En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2423
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :114
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2423
Şikayetçi:
 Sentim Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. A.Ş adına vekaleten Av. Deniz ARSLAN Bilkent 2.Cad. Cyber Plaza No:701 Bilkent/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Köy Hizmetleri Burdur İl Müdürlüğü, Tefenni Yolu 15100-BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.06.2007 / 18581
Başvuruya konu ihale:
 2007/47981 İhale Kayıt Numaralı “Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Sorumluluk Sahasında Kullanılmak Üzere Kent Güvenlik Yönetim Projesi (Mobese) Yapımı ve Sistemi Alımı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.07.2007 tarih ve 06.0523.G020/2007-19 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Köy Hizmetleri Burdur İl Müdürlüğü’nce 28.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Sorumluluk Sahasında Kullanılmak Üzere Kent Güvenlik Yönetim Projesi (Mobese) Yapımı ve Sistemi  Alımı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Sentim Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. A.Ş adına vekaleten Av. Deniz ARSLAN 08.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet  başvurusunun, idarenin 20.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  28.06.2007 tarih ve 18581 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri   incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede; idarenin anılan ihaleye teklif sunan isteklilerin hiç birinin teklif ekinde “Yapı Araçları Taahhütnamesi ve Yapı Araçları Bildirisinin” bulunmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, ancak idari veya teknik şartnamede; “Yapı Araçları Taahhütnamesi ve Yapı Araçları Bildirisinin” teklif ekinde sunulması gerektiğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı, dolayısıyla idarenin bu gerekçeyle ihaleyi iptal etmesinin mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

İdare tarafından söz konusu ihalenin iptaline ilişkin belirtilen gerekçe ile sınırlı olarak ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede;     

4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;

İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 Aynı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde;

37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. 

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

 İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. 

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.”hükmü yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 42 nci maddesinde;

 

  İdare, ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeler isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri belirleyebilir (standart formlar KİK041.0/Y, KİK042.0/Y)., hükmü,

 

Son fıkrasında ise; “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin istenilmesi ve bunlar üzerinden yeterlik kriteri öngörülmesi halinde, istenecek belgeler ve bunların taşıyacağı şartlar idarece belirlenecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye 3 adet isteklinin katıldığı, söz konusu isteklilerden; İstanbul Ulaşım Haberleşme ve Güvenlik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş’nin teklif mektubu, geçici teminat mektubu ve diğer verilmesi gereken belgelerinden hiçbirinin sunulmadığı, diğer istekli olan Meteksan Sistem ve Bilgisayar Teknolojileri A.Ş’nin yapı araçları taahhütnamesi, yapı araçları bildirisi, iş deneyim belgesi, iş deneyim belgesinin bir başkasına kullandırılmayacağına dair noter onaylı taahhütnamenin sunulmadığı, başvuru sahibi Sentim Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. A.Ş’nin ise yapı araçları taahhütnamesinin teklif ekinde sunulmadığı ve dolayısıyla geçerli teklif kalmadığından idarece ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 6.1 nci maddesinde ihale dokümanında yer alması gereken belgelerin belirtildiği, anılan maddenin 6.1.e maddesinde; yapı araçları taahhütnamesi (KİK041.0/Y), yapı araçları bildirisi (KİK042.0/Y) standart formların doküman ile birlikte verildiği,  aynı şartnamenin 7.3.2 ve 7.3.3 maddelerinin düzenlenmeyip boş bırakıldığı, yapı araçları taahhütnamesinde yer alacak araçların belirlenmediği, anılan belgeleri sunmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul