En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2446
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :22
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2446
Şikayetçi:
 Ali Kayabaşı, Konur Sokak No:68/5 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 81. Şube Müdürlüğü, Terminal Caddesi DSİ 81. Şube Müdürlüğü ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.06.2007 / 18001
Başvuruya konu ihale:
 2007/69942 İhale Kayıt Numaralı “Erzurum Tortum Serdarlı Bağbaşı Pehlivanlı Beldeleri Arazileri Ödük Çayı Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.07.2007 tarih ve 06.04.67.0198/2007-63 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 81.Şube Müdürlüğü’nce 26.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Erzurum Tortum Serdarlı Bağbaşı Pehlivanlı Beldeleri Arazileri Ödük Çayı Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ali  Kayabaşı´nın 22.06.2007 tarih ve 18001 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) İncelenen ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve Yönetmeliğin 18 inci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz Söz konusu ihaleye konu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-I listesi 28 inci ve Ek-II listesi 26 ncı maddesine göre ÇED raporuna tabi olduğu, proje için ÇED gerekli değildir belgesi alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

İncelenen ihalede, idare tarafından gönderilen ve 16.07.2007 tarih ve 20347 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan yazı ve eklerinin incelenmesi neticesinde; söz konusu işin, Erzurum ilinde 07-11 Mayıs 2007 tarihlerinde meydana gelen sel felaketleri nedeniyle 11 ilçe, 6 belde ve 111 köyde büyük ölçekte zarar oluşması, ilgili taşkın derelerinin ıslah edilmemesi ve yataklarının eski konumuna getirilmemesinin tekerrür edecek yeni yağışlarda daha büyük çapta sel felaketlerine sebep olacağı, sel felaketinin hemen ardından idarece yapımına başlanan sedde imalatlarının üzerine yapılması gereken istifli taş tahkimatı imalatı işlerinin idarenin imkanlarının yetersiz olması nedeniyle yapılmaması halinde olası ilk taşkında bu seddelerin taşkın önlemede tek başına yeterli olamayacağından söz konusu yapım işi işin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereği işin aciliyet arz ettiği düşüncesiyle “ÇED gerekli değildir” belgesi alınmadan ihaleye çıkıldığının belirtildiği ve söz konusu ihalede sözleşme imzalanmamış olduğu anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından söz konusu işin belirtilen gerekçelerle aciliyet arz ettiği gerekçesiyle 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca “ÇED gerekli değildir” belgesi alınmadan ihaleye çıkıldığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul