• Karar No: 2007/UY.Z-2434
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :7
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2434
Şikayetçi:
 İsmail ŞEN, Huzur Mah. 1.Cadde 53.Sokak Çınar Apt No:6/3 Öveçler ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, 81. Şube Müdürlüğü, Kazım Karabekir Mah. Orgeneral Demirci Oğlu Cad. ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.06.2007 / 18368
Başvuruya konu ihale:
 2007/69956 İhale Kayıt Numaralı “Erzurum Oltu İlçesi Çengelli Vişneli ve Bedenkışla Köyleri Oltu Çayı Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.07.2007 tarih ve 06.04.96.0170/2007-27 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, 81. Şube Müdürlüğü’nce 27.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Erzurum Oltu İlçesi Çengelli Vişneli ve Bedenkışla Köyleri Oltu Çayı Taşkın Koruma İnşaatı ihalesine ilişkin olarak İsmail ŞEN’in 26.06.2007 tarih ve 18368 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde; ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve Yönetmeliğin 18 inci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Çevre ve Orman Bakanlığından söz konusu ihale için “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadan ihale edildiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;“İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede; ihale konusu işin Çevre Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin “Seçme, Eleme Kriterlerine Tabi Projeler” başlıklı 15 inci maddesinin (a) bendi kapsamında EK-II listesinde (21 inci maddesinin d bendi) yer alan projelerden olduğu tespit edilmiştir.

 

İddia konusu ile ilgili olarak idare tarafından; ihaleye konu işin 2007 yatırım programında olmadığı ancak ERZURUM ilinde 07-11 Mayıs 2007 tarihleri arasında yaşanan sel felaketi nedeniyle 11 ilçe, 6 belde ve 111 köyde büyük ölçüde zarar oluştuğu, taşkınlar sonucu il genelindeki birçok derede ve bu derelerin yan kollarında suyun mevcut dere yatağından taşarak güzergah değiştirerek yerleşim birimlerini ve tarım arazilerinin kullanılamaz duruma gelindiği, tekrar edecek yeni yağışlarda oluşacak mal ve can kayıplarının yaşanmaması nedeniyle söz konusu işin 2007 yılı toplu makineli çalışma programına alındığı, birçok noktada meydana gelen  sel felaketlerinde sadece bölge müdürlüğünün makine parkı ve personeli ile gerekli önlemlerini alamayacağı, sel felaketinin hemen ardından yapımına başlanan sedde imalatlarının üzerine yapılması gereken istifli taş tahkimatı imalatlarının bölge müdürlüğü imkanlarının yeterli olmaması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereği işin aciliyeti nedeniyle ÇED gerekli değildir belgesi alınmadan ihaleye çıkıldığı bilgisi içeren 13.07.2007 tarih ve 23036 sayılı yazı gönderilmiştir.

 

İdarenin yazısından, 07-11 Mayıs 2007 tarihleri arasında bölgede yaşanan sel felaketi sonrası işin aciliyeti nedeniyle ihale yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince iddiaların uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul