• Karar No: 2007/UY.Z-2428
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :1
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2428
Şikayetçi:
 Yavuz Mühendislik / Murat YAVUZ Dulkadiroğlu Cad. Tezcanlar İş Merkezi Kat: 2 Elbistan/K.MARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Kam. Har. Etüt Dai. Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2007 / 19455
Başvuruya konu ihale:
 2007/52757 İhale Kayıt Numaralı “Afşin Elbistan (B) Termik Santrali İnşaat- Araç Bakım, Yedek Vardiya İtfaiye; İşçi Soyunma ve Revir; Sosyal Tesis Binaları Yapım ve Alt Yapı İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.07.2007 tarih ve 06.05.50.0075/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Kam. Har. Etüt Dai. Başkanlığı’nca 31.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Afşin Elbistan (B) Termik Santrali İnşaat- Araç Bakım, Yedek Vardiya İtfaiye; İşçi Soyunma ve Revir; Sosyal Tesis Binaları Yapım ve Alt Yapı İşleri” ihalesine ilişkin olarak Yavuz Mühendislik / Murat YAVUZ’un18.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.07.2007 tarih ve 19455 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Kam. Har. Etüt Dai. Başkanlığı  tarafından yapılan “Afşin Elbistan (B) Termik Santrali İnşaat- Araç Bakım, Yedek Vardiya İtfaiye; İşçi Soyunma ve Revir; Sosyal Tesis Binaları Yapım ve Alt Yapı İşleri”  ihalesinde vermiş oldukları teklifin, teklifleri kapsamında bilanço ibraz edilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak kendilerinin işe ait idari şartname ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine uygun şekilde teklif vermiş oldukları  iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin İsteklinin Bilançosu Ve Eşdeğer Belgeler “ başlıklı 37. maddesinde;

 Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin istenilmesi zorunludur.

Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler istenebilir.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ den küçük olması,

Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son üç yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin de yeterlik şartını sağlamaması halinde, belgenin ait olduğu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki belgeler sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” hükmü yer almaktadır.

İdareden temin edilen ihale işlem dosyasının  incelenmesi sonucunda, idarece hazırlanan idari şartnamenin 7.2.2 maddesinin yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin, teklif dosyası kapsamında mali, yeterliğe ilişkin olarak sunmuş olduğu belge incelendiğinde, “işletme hesabında defter tutanlar ile serbest meslek erbabına ilişkin performans bilgileri” ni sunmuş olduğu ve içeriğinde sadece gelir ve gider bilgilerinin yer aldığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca, başvuru sahibi tarafından bilanço esasına göre defter tutulmadığından, bu belgenin içeriğinde anılan yönetmelik hükümlerinde yer alan asgari oranlara ilişkin bilgilerin yer almadığı, dolayısıyla bilanço veya eşdeğer belgeler niteliğinde sayılamayacağı dikkate alındığında, idarece gerçekleştirilen işlem yerinde olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları yerinde bulunmamıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul