En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2430
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :3
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2430
Şikayetçi:
 Ali TORAMAN, Hastane Yanı Saim Tokatlı Cad. No:12 Taşköprü KASTAMONU
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 23 Bölge Müdürlügü, İnönü Mah. Rauf Denktaş Cad. No:53 KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.07.2007 / 20152
Başvuruya konu ihale:
 2007/77998 İhale Kayıt Numaralı “DSİ 232. Şube Taşkın Tesis Onarım İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.07.2007 tarih ve 06.05.77.0170/2007-30 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            DSİ 23 Bölge Müdürlügü’nce 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan DSİ 232. Şube Taşkın Tesis Onarım İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Ali TORAMAN’ın 13.07.2007 tarih ve 20152 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde, Çevre ve Orman Bakanlığından söz konusu ihale için “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadan ihale edildiği iddia edilmektedir.

           

Yapılan incelemede;

 

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;Çevre ve Orman Bakanlığından söz konusu ihale için “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadan ihale edildiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;“İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

26.06.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında; işin adının, DSİ 232. Şube Taşkın Tesis Onarım İnşaatı işi olduğu ve bu iş kapsamında 125,62 M Beton Ağırlık Duvarı, 448,00 M Taban Betonu, 7 Adet Toplam Uzunluğu 498,66 M Beton Birit ve Önüne Taş Dolgu imalatlarının yapılacağı bilgisinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

İddia konusu ile ilgili olarak idare tarafından; ihaleye konu iş ile aynı nitelikteki 2006 yılında ihale edilen DSİ 232. Şube Taşkın Tesis Onarım İnşaatı” işi için Kastamonu Valiliği İl ve Çevre Orman Müdürlüğünden taşkın tesis onarım inşaatı işlerinin ÇED Yönetmeliği kapsamında olup olmadığı bilgisinin istenilmesi üzerine Kastamonu Valiliği İl ve Çevre Orman Müdürlüğü tarafından idarece yapılacak onarım işlerinin ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirildiği ve projenin inşaat ve işletme aşamalarında çevre kalitesinin korunması, zararların en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması yönünde yazı yazıldığı, bu gerekçeyle ihale konusu için ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirildiği bilgisi içeren 17.07.2007 tarih ve 10287 sayılı faks iletisi ve ekinde Kastamonu Valiliği İl ve Çevre Orman Müdürlüğü yazısı gönderilmiştir.

 

İdarenin yazısı ve ekleri ile ihale ilanından ihale konusu işin taşkın koruma işi olmadığı, mevcut taşkın koruma tesisi onarım işi olduğu anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince iddiaların uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul