En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2485
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :103
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2485
Şikayetçi:
 Yetiş Müşavir Mühendislik ve İnşaat Firması Karatay Sanayi Ballıca Sokak No:21 Selçuklu/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 MSB İnşaat Emlak ve Nato Enf. Dairesi Başkanlığı,06100 Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.06.2007 / 17603
Başvuruya konu ihale:
 2007/31032 İhale Kayıt Numaralı “Gölcük Tersanesi Komutanlığı Burak Dokunun Büyük Onarımı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2000 tarih ve 06.04.56.0132/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MSB  İnşaat Emlak ve Nato Enf. Dairesi  Başkanlığı tarafından 18.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gölcük Tersanesi Komutanlğı Burak Dokunun Büyük Onarımı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yetiş Müşavir Mühendislik ve İnşaat Firması’nın 23.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  19.06.2007 tarih ve 17603 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözkonusu ihaleye iş deneyim belgesi olarak değerlendirilmek üzere sunduğu mezuniyet belgesinin fotokopi olması nedeniyle idare tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ; ancak aslını sunduğu meslek odası kayıt  belgesinin sadece meslek mezunlarına verilen bir belge olduğu için mezuniyet belgesi olarak nitelendirilebileceği, ayrıca idare tarafından iş deneyim belgesinin aslı, ihale üzerinde kalan firmadan sözleşme imzalanmadan önce isteneceği için tekliflerin değerlendirilme aşamasında bu belgenin noter onaylı örneğinin sunulmasının gerekli olmadığı,başvuru sahibi firmanın teklif tutarının ihalenin üzerinde bırakılan firmanın teklif tutarından daha düşük olduğu göz önünde bulundurularak kamu yararı da söz konusu olduğu için ve yukarıdaki nedenlerle ihale kararının iptali ile düzeltici işlem yapılarak ihalenin firmaları üzerine bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin 07.05.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile idari şartnamenin 7.3.2 maddesine göre iş deneyim belgesi olarak sunulan inşaat mühendisliği diplomasının fotokopi olduğu, bu durumun idari şartnamenin 7.6 maddesinde belirtilen belgelerin sunuluş şekine aykırı uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin 7.5 maddesinde Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz.

 

Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.

 

Bu iş için ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak akademik bölüm MİMARLIK veya İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ’dir.

 

Bu kişiler, mezuniyet belgeleriyle birlikte özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odası kayıt belgesini ve/veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden hizmet çizelgelerini vereceklerdir.

 

Bu şekilde hesaplanan tutar iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme faaliyetlerinden elde edilmiş deneyimlerle toplanamaz.”düzenlemesi,

 

Yine İdari şartnamenin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 7.6 maddesinde 7.6.1- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.” düzenlemesi,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin“Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 35 inci maddesinde “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Adayların veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Adaylar veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.

 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. /5 md.) Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir.

 

Teklif kapsamında sunulan iş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye ibraz edilir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

           

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde “…Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde inşaat mühendisliği mezuniyet belgesinin iş deneyim belgesi olarak değerlendirilmesi istenildiğine ilişkin talep yazısı ekinde  başvuru sahibi Ali YETİŞ adına düzenlenmiş Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezuniyet belgesi ile T.M.M.O.B İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesinden alınmış oda kayıt belgesinin sunulduğu tespit edilmiştir.

 

 Yukarıda yer alan hükümler ve tespitlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde idari şartnamede iş deneyim belgesi ve onların yerine kullanılacak mezuniyet belgelerinin aslı veya noter onaylı örneklerinin teklif dosyası içerisinde sunma ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda anılan maddesinde teklif kapsamında sunulan iş deneyim belgelerinin noter onaylı asıllarının ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye ibraz edilmesi zorunluluğunu getirilmiş olması, ayrıca meslek odası kayıt belgesinin mezuniyet belgesi yerine ikame edilmesinin mümkün olmaması dikkate alındığında idare tarafından iş deneyim belgesi yerine kullanılması istenilen mezuniyet belgesinin, teklif dosyasında fotokopi olarak sunulması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul