En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2489
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :107
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2489
Şikayetçi:
 Tahal Consultıng Engineers Ltd., J.F.Kennedy Caddesi 47/3 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale Belediye Başkanlığı Otobüs Su Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü, Yenidoğan Mah.71100 Kırıkkale
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.05.2007 / 15013
Başvuruya konu ihale:
 2007/8411 İhale Kayıt Numaralı “Kırıkkale Belediyesi Koski Müdürlüğü Mevcut İçmesuyu Arıtma Tesisi Revizyonu ve İlave Üniteler Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007 tarih ve 06.03.62.0132/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Kırıkkale Belediye Başkanlığı Otobüs Su Kanalizasyon İşletme Müdürlüğünce tarafından 27.02.2007 tarihinde  pazarlık usulü ile yapılan “Kırıkkale Belediyesi Koski Müdürlüğü Mevcut İçmesuyu Arıtma Tesisi Revizyonu ve İlave Üniteler Yapım İşi”  ihalesine ilişkin olarak Tahal Consultıng Engineers Ltd.’nin, 23.05.2007 tarih ve 15013 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yaptığı itirazen şikayet başvurusunun 28.05.2007 tarih 2007/AK.Y-362.1 sayılı Kurul kararıyla   başvurunun reddine, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurum tarafından  yapılmasına karar verildiği, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

 İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

 karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

Yazılı Başvuruda  özetle; 1) Sözkonusu ihalenin MPE  Müh. ve İnş. ve Dış Tic. A.Ş.’nin üzerinde bırakıldığı, firmalarının ikinci en avantajlı teklif sahibi olduğu, MPE firmasının teklifinin firmalarının teklifinden %30, ITT´nin teklifinden ise %35 daha düşük olduğu, isteklilerin teklifleri incelendiğinde, "önerilen götürü bedel" kalemi ile ilgili olarak tekliflerin birbirine yakın olduğu, "10 yıllık işletme maliyeti" kaleminde ise ihaleyi kazanan MPE firmasının teklifinin, diğer isteklilerin tekliflerinin yarısından bile daha az olduğu, bu durumda MPE firmasının teklifini aşırı düşük teklif olarak nitelemesi ve bu firmanın teklifini değerlendirme dışı bırakması gerektiği,

 

2) İdarece ihale üzerinde kalan MPE firmasının ultrafiltrasyon teknolojisi kullanacağı ve bu teknolojinin kullanılmasının daha ekonomik bir sistem olduğunun iddia edildiği, oysa ki ihale dokümanı incelendiğinde, ultrafiltrasyon teknolojisinin yasaklandığının anlaşılacağı,  teknik şartnamede, kullanılabilecek tüm filtrasyon sistemleri ve ünitelerin ayrıntılı olarak izah edildiği, kullanılacak tüm filtreler (ters osmos, kartuş filtre) tanımlanmış ancak ultrafiltrasyon teknolojisinin kullanılabileceği yönünde bir açıklama yapılmadığı, ihale dokümanları mevcut tesisin kullanımı ve modifiye edilmesi konusunda serbest bir yaklaşıma izin vermekle birlikte, suyun mevcut tesisten çıkışından itibaren gerekli arıtma sistemini detaylı olarak tanımladığı,

 

Öte yandan Özel Teknik Şartname´nin 13.10 maddesinde; "..nano filtrasyon membranları teklif edilir ise, (teklif) değerlendirme dışı bırakılacaktır.." hükmünün yer aldığı, Ultrafiltrasyon sistemi Nano filtrasyonun işletim alanının yaklaşık %50´sini kapsadığı, sözkonusu madde dikkate alındığında, ihale konusu işte ultrafiltrasyon teknolojisinin kullanılamayacağı ve bu teknolojinin teklif edilmesi halinde, teklif eden firmanın değerlendirme dışı bırakılacağı açık olduğu,

 

3) Sözkonusu ihalede, her ne kadar 10 yıllık işletme maliyeti hesaplanmışsa da, ihaleyi kazanan istekli sadece bir yıl süresince işletme hakkını elde ettiği, dolayısıyla işletme maliyetinin sadece 1 yıllık dönemin istekliler için öncelikli öneme sahip olduğu, geriye kalan 9 yıl için işletme maliyeti hedefinin tutmaması halinde, oluşacak tüm zarar kamu zararı olacağı, bu nedenle ihaleyi yapan idarenin en çok hassasiyet göstermesi gereken maliyet kaleminin 10 yıllık işletme maliyeti olduğu, her ne kadar şartnamelerde, bazı taahhütler ve yaptırımlar yer almaktaysa da, kamunun uğraması muhtemel zararları dikkate alındığında  bu yaptırımların yeterli olmadığı görüleceği, bu  nedenle işletme maliyetinin hesaplanmasına   ilişkin   çalışmaların   son   derece  titizlikle   incelenmesi   gerektiği, firmaları tarafından bu konuya özel bir önem verildiği ve çok ciddi çalışmalar neticesinde,  ihaleyi  kazanan  MPE firmasının teklif ettiği  1  yıllık işletme maliyeti  hedefinin resmen ve fiilen tutturulmasının mümkün olmadığı, ihaleyi kazanan MPE firmasının açıklanan 1 yıllık isletme maliyet sonuçlarının bilimsel gerçeklere ve ekonomik verilere aykırı olduğu, yıllık işletme maliyetinin 7 bileşenden meydana geldiği, MPE firmasının idarenin 19.04.2007   tarihli açıklama yazısı ve tamamen bilimsel ve ekonomik kriterlere uygun olarak bu 7 bileşenin analizi yapıldığında; MPE firmasının 1 yıllık işletme işletme maliyetinin asgari miktarının 3.554.410 YTL olduğu, bu durumda ihale üzerinde bırakılan firmanın yıllık işletme maliyetinin gerçeği yansıtmadığı, idarenin yanıltıldığı,  dolayısıyla bu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmektedir.

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayetçinin ihale üzerinde kalan firmanı verilen teklifler dikkate alındığında aşırı düşük teklif olarak nitelendirilerek değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına ilişkin olarak idarenin şikayete vermiş olduğu cevapta; aşırı düşük teklif sorgulamasının idarece belirlenen ilk yatırım maliyetine göre yani yaklaşık maliyete göre yapılacağı, yaklaşık maliyete göre MPE Mühendislik firmasının verdiği ilk yatırım maliyetinin aşırı düşük teklif olmadığı belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”  hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin, “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII üncü maddesinin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirilmesi” başlıklı (H) fıkrasında yapım işleri ihalesinde ihale komisyonu geçerli teklifleri tespit ettikten sonra aşırı düşük sorgulamasında kullanacağı sınır değerin anılan tebliği hükümlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda , diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre tespit edilerek sınır değerin altında kalan isteklilerden yukarıda yer alan kanun hükümleri uyarınca açıklama istenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Sözkonusu ihalede ihale onaya belgesinde belirlenen yaklaşık maliyetin  ihaleye verilen mali tekliflerin ilk yatırım maliyetlerinin dahi altında olduğu, dolayısıyla bu yaklaşık maliyet ile  verilen teklifler dikkate alındığında ihalede aşırı düşük teklifin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak İhale onay belgesi eki yaklaşık maliyet hesap cetvelinden yaklaşık maliyetin belli bir  kısmının mevcut arıtma tesisi revizyonu ve ilave membran ünitesi yapım işine ait olduğu bunun İller bankası Genel Müdürlüğü Etüt Plan ve Yol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ilk yatırım maliyet analizinden alındığı, kalan kısmının ise sadece işletmenin 1 yıllık personel maliyetinin piyasadan araştırılarak ortalamasının alınması suretiyle hesaplandığı, 4734 sayılı Kanun ve  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 7,8 ve 9 uncu maddeleri gereğince yaklaşık maliyet belirlenirken idareye her türlü maliyetinin esas alınması gerektiği dikkate alındığında idarece ilk yatırım maliyetine sadece personel değil 1 yıllık işletme maliyetlerinin tamamının dahil edilmesi gerekmektedir.  

 

Öte yandan belirlenen yaklaşık maliyetin altında teklif olmadığı halde idarece endüşük teklifi veren ve ihale üzerinde bırakılan firmadan tekliflerin incelenmesi , karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere fiyat dışı unsur olan ve teklifinde yer alan şikayet konusu tesisin 10 yıllık işletme maliyeti ile ilgili açıklamalar istenildiği, ihale üzerinde bırakılan MPE Mühendislik İnş. ve Dış Tic. A.Ş.’nin proforma faturalar ile teklifini belgelendirme suretiyle açıklamalarda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu durumda ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatlarını belgelendirmek suretiyle açıklama verdiği ve pazarlık usulü 21(e) ’ye göre yapılan ihalede teknik şartlar netleştirilmeden hazırlanan yaklaşık maliyetin sağlıklı olmadığı dikkate alındığında yukarıda anılan 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca başvuru sahibinin ihale üzerinde kalan firmanın aşırı düşük teklif olduğu ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin ihalede ultrafiltrasyon sisteminin kullanılmasının yasak olduğu ve kullanılmasını teklif eden ihale üzerinde kalan firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasıyla ilgili olarak idarece şikayete verilen cevapta; ultrafiltrasyon teknolojisinin   ihale   dokümanında yasaklanmadığı, mevcut tesisten en azami şekilde faydalanılması fakat ekonomik en avantajlı çözümü üretmek amacı ile de isteklilerin teklif verebilecekleri açıkça belirtildiği, « Nano Filtrasyon membranları teklif edilirse, teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır. »düzenlemesinin bu maddenin sadece Reverse Ozmosis sistemine ait olduğu ve ön arıtma ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı belirtilmiştir.

 

İdare ayrıca MPE Mühendislik firması üzerinde ihaleyi bırakmasına ilişkin açıklamalarında, ön arıtma için yalnızca mevcut tesis kullanılacak diye bir şart olmayıp mevcut tesis revizyon yapılarak en azami şekilde kullanılması gerektiği ancak yetersiz kaldığı zaman veya işletme açısından yüksek maliyetler getirdiği taktirde ön arıtma için isteklilerin ilave çözüm getirebileceğinin amaçlandığı,

 

MPE Mühendislik ihalemizle ilgili yapmış olduğu teknik teklif çalışmasının 7. sayfası 8. Maddesinde mevcut tesis yenileme ve bakım işleri ve kimyasal dozlama ünitelerinin çalıştırılacağı, SDI değerinin 5´in altına indirilebilmesi amacıyla işletme maliyetini artırmayacak ileri filtrasyon tekniği kullanacağını taahhüt etmiştir. Bu kapsamda mali teklifi ile birlikte işletme maliyetlerine ek olarak sunduğu taahhütnamesinde işletme maliyetlerinin en aza indirilmesi ve SDI değerinin düşürülmesi ile ilgili olarak kullanılacak suyun %50 ´si oranmda Ultrafiltrasyon tekniğini uygulayacağını taahhüt ettiği, bu sistem ilgili firmanın ilk yatırım maliyetini artırmakla beraber tesisin daha iyi işletilebilmesi ve işletme kolaylığı yanında kullanılacak kimyasallar, sarf malzemeleri en aza inmekte, kartuş filtreler ve membran filtrelerinin ömrünün uzatılmasını sağlamaktadır. Bu da idaremiz açısından ihaledeki isteklilerce teklif edilen en avantajlı tekliftir. Bu sistemde Ön arıtma sisteminde kullanılacak 1050 it/sn suyun yarısı, 525 It/sn su ultrafütrasyon sisteminden hiçbir kimyasal madde kullanılmadan geçerken suyun kalan yarısı. 525 it/sn için kimyasal madde kullanılacaktır. Bu da ön artma işletme maliyetini aynı oranda yani %50 azaltmakta olduğu belirtilmektedir.

 

   Teknik ve Özel Şartnamenin Ters Osmoz Sistemi başlıklı 13.10 maddesinin üçüncü paragrafında  En az %75 ürün suyu (permeate) en fazla %25 konsantre (reject) çıkışlı; membranlar seçilecek pilot ünitenin işletilmesinden sonra veriler dikkate alınarak Kontrol heyeti, İdare,  ve Yüklenici ile birlikte membran tipi seçilecektir.. Membranların iyon arıtma verimi en az Sülfat bazında %98-99 olmalıdır. Membran kılıfları korozyon ve kimyasal madde dayanıklılığına sahip olacaktır. Firmalar ihalede teklif verirken kullanacakları membran tipi ile ilgili R.O. sistemine ait membran için tek teklif vereceklerdir. (nano filtrasyon membranları teklif edilir ise değerlendirme dışı bırakılacaktır.) İdarenin Sözleşmeye müteakip yüklenicinin kuracağı pilot ünitenin ( Pilot ünite en az 50 m3/gün olacaktır) 45(kırkbeş) günlük performans testine müteakip onaylayacagı membran tipini yüklenici uygulayacaktır. Yüklenici İdarece seçilen membran tipini uygulamak zorundadır. Yüklenici bu işlemden dolayı ,pilot tesisler veya seçilen membranlardan dolayı herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Kurulan pilot tesis performansı idarece uygun görülmezse idarenin uygun göreceği tip de R.O. membran tipi uygulanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. 

            Teknik ve Özel Şartnamenin ön arıtma sistemleri ile ilgili maddelerinde nano filtrasyon membranlarının kullanılmayacağına ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, idarenin ve ihale üzerinde bırakılan firmanın açıklamaları da dikkate alındığında ihale üzerinde kalan firmanın ön arıtma sistemi içerisinde yeni bir uygulama önerisi sunduğu, ters osmoz sisteminden önceki ve onun haricinde mevcut tesisler ile birlikte yeni bir ultrafiltrasyon sistemi kurulmasının öngörüldüğü ön arıtma işlemlerinden yani kimyasalla çökeltme ve hızlı kum filtrelerinden, giriş havalandırma ünitesinden gelen 1050 lt/sn suyun yarısını kuracağı ultrafiltrasyon sisteminden geçirmek suretiyle işletme maliyetlerinin aşağıya çekildiği anlaşılmıştır.  

            Yukarıdaki açıklamalar ve düzenlemeler neticesinde ihale üzerinde bırakılan MPE mühendislik firmasının teklifinde ilave çözüm önerisi olarak ultrafiltrasyon sistemi kurulmasının öngörmesinin sözkonusu ihalenin dokümanına ve ihale aykırı olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin olarak idarece verilen cevapta; işletme maliyetleri ile ilgili teknik ve özel şartnamemizde yeteri kadar taahhüt ve yaptırımlar olduğu, bu yaptırımlar arıtma tesisinin montajının tamamlanıp, çalışma şartlarının yeterli görüldüğü yapı denetim elemanlarının teyidi ile başladığı, yüklenicinin taahhüdünü 1 ay işletmeye alma süresi, 12 ay işletme süresi, 12 ay geçici kabul ve kati kabul arası süre olmak üzere toplam 25 aylık bir süre öngörüldüğü, bu zaman içerisinde tesisin performansını ve yüklenici tarafından sağlanacağı taahhüt edilen işletme maliyetlerini görmenin mümkün olduğu, taahhütlerinin gerçekleştirilememesine ilişkin durumların şartnamede ayrıntılarıyla belirlendiği Profesyonel Sorumluluk Sigortası´ndan zararını tazmini, geçici kabulü yapmama, yükleniciye ceza uygulama, tazminat talep etme haklarının bulunduğu belirtilmiştir.

 İdari Şartnamenin Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 41 inci maddesinde 41.1-Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. Ekonomik açıdan en ekonomik teklifin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınacaktır.

41.1.1. İşletme giderleri Aşağıdaki tablo: l´de yer alan unsurlar esas alınarak bulunan 10 yıllık işletme maliyeti ile teklif edilen götürü bedelin {ilk yatırım maliyeti) toplanmasıyla bulunan bedel, ekonomik olarak en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir.

Tablo:1 YILLIK İŞLETME MALİYETİ TABLOSU

 

 

 

 

 

 

 

 

Gider Cinsi

Birim Fiyat (YTL)

Toplam Maliyet (lyıl/YTL)

Birim Maliyet (YTL/m3)

On Arıtma Elektrik Maliyeti

0,12 kWh

 

 

On Arıtma Kimyasal Maliyeti, klor dahil

 

 

Membran Sistemi Elektrik Maliyeti

0,12 kWh

 

Membran Sistemi Kimyasal Maliyeti

 

 

Son Klorlama Maliyeti

0,67

 

Personel Maliyeti

 

 

Bakım Onarım ve diğer Maliyetler

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

Kartuş değişim süresi 6 hafta ve membran değişim süresi 5 yıl olarak kabul edilecek "membran sistemi kimyasal maliyeti" içerisinde hesaplanacaktır. Tablo l ekindeki hesaplamalarda kimyasal maliyeti içerisinde ayrı olarak kartuş ve membranlar  belirtilecektir.

NOT: Tablo l ile ilgili olarak;

a)    Bu tabloda yer alan enerji, kimyasal vb. tüm harcamaların doğruluğunun yüklenici tarafından tahhüt edildiği kabul edilecektir.

b) Yukarıdaki özet tabloya ilave olarak her madde ile ilgili olarak açıklayıcı ve detay bilgi de mutlaka teknik teklifte yer alacaktır.

c)  Tesiste çalışacak mühendis 950 YTL/Ay, Teknisyen için 750 YTL/Ay ve düz işçi için 700 YTL/Ay bedel kullanılacaktır.

d) Diğer kimyasal maddeler, isteklilerin uygulayacağı yöntem bilinmediğinden tabloda boş bırakılmıştır.
İstekliler uygulayacağı yöntemlere göre boş bırakılan yerleri fiyatlandıracaklar ve bunları belgeleyeceklerdir.

e)  işletme giderleri hesaplanırken tablodaki gider kalemleri ayrı ayrı hesaplanarak tabloya yerleştirilecek ve toplam yıllık işletme giderleri bulunacaktır.

f)   Varsa enerji geri kazanımı için istekliler tekliflerinde belirtirlerse ayrıca bunu sunacaklardır. Ancak tabloda yer almayacak ve toplamdan düşülmeyecektir. İdare isterse mali açıdan değerlendirmeye tabi tutacaktır.

g)  Birim maliyet hesaplanırken giderler yıllık hesap edilecek, teknik şartnamede verilen projeksiyonlardaki hesaplamalar kullanılacak, hesap detayları şartnamede belirtilen sayfa numaraları belirtilerek detaylandırılacak, ört arıtma ve membran giriş su debileri belirtilerek çıkış ürün su debisi olan 840 It/sn üzerinden birim maliyet ytl/m3 olarak verilecektir. Tablo l ekinde detaylar sunulacaktır,

 

41.1.2. Tekliflerin Değerlendirilmesi

Yıllık toplam işletme maliyeti hesaplandıktan sonra reel faiz oranı %10 alınarak 10 yıllık işletme gideri için Net Bugünkü Değer (Net Present Value) hesaplanacaktır. Bu değer ilk yatırım maliyetine ilave edildikten sonra bulunan değer, isteklinin teklifi olacaktır. Ekonomik olarak en avantajlı teklifin belirlenmesinde bu rakam esas alınacaktır.

Net Bugünkü Değerin (Met Present Value) hesabı;

n=10 yıl

1 = 0,1 (%10 yıllık faiz)

P=yıllık işletme maliyeti

Sonuç olarak;

Ekonomik olarak en avantajlı teklif = Teklif edilen götürü bedel +NPV´dir.”

 

           Yukarıda düzenleme dikkate alındığında 10 yıllık işletme maliyeti ile teklif edilen götürü bedelin {ilk yatırım maliyeti) toplanmasıyla bulunan bedel üzerinden  ekonomik olarak en avantajlı teklifin belirleneceğinin ve  10 yıllık işletme maliyetinin yıllık işletme maliyeti üzerinde  yukarıda yer alan idari şartnameden belirlene formül ve veriler uygulanmak suretiyle net bugünkü değerin bulunacağının düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Buna göre ihale üzerinde kalan firma teklifi ile ilgili açıklamalarında yıllık işletme maliyetini 2.118.175,00 YTL olarak belirlediği görülmüştür. 

          

           Teknik ve özel şartnamenin “İşletmeye Alma Ve Geçici Kabulden Önceki İşletme Süresinin Başlatılması” başlıklı 16 ıncı maddesinde;

 

16.1. Geçici kabulden önce arıtma tesisi performansının kanıtlanması

Yüklenici Bir (1) yıllık işletme süresi öncesi bu aşamada tesisi en az 30 gün boyunca aralıksız olarak işletecek ve ayrıca bu süre içinde tutanağa bağlanmak üzere tesisi 24 saatten az olmamak üzere kesintisiz ve sorunsuz şekilde işletebildiğini kanıtlayacaktır.

Bu dönemde (30 gün boyunca) “Su Kalite Performansı”nın belirlenmesi için gereken her türlü kimyasal,  fiziksel analizler Yüklenici tarafından İdarece onay görmüş bir laboratuarda yaptırılacaktır.

Otuz günlük işletme süresince Yüklenici, tesisi kendi personelinin denetim ve kontrolü altında  hazırlayacaktır. Yüklenici, ham su kalitesi değişikliklerini de dikkate alarak, bu Özel ve Teknik Şartnamede istenen performans ve su kalite garantilerini; her bir tesis kalemi, prosesi, sistemi ve diğer işlerin Sözleşmede yer alan kabul edilebilir (“İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” te belirtilenlerin yanında) ve maksimum arıtılmış su kalitesini (Tabloda belirtilen 20 mg/lt Sülfat, 5-10 FrSO Toplam Sertlik Çıkış Suyu kalitesi dahilinde) ve hedeflenen diğer bütün sonuçları sağladığını teyit etmek amacıyla işletme kayıtları ve analiz sonuçları ile kanıtlayacak şekilde aylık işletme raporunu hazırlayacaktır. Ürün çıkış suyunda koku ve tat idarece itiraz edilmeyecek düzeyde olacaktır. Tamamlanan Performansına ait tutanaklar Yapı Denetim Elemanları ve Yüklenici temsilcisi tarafından imzalanacak ve bu süre içerisindeki tüm çalışmaları gösteren raporlar, Aylık İşletme Raporları ile birlikte İdarenin onayına sunulacaktır. Yukarıda belirttiğimiz su çıkış parametrelerinden değerlendirme yapılırken idare hangisini isterse belirtilen değerler sağlanacaktır.

Yapı Denetim Elemanları ve Yüklenici test sonuçlarının yorumlanması sırasında anlaşmazlığa düşerse, İdarenin kararı kesin ve bağlayıcı olacaktır.

Tesisin performansında oluşan sapmalar Yüklenici tarafından düzeltilecek, tesisin amaçlanan performansına ulaşıldığı Yapı Denetim Elemanları ve İdare tarafından kabul görünceye kadar testler tekrarlanacaktır. Tekrarı yapılan bütün testlerin masrafları da yine Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

İşletmeye alma süresinde ve bir (1) yıllık işletme süresince tesis performansının kanıtlanmış olması, Geçici Kabul işlemlerinin başlamasının ön şartlarındandır. Yüklenici ancak, testlerin tesis performansının kanıtladığı, istenen garantilerin sağlandığı Yapı Denetim Elemanları tarafından yazılı olarak teyit edildikten ve aşağıda belirtilen hususlar yerine getirildikten sonra, Geçici Kabul için başvurabilecektir. Bu başvurudan önce aşağıdaki hususlar yerine getirilmiş, ilgili tutanakların Yüklenici ve Yapı Denetim Elemanları tarafından imzalanmış ve İdare tarafından onaylanmış olması gereklidir;

·     Arıtma tesisinin 30 gün süreyle işletilmiş ve şartnamede belirtilen esaslarda performans deneylerinin en az bir kez yapılmış ve başarıyla tamamlanmış olması,

·     Aylık İşletme Raporlarının Yapı Denetim Elemanlarına sunulmuş olması,

·     Birinci ve ikinci Aşama Eğitim Programının İdarece kabul edilebilir bir şekilde tamamlanmış olması

Geçici Kabul işlemleri, Sözleşme ve ekleri ile bu Özel ve Teknik Şartnamenin ilgili maddelerine göre yapılacaktır.

Tesis işletmeye alınmasından sonra yüklenicinin yazılı talebi üzerine performans testlerine başlanacaktır. Performans testlerine 840 lt/sn’lik her bir arıtma ünitesi için stabil çalışma değerlerine ulaşıldıktan sonra ve tutanakla belirlendikten  en az 48 saat daha arıtım gerçekleştirilmeden başlanmaz.

Performans garantilerinin gerçekleştiğinin tespiti , arıtılmış  suda tablo 3 de verilen veriler baz alınarak bakılır.

Performans garantilerine esas olan özelliklerin ölçümlerinin garanti edilen değerlerden;

a. 840 lt/sn’lik ürün suyu debisinin düşüşüne neden olan her 10 lt/sn’lik düşüşe,

b. 1 m3’lük arıtılmış su maliyeti değerinin yükselmesine neden olan her %5’lik artışa,

c. Sülfat değerinin belirlenen değerler dışına her 5 mg/lt yükselmesine,

d. İletkenlik değerinin belirlenen değerler dışına neden olan %5’lik yükselmesine

Toplam tesis bedelinin %1 oranında ceza uygulanır. Bu değerin arasında kalan değerler için enterpolasyon metodu uygulanarak hesap yapılır. Toplam sapma sistemin %10’undan büyükse proje reddedilir. Proje reddedilmesi halinde İdare yükleniciye hiçbir ikazda bulunmadan Profesyonel Sorumluluk Sigortası’ndan zararını tazmin etme hakkına sahiptir. Yüklenici bu durumda herhangi bir hak iddia edemez. Profesyonel Sorumluluk Sigortası süresi geçici kabulün idarece onaylanmasına müteakip sona erer.

 

16.2. Kesin Kabulden Önceki Bir Yıllık İşletme ve Bakım Süresi

Sözleşme kapsamındaki tüm tesisler, Şartnamenin ilgili maddelerinde ve Birim Fiyat Tarifinde belirtildiği şekilde, en uygun işletme koşulları ve performans sağlanmak kaydı ile Geçici Kabul Tutanaklarının onay tarihinden başlamak ve 1 (bir) yıldan az olmamak üzere Kesin Kabule kadar Yüklenici garantisinde olacaktır.

Kesin Kabul İşlemlerinden önceki bir takvim yılından daha az olmayan bu nihai süre içinde Yüklenici kusuru nedeni ile tesislerin Kesin Kabule hazır hale getirilememesi ve dolayısı ile İdaresine devredilememesi durumunda, tesisler Kesin Kabul yapılana dek, aynı koşullarda ve bedelsiz olarak Yüklenici tarafından gerekli düzeltme, onarım ve garanti devam edecektir.

16.3. Kesin Kabulden Önce Tesis Performansının Kanıtlanması

Arıtma tesisi garantilerinin sağlanıp sağlanamadığı bir yıllık işletme süresince ve bir yıllık geçici kabul kati kabul arası sürede Yapı Denetim Elemanları, İdare ve Yüklenicinin gözetimi altında olacak ve aylık işletme raporları ile belgelenecektir.

Yüklenici Kesin Kabul başvurusunda, başvuru için gereken tüm diğer kayıt ve belgeler ile birlikte, bir yıllık İşletme Süresi esnasında alınmış (daha önce Aylık İşletme Raporları ile sonuçlarını bildirdiği) ve bir yıl süreli geçici kabul kati kabul arası süredeki tüm numuneler üzerinde yapılan deneylerin ve diğer testlerin belgelerinin de eklendiği Yıllık İşletme Raporu’nu düzenleyerek İdarenin onayına sunacaktır.

İşletme sırasında görülen hatalar düzeltilecek ve kabul işlemleri sırasında tekrar denendiğinde kabul olunabilir sonuçlar verirse Performans Deneylerinin başarı ile tamamlandığı kabul edilecektir.

Kesin Kabul talebinden önce performans garantilerinin kanıtlanmış ve hataların düzeltilmiş olduğu Yapı Denetim Elemanları ve yüklenici tarafından bir tutanakla İdareye sunulur.” düzenlemesi ile,

İdari Şartnamenin ve Sözleşme Tasarısının  “Diğer Hususlar” bölümünde “Profesyonel Sorumluluk Sigortası: Yüklenici, işin tamamlanmasından sonra yapılacak geçici kabul testlerinde, Teknik Şartnamede belirtilen arıtma özelliklerinin sağlanamamasından ve sistemin amaçlanan faydalara ulaşmamasından dolayı doğabilecek idare zararına karşılık olarak, işin Profesyonel Sorumluluk Sigortasını yaptıracak, sigortalı olan idare, zararını poliçeden tazmin edecektir.

Poliçede sigorta limiti, sözleşme bedeli tutarında olacaktır. Sigorta poliçesi ve şartları, idarece incelenerek uygun bulunması durumunda kabul edilecektir. Sigorta, sözleşme imzalandıktan sonra 30 (Otuz) gün içerisinde yaptırılacaktır. Sigorta yapılmadan hak ediş ödemesi yapılmaz. “ düzenlemesi yer almaktadır.

           Başvuru sahibinin iddialarında belirttiği ve kendisinin hazırladığı ihale üzerinde kalan firmanın bir yıllık işletme maliyetini  şikayete konu olmayan ilk yatırım maliyetine eklenmiş olsa bile en düşük teklif kaldığı anlaşılmıştır.

İdare ayrıca MPE Mühendislik firması üzerinde ihaleyi bırakmasına ilişkin açıklamalarında ; enerji giderleri bakımından MPE firmasının membran projeksiyonlarında sunmuş olduğu ilk yatırun maliyetini artıran fakat enerji tüketimi bakımından işletme maliyetini düşüren sayıda istekliler arasında en fazla membran adedi taahhüt edildiği, bu durum membran sayısındaki artışla beraber suyun membrandan geçişi sırasında daha az bir enerji ihtiyacı sağladığı ve enerji giderlerinin düşük olmasına neden olduğu, membran projeksiyonlarında 1 m3 su üretimi için ihtiyaç olan enerji miktarı 0.397 Kwh olarak tespit edildiği, bu rakam Teknik Teklifte 0.40 Kwh olarak yuvarlandığı, ve ihalede en avantajlı enerji tüketimi olduğu ve son arıtma işleminde verilen rakamların Teknik ve Özel Şartnamede istenilen oranları sağladığı belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ön arıtma sisteminde getirmiş olduğu ilave çözüm olarak öngördüğü ultrafiltrasyon sistemi ve membran sayısını daha fazla tutmak suretiyle işletme maliyetini diğer tekliflere nazaran daha düşük tuttuğu, ihale dokümanında yer alan doğabilecek kamu zararının tazmini için öngörülen profesyonel sorumluluk sigortası ve taahhütlerin yerine getirilmesi ve istenilen kriterlerin sağlanmasına ilişkin geçici kabul ve kesin kabule ilişkin düzenlemeler dikkate alındığında başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul