• Karar No: 2007/UY.Z-2436
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :9
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2436
Şikayetçi:
 Birol BIDICI Toro Mimarlık Mühendislik Atatürk Caddesi No:398/614 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği 253. Sokak No:143 Basınsitesi/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.06.2007 / 16929
Başvuruya konu ihale:
 2007/24323 İhale Kayıt Numaralı “Alsancak Semt Polikliniği Tadilat ve Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.07.2007 tarih ve 06.04.33.0065/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 30.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Alsancak Semt Polikliniği Tadilat ve Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Birol BIDICI’nın 25.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 12.06.2007 tarih ve 16929 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklifinin ekinde keşif, metraj ve analizlerin olduğu, ihale dokümanında belirtilmemiş olmasına rağmen, kısa bir süre verilerek teklifinin tedarik şekilleri, marka ve modellerinin belgelenerek, noter taahhüdü şeklinde sunmasının istendiği, mevzuatta böyle bir usül olmamasına rağmen teklifini oluşturan mal ve hizmet bedellerine ait teklifleri ve avantajlı koşullarını açıklayan belgeleri idareye sunduğu ancak komisyonun teklifini değerlendirme dışı bırakarak kendi teklifinden % 21 daha yüksek bir teklife ihaleyi bıraktığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonu tarafından şikayetçinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlenerek, idarenin 6.4.2007 tarihli yazısı ile teklifi ile ilgili olarak; “…ihalede sunduğunuz teklif ve analizlerinize bağlı kalarak, teklifinizin maliyet bileşenleri ve fiyat analizlerinizin; şartname ve projesine uygun kullanılacak malzemeleri belirtir proforma fatura, fiyat listesi ve katologlara ait açıklamanız (teknik şartnamenin okunup kabul edildiği ibaresinin bulunması zorunludur.) ile tüm malzemelere ait marka ve/veya serilerinin listesinin noter tasdikli olarak 11.4.2007 tarihine kadar komisyonumuza sunulması…” nın istenildiği,

 

İhale komisyonu tarafından şikayetçi tarafından sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde: teklifinde yer alan birim fiyatlar ile açıklamada verilen birim fiyatların uyumsuz olması, bir takım elektrik malzemelerine ilişkin tekliflerin teknik şartnameye uygun olmadığı, bir takım proforma faturaların usulüne uygun olmadığı, demir imalatlar için teklif edilen fiyatların piyasa rayiçlerine uymadığı gerekçeleriyle yapılan açıklamanın uygun görülmediği ve teklifin reddedildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “… Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almakta olup, Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin aşırı düşük teklif değerlendirmesine ilişkin XIII-H maddesinde yapım işlerinde sınır değerin geçerli teklifler üzerinden hesaplanması gerektiği düzenlenmiştir.

 

            İncelenen ihalede; idari şartnamenin diğer hususlara ilişkin VI. Bölümünde; isteklilerden tekliflerinin ekinde teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş guruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelleri istenmektedir. Şartnamenin  7.2.2 maddesinde isteklilerden ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun verilmesi istenmekte, sunulan bilançoda özkaynak oranının en az 0,1 olmasının gerektiği, bu şartın bir önceki yılda sağlanmaması durumunda son üç yıla kadarki bilançoların sunulabileceği belirtilmektedir.

 

            İncelenen ihalede şikayetçi Birol BIDICI, Atatek İnş. Ltd. Şti. ve İkilem İnş. Ltd. Şti.’nin teklifinde idari şartname gereği istenen analizlerin yer almadığı, Vatan Ltd. Şti.’nin teklifinde sunduğu 2006 yılı bilançosunda özkaynak oranının istenen rasyonun altında kaldığı, 2005 yılına ait bilançonun pasif bölümünün teklifte yer almadığı anlaşılmış olup, adı geçen isteklilerin tekliflerinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte iken değerlendirmeye alınarak sınır değerin hesaplanmasında hesaplamaya dahil edilmesi ile 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII-H maddesine aykırı işlem tesis edilmiş olmakla birlikte adı geçen isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması durumunda dahi sınır değerin altında teklif olmadığından ihale komisyonunca mevzuata aykırı yapılan bu işlem ihale sonucuna etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul