En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2487
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :105
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2487
Şikayetçi:
 Kızılırmak İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Reşit Galip Caddesi Hatır Sokak No: 11/5 G.O.P./ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eski Çeltek Kömür İşletmesi Müdürlüğü, Çeltek Mah. 05500 Suluova/AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.06.2007 / 16412
Başvuruya konu ihale:
 2007/36024 İhale Kayıt Numaralı “İşletmeye Ait Açık Ocaklarda Dekapaj Kömür Kazı ve Nakli Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007 tarih ve 06.04.20.0132/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eski Çeltek Kömür İşletmesi Müdürlüğü tarafından 02.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İşletmeye Ait Açık Ocaklarda Dekapaj Kömür Kazı ve Nakli Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kızılırmak İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 21.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  06.06.2007 tarih ve 16412 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde bırakılan ortak girişimin sunmuş olduğu dış zarfın yapıştırılan kısmının tüm ortaklarca imzalanmadığı,

 

2) İhale üzerinde kalan ortak girişim ortaklarından Özşa İnşaat firmasının sunmuş olduğu sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu işin benzer iş olmadığı, diğer ortak Doğan İnşaat firmasının sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin hizmet alım işine ait olduğu bu nedenlerle ihale üzerinde bırakılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

           4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulmasıbaşlıklı 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında ; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.…” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde ihale üzerinde kalan istekli Özşa İnş. Hafr. Nak. Tar. San. Tic. Ltd. Şti + Doğan İnş Malz. Nakl. İş Mak. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak girişiminin sunmuş olduğu teklif zarfının üzerinin sadece ortak girişimde pilot ortak olan Özşa İnş. Hafr. Nak. Tar. San. Tic. Ltd. Şti temsilcisi tarafından imzalandığı ve diğer ortak Doğan İnş Malz. Nakl. İş Mak. San. Tic. Ltd. Şti. temsilcisinin imzasının yer almadığı tespit edilmiştir.    

 

Anılan Kanun maddesi uyarınca kanun koyucu tarafından zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesini istenmesinin teklif zarfının hangi istekliye ait olduğunun belirlenmesi ve şaibeye yol açacak durumların önlenmesi amacını öngördüğü, bu durumda  ihale üzerinde kalan ortak girişimin teklif mektubunun pilot ortak ve özel ortak tarafından birlikte imzalandığı, teklif dosyası içerisinde iş ortaklığı beyannamesi ile pilot ortak olarak belirlenen  ve oratk girişim adına hareket etme yetkisi bulunan Özşa İnş. Hafr. Nak. Tar. San. Tic. Ltd. Şti temsilcisi tarafından teklif zarfının yapıştırılan yerinin imzalanıp mühürlenmesinin ihale mevzuatına uygun olduğu düşünüldüğünden başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır.

 

  2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale üzerinde kalan ortak girişimin pilot ortağı Özşa İnş. Hafr. Nak. Tar. San. Tic. Ltd. Şti adına ihaleye yarıdan fazla hisseye sahip Çetin Müftüoğlu adına DSİ IV. Bölge Müdürlüğü  tarafından 04.07.2003 tarihinde düzenlenmiş 11288 sayılı, “Baraj tipinde toplam 16 milyon m3 homojen sedde dolgusu yapılması topuk filtresi ile yatay filtre ve şev filtrelerinin konulması riprap yapılması, mansap şevinde kaya ufağı konulması , toplam 90 km derivasyon ve drenaj kanalların açılması, 6 adet 6 m3/sn’lik Merkez Pompa istasyonu inşaatı ile yan drenaj pompa istasyonları ve bu yapılara ait yaklaşım ve deşarj kanalları inşaatı, toplam 66 km ulaşım yolu ile ile 6 adet box 6 adet köprü inşaatı ” yapı tekniği ile yapılan “Suğla Depolaması İnşaatı” işine ilişkin, sözleşme tarihi 28.12.1995 tarihi olan, kendi mesleği ile ilgili kısmın 2.201.556.000,00 YTL tutarlı iş denetleme belgesinin sunulduğu,

 

Ortak girişimin özel ortağı Doğan İnş Malz. Nakl. İş Mak. San. Tic. Ltd. Şti.’adına ise ihaleye Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kestelek Bor İşletme Müdürlüğü tarafından 16.02.2007 tarih ve 07.02-193 sayılı, hizmetin tanımı “İşletme müdürlüğümüz açık ocağından dokuz ay müddetle yüklemesi işletmemizce yapılacak ± %20 toleranslı 700.000 ton (tüvenan cevher ile ara dekapajın ) konsantratör tesisisi bunkeri veya sabit eleğe veya titreşimli elek veya yıkamalık cevher stok sahalarıyla dekapaj döküm sahasına çift çekerli kamyonlarla nakliyesi ve tahliyesi hizmet alım işidir” şeklinde tanımlanmış hizmet işine ilişkin 755.832,91 YTL tutarlı iş bitirme belgesinin sunulduğu tespit edilmiştir.    

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler” yeterlilik kriteri olarak istenilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İdari Şartnamenin 7.3.1 maddesinde İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,” düzenlemesi,

 

Yine idari şartnamenin 7.4. maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan A/VII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde “İstekliden, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’ sinden az ve % 100’ ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir. İşin niteliğinin gerektirmesi halinde, bu belgenin tamamının veya bir kısmının belli bir yapı tekniğine ilişkin olması şartı idarelerce aranabilir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10’ unu sağlaması gerekir. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.

Belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak sunulan belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yine Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer iş : İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine,  teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle  benzer özellikteki  işleri,” olarak tanımlanmıştır.

 

Yukarıda yer alan düzenlemeler ve tespitler neticesinde; ihale üzerinde bırakılan ortak girişimin pilot ortağının ihaleye sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu işin niteliği, büyüklüğü ve kullanılan inşaat usul ve tekniği ile ihale konusu iş ve idarece belirlenen benzer iş dikkate alındığında pilot ortağın sunduğu iş deneyim belgesinin idarece uygun görülmesinin ihale mevzuatına uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Ancak ihale üzerinde kalan ortak girişimin özel ortağı Doğan İnş Malz. Nakl. İş Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası içerisinde hizmet işine ilişkin iş deneyim belgesinin sunmasının yukarıda anılan hükümlere aykırı olduğu, bu durumda özel ortağın iş deneyim belgesine ilişkin şartı sağlamadığı anlaşıldığından idarece ihale üzerinde bırakılan ortak girişimin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.     

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanı ve idari Şartnamede idarenin adının, “Eski Çeltek Kömür İşletme Müdürlüğü”, idarenin adresinin “Eski Çeltek Kömür İşletme Müdürlüğü Suluova/AMASYA”, işin adının “İşletmeye Ait Açık Ocaklarda Dekapaj Kömür Kazı ve Nakli Yapım İşi”  ve İhale kayıt numarasının 2007/36024 olduğu belirtilmiştir.

 

Tempo İnş. Tur. Mad. Tic. A.Ş’nin sunduğu teklif zarfının üzerine, “İHALE NO:2007/36024”şeklinde ihale kayıt numarası “İşletmeye Ait Açık Ocaklarda Dekapaj Kömür Kazı ve Nakli Yapım İşi” şeklinde işin adı yazılmıştır.

 

Diğer taraftan, ihale işlem dosyasında yer alan tutanakta, ihale teklif zarfının üzerinde işletmenin adı ve açık adresi yazılmadığından ihale teklif zarfı açılmadan ihale dışı bırakıldığı, belirtilerek komisyon üyelerince imza altına alındığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir,” aynı Kanunun 36 ncı maddesinin ilk fıkrasında ise, “30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Söz konusu teklif zarfı üzerine idarenin adı ve adresi yerine sadece ihale kayıt numarası ile işin adının yazılmış olmasının, 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen hükümlere aykırı nitelik taşıdığı şeklinde yorumlanmaması,

 

Zira, anılan Kanun maddesinde yer alan idarenin adı ve açık adresinin teklif zarfı üzerinde yazılmasını istenmesinde kanun koyucunun amacını ihaleyi yapan idarenin belirli olması ile  karışıklığa meydan verilmesinin önlemek  ve teklif zarfının ihale yapan idareye zamanında  ulaşmasını sağlamak olarak yorumlanması gerekmektedir.

 

Bu durumda sözkonusu teklif zarfında işin adı ve ihale kayıt numarasının yazıldığı, bu şekliyle ihaleyi yapan idareye elden verilmek zamanında suretiyle ulaştırıldığı   anlaşıldığından  söz konusu teklif zarfının idarenin adı ve açık adresinin yazılmadığı gerekçesiyle açılmayarak değerlendirilmeye alınmaması 4734 sayılı Kanunun 30 uncu ve 36 ncı maddelerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyası içerisinde teklif zarfı uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan Tempo İnş. Tur. Mad. Tic. A.Ş’nin teklif zarfının iade edilip edilmediği hususunda bilgi mevcut olmadığı, ancak teklif zarfı muhafaza edilmiş olsa dahi bu durum, zarfın sonradan açılarak teklifin değerlendirilmesi yoluyla ihale işlemlerinin devamına dayanak oluşturamaz. Zira, Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca isteklilerin huzurunda ilk oturumda yapılması zorunlu olan işlemlerde aykırılık olmasına rağmen 37 ve izleyen maddelere göre değerlendirmeye devam edildiğinde, daha sonra aykırılıkların giderilmesi yoluyla ilk oturumun ihya edilmesinin mümkün olmadığı,

 

İhale komisyonunca Kanunun 5 inci maddesindeki saydamlık ve güvenirlik ilkelerinin gereği olarak istekliler huzurunda yapılması gereken bir işlemin yapılmaması sebebiyle aykırı işlem tesis edildiğinden ve bu mevzuata aykırılığın düzeltici işlem tesisi ile giderilmesi mümkün olmadığından ihale işlemlerinin iptalini gerektirmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul