En son güncellemeler 7 Mayıs 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2432
  • Toplantı No: 2006/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2006/041
Gündem No :5
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2432
Şikayetçi:
 Murat ÇELİK, Ahmet Rasim Sokak No:16 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ XX. Bölge Müdürlüğü, DSİ 201. Şube Müdürlüğü, Şeyhadil Mah. Girne Cad. Asri No:7 Merkez KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.06.2007 / 18365
Başvuruya konu ihale:
 2007/73971 İhale Kayıt Numaralı “Aksu Çayı Taşkın Kontrol Tesisi VI. Kısım İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.07.2007 tarih ve 06.04.98.0170/2007-26 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            DSİ XX. Bölge Müdürlüğü, DSİ 201. Şube Müdürlüğü’nce 16.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Aksu Çayı Taşkın Kontrol Tesisi VI. Kısım İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Murat  ÇELİK´nin 26.06.2007 tarih ve 18365 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Çevre ve Orman Bakanlığından söz konusu ihale için “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadan ihale edildiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;“İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede, ihale konusu işin Çevre Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin “Seçme, Eleme Kriterlerine Tabi Projeler” başlıklı 15 inci maddesinin (a) bendi kapsamında EK-II listesinde (21 inci maddesinin d bendi) yer alan projelerden olduğu tespit edilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki “Bakanlık 15 inci maddenin (a), (b), (c) bendinde yer alan projeleri, EK-IV´deki kriterler çerçevesinde inceler ve değerlendirir. Bakanlık, bu aşamada gerekli görülmesi halinde proje sahibinden projesi ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilir. Bakanlık on beş işgünü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlayarak proje hakkında "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararını beş işgünü içinde verir, kararı Valiliğe ve proje sahibine bildirir. Valilik bu kararı taşra teşkilatlarına ve halka duyurur.” düzenlemesi gereğince EK-II listesinde yer alan projeler için Çevre Bakanlığından öngörülen süre içerisinde "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Ancak yine aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinde “7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uygulama projeleri onaylanmış, çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alınmış, yatırım programına alınmış, mevzi imar planları onaylanmış projelere, bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başladığı belgelenen faaliyetlere 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İddia konusu ile ilgili olarak idarece gönderilen ve 13.07.2007 tarih ve 20146 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan yazıdan; incelenen ihaleye konu işin planlamasının 1981 yılında yapıldığı ve 1985 yılından itibaren idarenin yatırım ve uygulama programında yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince iddiaların uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul