En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2442
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :17
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2442
Şikayetçi:
 Hakan Akın İnşaat-Taahhüt, Birlik Mahallesi 44.Sokak No:9/2 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Nevşehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Ragıp Üner Mahallesi Avanos Yolu Üzeri NEVŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.06.2007 / 16995
Başvuruya konu ihale:
 2007/38672 İhale Kayıt Numaralı “Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Tuzköy Afet Konutları Alt Yapı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.07.2007 tarih ve 06.04.36.0198/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nevşehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 08.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Tuzköy Afet Konutları Alt Yapı İşi” ihalesine ilişkin olarak Hakan Akın İnşaat-Taahhüt’ün 28.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.06.2007 tarih ve 16995 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Söz konusu ihalenin ilk oturumunda, teklif zarfında sunmuş oldukları belgelerde eksik bulunmadığının ve tekliflerinin geçerli olduğunun ihale komisyonu tarafından ilan edildiği, ancak idare tarafından gönderilen kesinleşen ihale kararı yazısından “Atagündüz İnş. A.Ş.” dışındaki tüm isteklilerin tekliflerinin geçersiz olduğu ve değerlendirme dışı bırakıldığının anlaşıldığı,

 

Bu nedenle 15.05.2007 tarihinde idareden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin sorulduğu, idarenin cevabında teklif zarfı içinde sunmuş oldukları belgelerde herhangi bir eksikliklerinin olmadığı ancak teklifi oluşturan bileşenlerin yetersiz olduğu ve değerlendirme dışı bırakıldıklarının bildirildiği,

 

Ancak, Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII-H maddesine göre yaptıkları hesaplamalara göre tekliflerinin aşırı düşük teklif sınırının altında olduğu, bu nedenle, ihale düzeltme ilanının diğer hususlar kısmında istenildiği üzere teklifleri ile birlikte sunmuş oldukları "aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak üzere teklif bedellerini oluşturan iş kalemleri veya iş guruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedellerini gösteren hesap cetveli" belgeleri yeterli bulunmuş olsaydı bile kendilerine aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasının gerekecek olduğu,

 

Kaldı ki, aşırı düşük teklif sınırı altında kalmayan tekliflerin dahi değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

İhale dokümanında yer alan proje ve şartnamelerde “yapılacak istinat duvarlarının yerleri belirlenmiş olup, yükseklikleri inşaat yapım sırasında kontrollükçe belirlenecektir.” denildiği, hangi mesafede ve hangi yükseklikteki duvar tipinin yapılacağının istekliler tarafından bilinmediği ve bu durumun yasanın saydamlık, tarafsızlık, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerine aykırı olduğu,

 

İhalede tek geçerli teklif bulunmasının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen hususlara aykırı olduğu,

 

İhale komisyonunun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihtilafa düştüğü ve sorunun çözümünün ve ne yapılması gerektiğinin Bayındırlık Müdüründen resmi yazı ile sorulduğu ve aynı gün aldıkları yazılı talimat doğrultusunda karar verildiği. Bu hususun 4734 sayılı Kanuna ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 25 inci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; idari şartnamenin 7.1 maddesinin m) bendinde “Bu Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler.” düzenlemesi ve aynı idari şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmının l) bendinde “Kamu İhale Kanunun “38. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65. maddesinde açıklandığı şekilde teklifi oluşturan bileşenler ile ilgili ayrıntılı olarak
            a)Yapım yönteminin ekonomik olması

b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağınız avantajlı koşullar

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü, hususları istekli tarafınca belgelendirilmek suretiyle yazılı olarak; Teklif zarfı içerisinde verilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

İhale komisyonu tarafından Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne hitaben 14.05.2007 tarihli bir yazı düzenlendiği ve bu yazıda; söz konusu ihalede belgelerin yeterliklerinin değerlendirilmesi sırasında bir konuda ihtilaf oluştuğu, idari şartnamede yer alan anılan düzenlemede istenilen belgelerin yeterlik belgesi olarak görülüp içerik ve doğruluk açısından tüm teklifler için mi, yoksa sınır değer hesabı yapılarak sadece sınır değer altında kalan teklifler için mi inceleneceğinin bildirilmesi hususlarının yer aldığı,

 

Belirtilen ihale komisyonu yazısına cevaben düzenlenen ve aynı zamanda ihale yetkilisi olduğu tespit edilen Bayındırlık ve İskan Müdürü tarafından imzalanmış olan 14.05.2007 tarih ve 1038 sayılı yazıda ise; istenilen belgelerin bütününün yeterliğe esas evraklar olduğu, yeterlik belgeleri içinde istenilmeyen ihalelerde komisyon çalışmalarının belirli bir aşamasında yapılacak hesaplamalar sonunda tespit edilen sınır değerin altında kalarak aşırı düşük kabul edilen tekliflerin sahiplerinden istenilen açıklamalar olduğu, işin niteliği, süresi ve ihale sürecinde olan süreler göz önüne alınarak, isteklilerin işe hakimiyetlerini görmek ve muhtemel zaman kayıplarının da önüne geçmek için bu belgelerin yeterlik belgeleri arasında istenilmiş olduğu, bu belgeleri hiç vermeyen, eksik veren, kusurlu ya da teklifiyle uyumsuz olan isteklilerin uygun olmayan belge vermiş sayılacağı hususlarının bildirildiği,

 

Yurtaks İnşaat Tic. Ltd. Şti., Acerler İnşaat Tic. Ltd. Şti., Hakan Akın İnşaat Taahhüt ve Yolsu Yapı ve Yayıncılık Ltd. Şti. tarafından sunulan tekliflerin değerlendirilmesinde, anılan idari şartname düzenlemesine dayanılarak “uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak” ve ihale komisyonu kararında belirtilen gerekçelerin ihale komisyonu tarafından eleme gerekçesi olarak işleme konulduğu,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 34 üncü maddesinde “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Anılan yönetmelik maddesinde idarelerce ihaleye katılım aşamasında istenilmesi zorunlu olan belgeler yanında hangi belgelerin istenebileceğinin belirtilmiş olduğu, söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında yer alan düzenleme uyarınca istenilen belgelerin ise 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre sundukları tekliflerin aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden istenebilecek açıklamalara ilişkin belgeler olduğu ve bu nedenle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi uyarınca idari şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenebilecek belgeler arasında yer almadığı, ihale komisyonu tarafından söz konusu belgelere ilişkin eksikliklerin eleme gerekçesi olarak değerlendirildiği de göz önüne alındığında idari şartnamede mevzuata aykırı olarak yer alan söz konusu düzenleme nedeniyle şikayete konu ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Acerler İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılması gerekçelerinin arasında, yapı araçları taahhütnamesini imzalayan vekil Nurettin Acer’in imza beyannamesinin teklif içerisinde yer almadığı gerekçesinin yer aldığı,

 

Anılan istekli tarafından sunulan yapı araçları taahhütnamesinin incelenmesi neticesinde, söz konusu taahhütnamenin Acerler İnşaat Tic. Ltd. Şti.’yi temsilen müdür Mehmet ACER adına vekaleten Nurettin ACER tarafından imzalanmış olduğu, şirketi temsile yetkili şirket müdürü Mehmet ACER tarafından Nurettin ACER’e vekalet verildiğine dair noter onaylı vekaletnamenin teklif dosyasında yer aldığı, Nevşehir 1. Noterliği tarafından onaylanmış olan söz konusu yapı araçları taahhütnamesinin arka yüzünde taahhütname altındaki imzanın Nurettin ACER’e ait olduğunun noterlikçe belirtildiği tespit edildiğinden teklif dosyası içerisinde Nurettin ACER’e ait imza beyannamesinin bulunmamasının ihale komisyonu tarafından söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak değerlendirilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Acerler İnşaat Tic. Ltd. Şti. ve Hakan Akın İnşaat Taahhüt tarafından sunulmuş olan “teklifi oluşturan ana bileşenlere dair açıklamalar” ile ilgili olarak idarece belirtilen eksikliklerden Acerler İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarında “2200 pozlu kazı ihale dosyasında miktarı 104.411.202 m3 iken 30,000,m3 olarak hesaplanmış olduğu, 4300/1 pozlu bitüm ihale dosyasında 223 ton iken 137 ton olarak hesaplanmış olduğu” gerekçesi ve Hakan Akın İnşaat Taahhüt’ün açıklamalarında “2200 pozlu kazının; ihale dosyasında miktarı 104.411,202 m3 iken 6732,855 m3 olarak hesaplanmış olduğu, 4300/1 pozlu bitüm; ihale dosyasında 223 ton iken 30 ton olarak hesaplanmış olduğu” gerekçeleri açısından ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu açıklamaların incelenmesi neticesinde, bu istekli tarafından 2200 poz numaralı kazı miktarının 10.000,00 m3 olarak ve 4300/1 poz numaralı bitüm miktarının 210,00 ton olarak hesaplanmış olduğu,

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Acerler İnşaat Tic. Ltd. Şti. ve Hakan Akın İnşaat Taahhüt tarafından sunulmuş olan “teklifi oluşturan ana bileşenlere dair açıklamalar” ile ilgili olarak idarece belirtilen eksikliklerin bir kısmının ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu açıklamalar dahilinde de yer aldığı tespit edilmiş olup, bu nedenle Acerler İnşaat Tic. Ltd. Şti. ve Hakan Akın İnşaat Taahhüt firmalarının tekliflerinin ihale komisyonu tarafından belirtilen gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmekle birlikte, raporun A bölümünde belirtilen gerekçeler nedeniyle söz konusu ihalede ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Erkut İnşaat Ltd. Şti. tarafından sunulmuş olan teklifin ihale komisyonu tarafından ilk oturumda “teklif zarfında idarenin açık adresi yazılmamış olduğu” gerekçesiyle açılmaksızın değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan, söz konusu teklif zarfının idarece aslına uygunluğu onaylanmış olan ön ve arka yüzü fotokopisinin incelenmesi neticesinde söz konusu teklif zarfının üzerine ihaleyi yapan Nevşehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nün adının, isteklinin ticaret unvanının, tebligata esas açık adresinin yazıldığı, teklifin Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Tuzköy Afet Konutları Alt Yapı İşine ait olduğunun belirtildiği, zarfın yapıştırılan yerinin de istekli tarafından imzalandığı ve mühürlendiği görüldüğünden, 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen hususlar göz önüne alındığında, isteklinin idarenin açık adresini yazmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı tespit edilmiş olmakla birlikte, birinci oturumun ihale komisyonu tarafından tekrar ihya edilmesi imkanı kalmadığından, ihale komisyonu tarafından gerçekleştirilen ve mevzuata aykırı olduğu belirtilen bu işlem nedeniyle de ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul