En son güncellemeler 7 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2420
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :109
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2420
Şikayetçi:
 Gür-Ya İnşaat Proje ve Restorasyon San. Tic. Ltd. Şti., Turan Güneş Bulvarı 75/6 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kalecik Belediye Başkanlığı, İstasyon Caddesi No:1 Kalecik/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.07.2007 / 19670
Başvuruya konu ihale:
 2007/80024 İhale Kayıt Numaralı “Kalecik Kalesi Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 06.0556.G020/2007-22 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kalecik Belediye Başkanlığı tarafından  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kalecik Kalesi Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi” ihalesine ilişkin olarak Gür-Ya İnşaat Proje ve Restorasyon San. Tic. Ltd. Şti.,’nin 09.07.2007 tarih ve 19670 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevinin bulunduğu, bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından, başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ilan ve idari şartnamede yer alan; “Bu ihalede benzer iş olarak, 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair Benzer iş grupları listesinin B Üstyapı (bina) grubu işlerde açıklanan 1 grup işleri yapmış olması ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Yüksek mimar veya mimar olmalıdır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Eski eser tescilli yapıların proje yapım işi ve restorasyon onarım işi yönetmeliğe göre diploma ile ihaleye katılmanın mümkün olmadığı, dolayısıyla ilan ve idari şartnamedeki benzer iş düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru dilekçesi ve ekleri üzerinde yapılan inceleme üzerine Ankara Kalecik Kalesinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu ve Kültür Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığınca korunması gereken eski eserler kapsamına alındığı ve tescilli olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (i) bendinde, “21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımlarıbu kanunun istisnaları arasında sayılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenle, başvuru sahibinin şikayetinin, istisna kapsamında sayılan bir işe ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul