• Karar No: 2007/UY.Z-2444
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :20
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2444
Şikayetçi:
 Selçuk Korkmaz, Eski Sanayi Caddesi No:55 AKSARAY
 İhaleyi yapan idare:
 MEDAŞ Aksaray İşletme Müdürlüğü, 3 Nolu Belediye İşhanı AKSARAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.07.2007 / 20149
Başvuruya konu ihale:
 2007/83466 İhale Kayıt Numaralı “Alayhan Grubu Beton Direkli ENH Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007 tarih ve 06.05.74.0198/2007-68 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

                MEDAŞ Aksaray İşletme Müdürlüğü’nce 26.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Alayhan Grubu Beton Direkli ENH Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Selçuk Korkmaz´ın 13.07.2007 tarih ve 20149 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) İncelenen ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve Yönetmeliğin 18 inci maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye konu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-I listesi 28 inci ve Ek-II listesi 26 ncı maddesine göre ÇED raporuna tabi olduğu, proje için ÇED gerekli değildir belgesi alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Geçici 4 üncü maddesinde ise “23/6/1997 tarihli ve 23028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce ilgili mevzuatı gereğince güzergahı belirlenen veya yatırım programına alınan petrol ve gaz boru hatları, enerji nakil hatları, otoyollar, duble yollar, ekspres yollar, demir yolları,devlet yolları ve il yolları projelerine  bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

İncelenen ihalede, idare tarafından gönderilen ve 18.07.2007 tarih ve 20631 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan yazı ve eklerinin incelenmesi neticesinde; söz konusu işin 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunması nedeniyle “ÇED gerekli değildir” belgesi alınmadan ihaleye çıkıldığının belirtildiği ve söz konusu ihalede sözleşme imzalanmamış olduğu anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından söz konusu işin 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Geçici 4 üncü maddesi kapsamında olduğu gerekçesiyle  “ÇED gerekli değildir” belgesi alınmadan ihaleye çıkıldığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul