaşılabileceği ve işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığının yapı denetim görevlisi ile kabul komisyonlarınca denetleneceği hususları birlikte değerlendirildiğinde, ihale komisyonunca anılan isteklinin teklifinin teknik şartnameye uygun bulunmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul